i01
Informatyka
Pozwala zrozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych,
operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.
Specjalności:
  • systemy informatyczne
  • mikroprocesorowe systemy automatyki
  • mikrokontrolery i układy mechatroniczne

Studia inżynierskie (I stopnia)

Informatyka

Tryb stacjonarne niestacjonarne
Czas trwania 7 semestrów (3,5 roku) 8 semestrów
(4 lata)
Specyfika państwowych wyższych szkół zawodowych polega na włączeniu w program edukacji praktyk zawodowych.
W Uczelni działa Naukowe Koło Informatyczne „Codefly”.
i02i03

pdf Obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Specjalność: Systemy Informatyczne

Absolwent specjalności systemy informatyczne posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia twórczej działalności inżynierskiej w zakresie systemów informatycznych zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Ogólne przygotowanie teoretyczne uzyskane w czasie studiów pozwala na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w dziedzinie sprzętowej, jak i oprogramowania. Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych, lecz również w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcji, a także w administracji, w gałęziach gospodarki korzystających z szeroko pojętej technologii IT.

Specjalność: Mikroprocesowe Systemy Automatyk

Miniaturyzacja i elastyczność funkcjonalna mikroprocesorów umożliwia ich wielorakie zastosowanie. Nowoczesne urządzenia zawierają w swej strukturze mikroprocesory, dzięki którym inteligentnie „wspomagają” pracę człowieka, zapewniają mu komfort odpoczynku i nauki, a także udostęp¬niają aktualną informację we wszelkiej postaci i w każdych warunkach. Specjalność mikroprocesorowe układy automatyki przygotowuje absolwenta, między innymi, do pracy z układami automatyki przemysłowej, projektowania i eksploatacji instalacji w inteligentnych budynkach oraz optymalizacji zużycia energii przez odbiorców końcowych energii elektrycznej i ciepła. W ramach zajęć studenci realizują układy: automatycznego sterowania dowolnymi urządzeniami i procesami; instalacji teleinformatycznych (laboratorium systemów wbudowanych); tworzą systemy baz danych, obsługują procesy w sieciach teleinformatycznych (laboratorium systemów mobilnych); sterują procesami technologicznymi w przemyśle oraz pracą instalacji automatyki budynkowej, instalacji inteligentnych budynków, układów i urządzeń elektromechanicznych oraz systemów dozorowych (laboratorium sterowników PLC); nabywają umiejętności w zarządzaniu energią elektryczną (EMS, DSM), ciepłem, chłodem (HVAC) z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, ekonomicznych i technicznych oraz technik monitorowania i zdalnego odczytu liczników – AMR (laboratorium systemów zarządzania energią). Absolwent znajduje zatrudnienie w każdej gałęzi przemysłu, firmach o działalności gospodarczej korzystających z techniki IT, biurach projektujących i wykonujących „inteligentne” instalacje oraz szeroko pojętych usługach informatycznych.

Specjalność: Mikrokontrolery i układy mechatroniczne

inf2

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną kadrę naukowa z renomowanych uczelni; m.in. z Politechniki Poznańskiej;
– możliwość realizacji samodzielnej pracy badawczej przy realizacji innowacyjnych prac dyplomowych w nowocześnie wyposażonych laboratoriach;
– możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS,; m.in. na semestr studiów do Copenhagen University College of Engineering w Danii oraz na praktykę do The Scientific Society of Food, Agriculture&Environment (ISFAE) w Finlandii.

erasmus2

– możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań w kołach naukowych (m.in. „Codefly”) i sekcjach sportowych: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki;
– możliwość otrzymania stypendiów: socjalnych, mieszkaniowych, naukowych, sportowych.