USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia i na Fizjoterapię

1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.

2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (w momencie składania dokumentów proszę mieć przy sobie oryginał lub odpis świadectwa). W przypadku przesyłania dokumentów pocztą – prosimy przesłać kopię świadectwa maturalnego, a po podjęciu studiów okazać oryginał.

3. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

4. Dodatkowe dokumenty, jeśli kandydat posiada:

a) potwierdzające udział w finale olimpiady ogólnopolskiej

b) inne dokumenty, np.: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo i fizjoterapię), itp.

Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia Pielęgniarstwo

1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.

2. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, poświadczona przez Uczelnię lub notariusza (oryginał dyplomu musi być przedstawiony do wglądu), przy czym jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu – składa zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, a dyplom zobowiązany jest dostarczyć w terminie miesiąca od rozpoczęcia cyklu kształcenia.

3. Zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach I stopnia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Rekrutacji

Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55 bud. nr 4 (pokój 203)
tel. (61) 425 – 72 – 84 wew. 333, 797 029 423
email: rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl

Znajdziesz nas również na: