Dotyczy roku akademickiego 2019/2020

1) powtarzanie przedmiotu

Wniosek o powtarzanie przedmiotu – studia stacjonarne

  • liczba godzin przedmiotu do 30 – 250 zł
  • liczba godzin przedmiotu od 31 – 60 – 350 zł
  • liczba godzin przedmiotu powyżej 60 – 450 zł

2) za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku
– w wysokości 190,00 zł za 1 pkt ECST

3) za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł

4) za wydanie indeksu – 4 zł

5) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł
– suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł

za wydanie duplikatu
– dyplomu ukończenia studiów – 20 zł
– suplementu do dyplomu – 20 zł

6) za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.
Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.