Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: r.raczyk@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Dyscyplina naukowa – Mechanika

Specjalność naukowa – Budowa i eksploatacja maszyn

Uzyskane tytuły naukowe:

 • 1974 mgr inż. – absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i  Pojazdów
 • 1988 dr inż. – obrona pracy doktorskiej nt. „Stateczność prętów cienkościennych o profilach zamkniętych” w Politechnice Poznańskiej

Pełnione funkcje: wykładowca PWSZ od 2009roku,  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Transportu od 2019 roku.

Dorobek naukowo-publikacyjny – skrócony wykaz osiągnięć

 • 2 książki
 • 8 rozdziały w książkach
 • 43 artykuły (autorstwo i współautorstwo) w czasopismach krajowych
 • 6 referatów na konferencjach krajowych
 • 3 referaty na konferencji zagranicznej

Działalność dydaktyczna

 • wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia projektowe z przedmiotów „Podstawy technologii”, „Podstawy budowy maszyn”, „Środki transportu bliskiego”.

Działalność organizacyjna i naukowa poza Uczelnią

 •  Ekspert zewnętrzny Narodowy Program Foresight Polska 2020;
 • Recenzent zewnętrzny do oceny projektów w ramach Działania 1.1 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego ze środków UE –2009/2010
 • Ekspert w dziedzinie TRANSPORT  przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego do oceny projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 2014 -2020 ze środków UE.