USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Obowiązujące zasady

Zasady rekrutacji na studia I stopnia – studia inżynierskie, licencjackie oraz jednolite studia magisterskie

1. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego wyniki kandydata uzyskane na egzaminie dojrzałości.

2. Wyniki te przeliczane są na punkty, według wzoru i metod, które publikujemy poniżej. Na podstawie uzyskanych punktów, Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę rankingową. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej.

Uwaga! Rekrutacja prowadzona jest na dany kierunek studiów – nie na daną specjalność. Wyboru specjalności studenci Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie, dokonują na dalszym etapie kształcenia i są one uruchamiane, w zależności od  zainteresowania przez określoną liczbę studentów.

Metody obliczania punktów rankingowych na studiach inżynierskich, licencjackich i jednolitych magisterskich

Wzór do przeliczenia wyników uzyskanych na maturach krajowych i maturze międzynarodowej na punkty rankingowe w ANS Gniezno

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka polskiego z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym
m – współczynnik uwzględniający zdawanie matury na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym:

  • dla poziomu podstawowego m = 1
  • dla poziomu rozszerzonego m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż 1 przedmiot lub zdawał przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów publikujemy poniżej.

Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym, nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Wykaz przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym / egzaminie dojrzałości (wartość „P” we wzorze)


Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk Technicznych

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Obliczenie punktów dla absolwentów ze „starą maturą” lub „nową maturą 2002”


Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu dojrzałości
P – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie dojrzałości – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw na dany kierunek studiów, podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Obliczanie punktów dla absolwentów z dyplomem Matury Międzynarodowej

Punkty oblicza się na podstawie tłumaczenia dyplomu (przez tłumacza przysięgłego) na język polski.

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu maturalnego
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym, odpowiednio dla:

  • poziomu podstawowego – współczynnik m = 1
  • poziomu rozszerzonego – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów – podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Tab. 2. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty w ANS Gniezno

NOWA MATURASTARA MATURA / NOWA MATURA 2002MATURA MIĘDZYNARODOWA
%punktyocenypunktyocenypunkty
110
220
min. 30 %30dopuszczający (2)30330
31 – 50 %1% = 1 pkt.dostateczny (3)40440
51 – 70 %1% = 1 pkt.dobry (4)60560
71 – 85 %1% = 1 pkt.bardzo dobry (5)80680
86 – 100 %1% = 1 pkt.celujący (6)1007100

Tab. 2a. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty w przypadku skali czterostopniowej

STARA MATURA
ocenypunkty
dostateczny (3)40
dobry (4)75
bardzo dobry (5)100

Finaliści olimpiad ogólnopolskich

Odrębnym trybem przyjmowani są finaliści olimpiad ogólnopolskich wyszczególnionych w tabeli poniżej. Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez organizatora olimpiady oraz uzyskanie na świadectwie dojrzałości, oceny co najmniej dostatecznej lub minimum 40 punktów z przedmiotów wymienionych w tabeli 1.

Tab. 3. – Wykaz ogólnopolskich olimpiad, dających pierwszeństwo w przyjęciu na studia na poszczególne kierunki studiów

Lp. KIERUNEK STUDIÓWNAZWA OLIMPIADY
1.ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWAOlimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej, Historyczna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
2.FIZJOTERAPIAOlimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna
3.INFORMATYKAOlimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej
4.TRANSPORT I LOGISTYKAOlimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Geograficzna, Wiedzy Technicznej
5.ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIOlimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej
6.PIELĘGNIARSTWOOlimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna
7.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEOlimpiady: Wiedzy o Prawie, Wiedzy o Społeczeństwie, Historyczna, Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym, Matematyczna, Fizyczna, Geograficzna, Wiedza Technicznej

Zasady rekrutacji na studia II stopnia – studia magisterskie

1. Podstawą przyjęcia na studia magisterskie jest dyplom ukończenia studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa.

2. Kwalifikacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, w którym obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Na podstawie uzyskanej średniej ocen tworzy się listę rankingową. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej.

4. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej średniej ocen, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to ocena końcowa ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Podstawy prawne

Biuletyn Informacji Publicznej (ans-gniezno.edu.pl)

Biuletyn Informacji Publicznej (ans-gniezno.edu.pl)

Biuletyn Informacji Publicznej (ans-gniezno.edu.pl)

Biuletyn Informacji Publicznej (ans-gniezno.edu.pl)

Pozostańmy w kontakcie:
Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr Beata Sander
email: b.sander@ans-gniezno.edu.pl

Biuro Rekrutacji 
Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55, bud. nr 4, pok. 203 (II piętro)
tel. (61) 425 – 72 – 84 wew. 333, 797 029 423
email:
m.kaminska@ans-gniezno.edu.pl,
p.guzialek@ans-gniezno.edu.pl