Czym są studia dualne?

Studia dualne są nowoczesnym modelem kształcenia, który  pozwala na efektywne pogodzenie nauki z pracą. W swoim zamiarze mają połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem,  zdobywanym już w trakcie studiów. Studenci kształcą się zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy, zdobywając wiedzę akademicką  oraz praktyczne umiejętności.

System organizacji studiów może wyglądać rożnie i zależy od indywidualnych uzgodnień między uczelnią a zakładem pracy. Na semestr akademicki składają się naprzemienne okresy zajęć realizowanych na terenie uczelni i stażu odbywanego we współpracującym z uczelnią przedsiębiorstwie. Podział zajęć w wybranych semestrach może przedstawiać się następująco: 3 dni w tygodniu zajęcia na uczelni i 2 dni staż w przedsiębiorstwie.

Co ważne – firmy, z którymi uczelnia podpisuje porozumienie o współpracy, wspierają finansowo stażystów (studentów), wypłacając im  wynagrodzenie lub stypendium. Staż w firmie może trwać od 3 do 6 miesięcy w danym roku akademickim.

 

Co zyskują studenci, którzy realizują studia dualne?

  • możliwość ukończenia szkoły wyższej i zdobycia jeszcze w trakcie studiów, doświadczenia i praktycznych umiejętności zawodowych
  • lepszą pozycję na starcie zawodowym – mogą ubiegać się o pracę w renomowanych międzynarodowych przedsiębiorstwach, które niejednokrotnie same uczestniczą w programie studiów dualnych
  • w trakcie studiów dualnych, na podstawie odrębnej umowy z danym przedsiębiorstwem, studenci otrzymują wsparcie finansowe w formie wynagrodzenia za pracę lub stypendium
  • absolwenci studiów otrzymują nie tylko dyplom ukończenia studiów (tytuł inżyniera) ale również zaświadczenie (certyfikat) o odbytym stażu zawodowym

 

STUDIA DUALNE – studiujesz + pracujesz = zarabiasz i zdobywasz doświadczenie zawodowe!