USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Krzysztof Danielewicz

Adiunkt
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
email: k.danielewicz@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Prorektor ds. studenckich, wykładowca Szkoły NATO w Oberammergau w Niemczech. Naukowo zajmuje się działalnością służb specjalnych, szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz problemem terroryzmu. Jest autorem opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939, Toruń 2017; Terroryzm w Afryce, Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014, Oświęcim 2016 oraz redaktorem książki Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019, a także wielu recenzowanych artykułów naukowych. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, natomiast w latach 2013-2014 przez jedenaście miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali. Podróżnik oraz autor autorskich procedur i szkoleń z zakresu postępowania na wypadek ataku „aktywnego strzelca” w placówkach oświatowych. Właściciel firmy i portalu Security in practice.

Publikacje

Opracowania zwarte

„Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939”, Toruń 2011 i 2017 (wydanie drugie poszerzone)

„Terroryzm w Afryce, Geneza i przebieg konfliktu w Mali w latach 2011-2014”Oświęcim 2016

„Państwo Islamskie (ISIS), Historia powstania i taktyka działania”, Oświęcim 2019, praca pod redakcją

Rozdziały w wydawnictwach zwartych zbiorowych

Prawne aspekty funkcjonowania Korpusu Północny-Wschód, w: Pomorze militarne XII-XXI w., pod redakcją Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymera, Szczecin 2004, s. 75.

Powstanie Jurko Tiutiunnyka na Ukrainie w 1921 r., w: Polski Wywiad Wojskowy 1918-1945., pod redakcją Andrzeja Pepłońskiego, Toruń 2006, s. 130-163.

Formy i metody pracy operacyjnej wywiadu polskiego w latach 1921-1939 na przykładzie Lwowskiej Ekspozytury Wewnętrznej nr 5 Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego), w: „Wywiad Wojskowy II Rzeczypospolitej”, pod redakcją Piotra Kołakowskiego i Andrzeja Pepłońskiego, Kraków 2011, s. 279-318.

Rola CIA w zabiciu Osamy Bin Ladena, w: „Służby Specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość- Teraźniejszość – Przyszłość, Materiały i Studia” pod redakcją Andrzeja Krzaka i Danuty Gibas-Krzak, Tom 2, Szczecin-Warszawa 2012 r., s. 189-210.

Funkcjonowanie rozpoznania osobowego – HUMINT we współczesnych konfliktach asymetrycznych na podstawie doświadczeń amerykańskich, w: „Bezpieczeństwo Współczesnego Świata, Międzynarodowe uwarunkowania polityczne i wojskowe”, pod redakcją Jerzy Kajetanowicz, Poznań 2013 r., s. 107-128.

Operacja typu COIN – nowe podejście do prowadzenia konfliktów zbrojnych? w: Współczesne Zagrożenia Bezpieczeństwa”, pod redakcją Grzegorz Ciechanowicz, Michał Romańczuk i Jan Pilżys, Szczecin 2017, s. 197-225.

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2015 r., pod redakcją Bogdana Grenda, Piotr Grochmalski, Halina Świeboda, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017.

Geneza oraz ewolucja działalności terrorystycznej Al-Kaidy Islamskiego Maghrebu (AQIM), w: Bezpieczeństwo a Wyzwania Współczesności, pod redakcją Grzegorz Ciechanowski, Michał Romańczuk, Jan Pilżys, Szczecin 2018, s. 59-75.

Mankamenty w systemie bezpieczeństwa placówek oświatowych oraz optymalne procedury bezpieczeństwa – teoria i praktyka – materiał pokonferencyjny przyjęty do druku.

Artykuły Naukowe

Znaczenie wywiadu i jego miejsce w systemie rozpoznania, w: Przegląd Wojsk Lądowych nr 11/2004, s.64.

Operacja „Moshtarak” pierwszy praktyczny test nowej strategii COIN w Afganistanie, w: „Bezpieczeństwo, teoria i praktyka”, nr 3-4, Kraków 2010, s. 63-84, (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN, w: „Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka”, Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nr 1(VI) Kraków 2012, str. 45-63.

Green on Blue Attacks Threaten ISAF Mission Success, w: Transformation Through Training, The Magazine of the Joint Force Training Centre, nr 3 z marca 2013 r., str. 33-38, Bydgoszcz, http://www.jftc.nato.int/JFTC%20Magazine3/index.html

Rozpoznanie osobowe HUMINT i kontrwywiad w operacji typu COIN, w: „Kwartalnik Bellona”, nr 1/2013, str. 178-194

Komórka sztabowa 2x w operacji typu COIN – wybrane zagadnienia, w: „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW”, nr 8(5)2013, str. 170-188.

DOMEX – ważne źródło informacji rozpoznawczych, w: „Kwartalnik Bellona”, nr 1/2014, str. 116-132.

Rola tłumaczy we współczesnych konfliktach zbrojnych, w: „Kwartalnik Bellona”, nr 1/2017, str. 144-159.

Ataki „Green-on-Blue” podczas misji ISAF w Afganistanie, w: „Przegląd Geopolityczny”, tom 21, Lato 2017, str. 136-149.

Konflikt zbrojny w Mali w latach 2012-2013 (część I), w: „Przegląd Geopolityczny”, tom 24, wiosna 2018, str. 112-133.

Konflikt zbrojny w Mali w latach 2012-2013 (część II), w: „Przegląd Geopolityczny”. Tom 25, 2018, str.133-150.

Sytuacja bezpieczeństwa w Mali w latach 2015-2018, w: Przegląd Geopolityczny”, tom 28, 2019, str.64-85.

Problem powrotu terrorystów z państwa islamskiego do Europy, w: „Przegląd Geopolityczny”, tom 29, 2019, str. 53-66.

Geneza konfliktu w Burkina Faso w latach 2014-2019, w: „Przegląd Geopolityczny”, tom 32, 2020, str. 109-124.

Sytuacja bezpieczeństwa państw Sahelu oraz perspektywy jej rozwoju, De Securitate et Defensione”, 1(6) 2020, Jan-Jul.

Recenzje i omówienia

William McCants, The ISIS apocalypse: the history, strategy, and doomsday vision of the Islamic State, Martin’s Press, New York 2016, w: “Przegląd Geopolityczny”, tom 19, Zima 2017, str. 187-191.

Michael Weiss, Hassan Hassan, ISIS Inside the Army of Terror , Regan Arts, New York 2015, w: “Przegląd Geopolityczny”, tom 22, Jesień 2017, str. 170-177.