Zasady rekrutacji na studia I stopnia – studia inżynierskie, licencjackie oraz jednolite studia magisterskie

1. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego wyniki kandydata uzyskane na egzaminie dojrzałości.

2. Wyniki te przeliczane są na punkty, według wzoru i metod, które publikujemy poniżej. Na podstawie uzyskanych punktów, Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę rankingową. Kandydaci na studia zostają przyjęci według kolejności uzyskanej na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć na dany kierunek studiów.

Uwaga! Rekrutacja prowadzona jest na dany kierunek studiów – nie na daną specjalność. Wyboru specjalności studenci Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie, dokonują na dalszym etapie kształcenia i są one uruchamiane, w zależności od  zainteresowania przez określoną liczbę studentów.

 

Metody obliczania punktów rankingowych na studiach inżynierskich, licencjackich i jednolitych magisterskich

Wzór do przeliczenia wyników uzyskanych na maturach krajowych i maturze międzynarodowej na punkty rankingowe w PWSZ Gniezno

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka polskiego z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym
m – współczynnik uwzględniający zdawanie matury na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym:

  • dla poziomu podstawowego m = 1
  • dla poziomu rozszerzonego m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż 1 przedmiot lub zdawał przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów publikujemy poniżej.

Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym, nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Wykaz przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym / egzaminie dojrzałości (wartość „P” we wzorze)


Instytut Nauk o Zdrowiu


Instytut Nauk Technicznych


Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Obliczenie punktów dla absolwentów ze „starą maturą” lub „nową maturą 2002”


Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu dojrzałości
P – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie dojrzałości – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw na dany kierunek studiów, podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Obliczanie punktów dla absolwentów z dyplomem Matury Międzynarodowej

Punkty oblicza się na podstawie tłumaczenia dyplomu (przez tłumacza przysięgłego) na język polski.

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu maturalnego
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym, odpowiednio dla:

  • poziomu podstawowego – współczynnik m = 1
  • poziomu rozszerzonego – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów – podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).


Tab. 2. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty w ANS Gniezno

NOWA MATURA STARA MATURA / NOWA MATURA 2002 MATURA MIĘDZYNARODOWA
% punkty oceny punkty oceny punkty
1 10
2 20
min. 30 % 30 dopuszczający (2) 30 3 30
31 – 50 % 1% = 1 pkt. dostateczny (3) 40 4 40
51 – 70 % 1% = 1 pkt. dobry (4) 60 5 60
71 – 85 % 1% = 1 pkt. bardzo dobry (5) 80 6 80
86 – 100 % 1% = 1 pkt. celujący (6) 100 7 100

Tab. 2a. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty w przypadku skali czterostopniowej

 

STARA MATURA
oceny punkty
dostateczny (3) 40
dobry (4) 75
bardzo dobry (5) 100

Finaliści olimpiad ogólnopolskich

Odrębnym trybem przyjmowani są finaliści olimpiad ogólnopolskich wyszczególnionych w tabeli poniżej. Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez organizatora olimpiady oraz uzyskanie na świadectwie dojrzałości, oceny co najmniej dostatecznej lub minimum 40 punktów z przedmiotów wymienionych w tabeli 1.

Tab. 3. – Wykaz ogólnopolskich olimpiad, dających pierwszeństwo w przyjęciu na studia na poszczególne kierunki studiów

Lp.  KIERUNEK STUDIÓW NAZWA OLIMPIADY
1. ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej, Historyczna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
2. FIZJOTERAPIA Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna
3. INFORMATYKA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej
4. TRANSPORT I LOGISTYKA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Geograficzna, Wiedzy Technicznej
5. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej
6. PIELĘGNIARSTWO Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna
7. PRAWO W BIZNESIE Olimpiady: Wiedzy o Prawie, Wiedzy o Społeczeństwie, Historyczna

Zasady rekrutacji na studia II stopnia – studia magisterskie

  1. Kandydaci na studia II stopnia – studia magisterskie na kierunku PIELĘGNIARSTWO, przyjmowani są w ramach ustalonego przez JM Rektora limitu przyjęć.
  2. Podstawą przyjęcia na studia magisterskie jest dyplom ukończenia studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa.
  3. Kwalifikacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie konkursu ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia. Kandydaci przekładają zaświadczenie o osiągniętej średniej z w/w ocen (wyliczonej z dokładnością do dwóch miejscach po przecinku).
  4. Na podstawie uzyskanej średniej ocen tworzy się listę rankingową, a kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu przyjęć na studia.
  5. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej średniej ocen, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium przyjęć – pod uwagę będzie brana końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie ukończenia tychże studiów.


Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców prowadzone są w języku polskim. Istnieje możliwość studiowania na prawach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie) lub na innych zasadach (odpłatnie), co określa ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 324 i 323.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oferta studiów dla cudzoziemców

Instytut Nauk o Zdrowiu
PIELĘGNIARSTWO – studia I stopnia – studia licencjackie (tryb stacjonarny)
PIELĘGNIARSTWO – studia II stopnia – studia magisterskie (tryb stacjonarny)
FIZJOTERAPIA – jednolite studia magisterskie (tryb stacjonarny)

Instytut Nauk Technicznych
INFORMATYKA – studia inżynierskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
TRANSPORT – studia inżynierskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia inżynierskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA – studia inżynierskie (tryb stacjonarny)
PRAWO W BIZNESIE – studia licencjackie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

 

Studia w trybie niestacjonarnym zostaną uruchomione przy minimum 15 osobach przyjętych na kierunek. Opłata rekrutacyjna, w przypadku ewentualnego nieuruchomienia kierunku, nie podlega zwrotowi.

 

Rekrutacja dla cudzoziemców krok po kroku

1. Zapoznaj się z terminarzem rekrutacji na studia.

2. Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów.

3. Przeczytaj, czy Twoje świadectwo powinno być legalizowane czy opatrzone apostille.

4. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.

Pozostańmy w kontakcie:
Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr Beata Sander
email: b.sander@ans-gniezno.edu.pl


Biuro Rekrutacji 

Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55, bud. nr 4, pok. 203 (II piętro)
tel. (61) 425 – 72 – 84 wew. 233
email: rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl