Stypendium Starosty Krotoszyna

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Starosty Krotoszyńskiego studentom kształcącym się w Państwowej Wyższej Szkole im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Filia w Krotoszynie na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia.

Wnioski należy składać w terminie od 15 marca 2022 r. do 05 kwietnia 2022 r.

 • osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, budynek nr 2, parter, pok. nr 12, w godzinach od 8.30 do 14.30,
 • lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły wyższej o statusie studenta,
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej o średniej ocen z egzaminów z ostatniego roku przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu
 • macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
 • zobowiązanie studenta do zawarcia umowy o podjęciu pracy w SP ZOZ w Krotoszynie, co najmniej na czas adekwatny do okresu pobierania stypendium, w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Uchwała nr 585/22

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Deklaracja wekselowa

Weksel in blanco

 

Aktualizacja: 2022-03-25


Stypendium Starosty Krotoszyna

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Starosty Krotoszyńskiego studentom kształcącym się w Państwowej Wyższej Szkole im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Filia w Krotoszynie na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia.

Wnioski należy składać w terminie od 20 września 2021 r. do 15 października 2021 r.

 • osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, budynek nr 2, parter, pok. nr 12, w godzinach od 8.30 do 14.30,
 • lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły wyższej o statusie studenta,
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej o średniej ocen z egzaminów z ostatniego roku przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu
 • macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
 • zobowiązanie studenta do zawarcia umowy o podjęciu pracy w SP ZOZ w Krotoszynie, co najmniej na czas adekwatny do okresu pobierania stypendium, w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Uchwała nr 487 21 ZPK w spr. ogłoszenia o naborze

Umowa o przyznanie stypendium z załącznikami 2020-2021

Wniosek o przyznanie stypendium z załącznikami 2020-2021

 


Stypendium Starosty Krotoszyna

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją studentów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendium Starosty Krotoszyna. Wnioski należy składać w terminie od 15 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.:

 • osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, budynek nr 2, parter, pok. Nr 12, w godzinach od 8:30 do 14:30,
 • lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Stypendium przyznawane jest w wysokości 500 zł brutto miesięcznie, na okres maksymalnie 9 miesięcy tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i od 1 października 2021 r. 28 lutego 2022 r.

Warunki przyznania stypendium:

Pomoc materialna może być przyznana studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • kształci się na kierunku pielęgniarstwo na ii lub iii roku szkoły wyższej i stopnia,
 • za poprzedni rok nauki uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0,
 • nie powtarza roku, na którym ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, zwodnym dalej SP ZOZ w Krotoszynie, co najmniej na czas adekwatny do okresu pobierania stypendium.

Student zobowiązuje się do podjęcia pracy w SP ZOZ w Krotoszynie, w wymierzę pełnego etatu co najmniej na czas adekwatny do okresy pobierania stypendium – liczony pełnymi latam.

Wniosek i wymagane dokumenty:

Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły wyższej o statusie studenta,
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej o średniej ocen z egzaminów z ostatniego roku przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
 • zobowiązanie studenta do zawarcia umowy o podjęcie pracy w SP ZOZ w Krotoszynie, o najmniej na czas adekwatny do okresu pobierania stypendium, w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Wnioski o przyznaniu stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego.

Wniosku, które nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego w terminie do 30 kwietnia br. po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd oraz przekazana wnioskodawcom drogą pocztową.

Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy, które określa warunki przyznaniu stypendium, zasady wypłaty w tym okoliczności powodujące rozwiązaniu umowy i obowiązek zwrotu pobranych kwot stypendium.

Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Student traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku:

 • podania niewłaściwych danych we wniosku o stypendium,
 • nieprzedłożenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia IV semestru zaświadczenia o kontynuacji studiów, wydanego przez uczelnię,
 • skreślenia z listy studentów,
 • rezygnacji z prawa do stypendium lub rozwiązania umowy o przyznanie stypendium,
 • korzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • nie podjęcia zatrudnienia w SP ZOZ w Krotoszynie jako pielęgniarka/pielęgniarz w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu, po uprzednim prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • nie podjęcia zatrudnienia w SP ZOZ w Krotoszynie czasu adekwatnego do okresu pobierania stypendium.

W przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Stypendysty umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron bez żądania zwrotu pobranego stypendium.