Drodzy Studenci,

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnością  na semestr zimowy 2021/22

Termin organizacyjny składania wniosków: do 18 października 2021.
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością można składać w trakcie roku akademickiego, a podany powyżej termin składania wniosków jest terminem organizacyjnym.

Wnioski o świadczenia dla studentów przyjmuje Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw, Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@pwsz-gniezno.edu.pl


 

 


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  • świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
    • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
      1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
      2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.