Drodzy Studenci,

Zapraszamy do składania oświadczeń lub nowych wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2021/2022.

Oświadczenie

Terminy składania wniosków: do 14 marca (termin organizacyjny).
Oświadczenia i wnioski przyjmuje Pani Iwona Gałęzewska
w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@pwsz-gniezno.edu.pl


Wsparcie finansowe dla studentów – Informator MEiN


Drodzy Studenci,

Terminy składania wniosków:

Stypendium Rektora: do 15 października 2021 (termin nieprzekraczalny). Wnioski składa się raz w roku.

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi: do 18 października (termin organizacyjny). Wnioski można składać przez cały rok.


Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie świadczeń

Regulamin świadczeń dla studentów

 

1. Stypendia socjalne

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@pwsz-gniezno.edu.pl

3. Zapomoga

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@pwsz-gniezno.edu.pl

4. Stypendium Rektora

przyjmowanie wniosków:

Pani Arleta Jasińska w godzinach od 8.00 do 15.00 pn-pt,
Kampus przy ul. Wrzesińskiej, pok. 210, B5
adres e-mail: ksztalcenie@pwsz-gniezno.edu.pl

5. WYPŁATY

informacja w sprawie wypłaty stypendium:
Pani Samanta Zamiar w godzinach od 8.00 do 15.00 pn-pt,
tel. (61) 424 29 42 wew. 327
s.szabla@pwsz-gniezno.edu.pl


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  • świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
    • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
      1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
      2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.