Informacje dotyczące dyplomowania

 

1. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Student przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest przekazać pracę dyplomową w formie elektronicznej Promotorowi najpóźniej 3 tygodnie przed terminem planowej obrony w celu sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy (JSA).

Parametry pracy:

– zapisz jako: Praca_inżynierska_Nazwisko_Imię lub Praca_licencjacka_Nazwisko_Imię;
– format .doc, .docx, .pdf, .txt ;
– wielkość pracy: Maksymalny rozmiar pracy przesłanej do badania za pomocą interfejsu użytkownika JSA to 15MB na plik, przy czym wysłać można więcej niż jeden plik w jednym badaniu. System przeprowadza badanie po wyekstrahowaniu samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania czy grafik, obiekty inne niż tekst są pomijane przez algorytm systemu.

W mailu do Promotora wraz z ostateczną wersją pracy proszę zawrzeć następujące informacje:

– imię i nazwisko autora, nr albumu,
– tytuł pracy dyplomowej,
– tytuł naukowy, imię i nazwisko recenzenta (jeśli jest znane na etapie sprawdzania pracy).

„Raport” zostaje wygenerowany w ciągu 24 – 48 godzin od umieszczenia pracy w systemie antyplagiatowym i może być udostępniony recenzentowi. Promotor informuje studenta o akceptacji/zatwierdzeniu pracy, koniecznych poprawkach (i tym samym kolejny próbach w JSA), bądź niedopuszczeniu do obrony. Promotor niezwłocznie przekazuje do DKS Raport wraz decyzją o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do obrony.

Prace, które pomyślnie przeszły przez procedurę antyplagiatową należy dostarczyć do DKS w formie wydruku i na płycie z pozostałymi dokumentami wymaganymi przy składaniu pracy dyplomowej (oświadczeniem dotyczącym prawa autorskiego i wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego).

 

2. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – informacje dla Promotorów

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. (Od 1 października 2018 r. wersja demo, od 4 stycznia 2019 r. – wersja produkcyjna)

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Rola „Promotor”
Użytkownik z rolą „Promotor” przegląda i zarządza badaniami zarejestrowanymi przez użytkownika lub przegląda badanie, które zostało mu udostępnione. Promotor zobowiązany jest:

– dodać plik z treścią pracy w systemie JSA,
– zapoznać się z raportem, analizą tekstu,
– zinterpretować wynik,
– zaakceptować raport lub nie (praca może być poddana trzem próbom w ramach jednego badania),
– przekazać zaakceptowany i podpisany raport (do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich) wraz z decyzją o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu studenta do obrony.

Promotor może udostępnić badanie recenzentowi (z rolą ”Promotor” w systemie JSA)

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma Promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca jest plagiatem czy też nie, do promotora należy ostatecznie decyzja. 
System JSA służy jedynie jako wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora.

 

Przydatne linki dla użytkowników JSA:
• Kanał JSA na YouTube – filmy instruktażowe:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT
• Podręcznik użytkownika JSA
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=start

Instytucjonalnym Administratorem JSA w PWSZ Gniezno jest Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich:

mgr Beata Sander
tel.: (61) 424 29 42 wewn. 337
e-mail: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl

 

3. DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODEJŚCIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Student przekazuje do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich:

1).ostateczny egzemplarz pracy dyplomowej, sprawdzony przez promotora w JSA, tj.:

a).oryginał archiwalny w formie papierowej, dwustronnie drukowany, w oprawie w formie listwy bądź bindowania wraz z oryginałem Karty pracy dyplomowej oraz

b).w formie elektronicznej (na opisanej płycie – imię, nazwisko, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej);

chyba że rektor zezwoli na złożenie pracy dyplomowej w innej formie;

2).podpisany przez promotora raport badania w systemie JSA.

3).oświadczenie o samodzielnym wykonaniu tej pracy oraz o zgodności wersji papierowej pracy z wersją elektroniczną (według wzoru w załączniku nr 2);

4).wniosek o wyznaczenie terminu obrony pracy dyplomowej (według wzoru w załączniku nr 3), który jest potwierdzeniem terminowego uzyskania liczby punktów ECTS przewidzianych programem studiów oraz terminowego wykonania pracy dyplomowej i jedną z podstaw wyznaczenia terminu obrony;

5).indeks (jeśli jest prowadzony),

6).dzienniczek praktyk zawodowych – dotyczy kierunków medycznych.

Termin złożenia pracy dyplomowej określa § 40 ust. 9 i 10 Regulaminu Studiów PWSZ w Gnieźnie

Student ma obowiązek złożyć pracę dyplomową w terminie do:

1).końca lutego – na studiach kończących się semestrem zimowym,

2).końca czerwca – na studiach kończących się semestrem letnim.

Rektor na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 3 miesiące, w razie:

1).długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,

2).niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.

 

4. DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYDANIA DYPLOMU

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.

Oznacza to, że Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (do tego dwa odpisy dyplomu w języku polskim oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim). Na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w języku obcym.

Po obronie pracy dyplomowej, należy dopełnić następujących formalności:

  • uiścić opłatę za dyplom na osobiste konto studenta/absolwenta,
  • dostarczyć 4 sztuki fotografii w formacie 4,5 cm x 6,5 cm – wyłącznie w przypadku obron do 31 maja 2021 r.

za 60 zł wydajemy:
1 x dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
2 x odpis dyplomu w języku polskim oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim,

lub łącznie za 100 zł wydajemy na prośbę studenta o wydanie odpisu w języku obcym (ściślej – języku angielskim):
Prośba o wydanie odpisu dyplomu
1 x dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,
1 x odpis dyplomu w języku polskim oraz jeden odpis suplementu w języku polskim,
1 x odpis dyplomu w języku obcym oraz jeden odpis suplementu w języku obcym,

  • złożyć rozliczoną kartę obiegową, bez której nie można odebrać dyplomu:

 


ZASADY DYPLOMOWANIA – KIERUNKI INŻYNIERSKIE

Zarządzenie nr 6/2020 – Zasady dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

Załącznik nr 2 – dyplomowanie oświadczenie

Załącznik nr 3 – wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 4 – ocena promotora

Załącznik nr 5 – ocena recenzenta

Załącznik nr 6 – protokół egzaminu dyplomowego

karta pracy dyplomowej


 


ZASADY DYPLOMOWANIA – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 59/2020

Załącznik nr 1 – karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 – oświadczenie prawa autorskie

Załącznik nr 3 – wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 4 – ocena promotora recenzenta

Załącznik nr 5 – protokół indywidualny test

Załącznik nr 6 – arkusz procesu pielęgnowania

Załącznik nr 7 – protokół indywidualny egzaminu praktycznego

Załącznik nr 8 – indywidualny wynik egzaminu praktycznego

Załącznik nr 9 – wyniki egzaminu końcowego

Załącznik nr 10 – protokół z obrony pracy dyplomowej

Załącznik nr 11 – protokół egzaminu dyplomowego

Strona tytułowa pracy licencjackiej

Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej

 

ZASADY DYPLOMOWANIA – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie: zasad dyplomowania na kierunku fizjoterapia-studia licencjackie

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2018

Załącznik Nr 1 – Karta tematyczna

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące prawa autorskiego

Załącznik Nr 3 – Wyznaczenie terminu obrony

Załącznik Nr 4 – Ocena pracy – promotor

Załącznik Nr 5 – Ocena pracy – recenzent

Załącznik Nr 6 – Protokół egzamin dyplomowy

Załącznik Nr 7 – Osiągnięcia – suplement

Załącznik Nr 8a – Wydanie dyplomu język obcy

Załącznik Nr 8b – Wydanie suplementu język angielski

Załącznik Nr 9 – Wzór strony tytułowej

Załącznik Nr 10a – Wzór streszczenie język polski

Załącznik Nr 10b – Wzór streszczenie język angielski