pdf
Wniosek o zakwalifikowanie studenta do realizacji programu przysposobienia obronnego