USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

prof. dr hab. Jerzy Konieczny

Profesor
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
email: j.konieczny@ans-gniezno.edu.pl

Ekolog, politolog i nauki o bezpieczeństwie. W latach 1982-2010 pracownik naukowo –dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2003-2006, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 2002 -2010 Uniwersytetu Szczecińskiego; 2010–2012,Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2012 roku kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prowadzi badania w zakresie ochrony środowiska w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach; bezpieczeństwa zdrowia publicznego , ratownictwa , medycyny katastrof oraz logistyki służb , inspekcji i straży; zarządzania w wypadkach masowych i katastrofach, zarządzaniem ryzykiem; zarządzania kryzysowego; współczesnych technologii monitorowania , obrazowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa, ekologii miasta. Od 1 października 2023 roku pełni funkcje Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Publikacje

Opublikował ponad 187 prac naukowych w tym 10 monografii autorskich 4 współautorskie oraz 29 monografii w których był redaktorem naukowym. m.in.: J. Konieczny, Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska. Studium społeczno- ekologiczne w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Poznań 1995; J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, w wypadkach i katastrofach, Poznań- Warszawa, 2001; J. Konieczny, Bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne, jądrowe i ochrona radiologiczna. Wybór źródeł do przysposobienia obronnego, zarządzania kryzysowego i medycyny katastrof, Poznań-Warszawa 2005;J. Konieczny, J. Ranecki, Ratownictwo-chemiczno-medyczne, Poznań-Warszawa 2007; J. Konieczny, Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji bezpieczeństwa, Poznań 2009; J. Konieczny, Halina Wawrzynowicz, Joanna Mydlarska, Psychologia bezpieczeństwa, Poznań 2011; J. Konieczny, Maciej Schroeder (red), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995 2015. Postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej, Inowrocław-Poznań-Warszawa 2015;J. Konieczny, Maciej Schroeder (red), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995 2015. Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze ,Inowrocław Poznań -Warszawa 2015; J. Konieczny, Rafał Kamprowski (red), Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo, Inowrocław-Poznań 2016;J. Konieczny, Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Studium metodologiczno- edukacyjne w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Poznań, 2016; J. Konieczny, Mariusz Goniewicz, Przemysław Paciorek (red), Nowe technologie w środowisku bezpieczeństwa zdrowotnego. Monitoring – obrazowanie – modelowanie, Inowrocław-Bydgoszcz-Poznań 2017, J .Konieczny, L. Dajerling(red), Bezpieczeństwo zdrowotne. Postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska, Poznań 2019;J. Konieczny, Środowisko bezpieczeństwa zdrowotnego w badaniach transdyscyplinarnych. Doświadczenia pandemii COVID-19.Determinanty projektu badawczego, Poznań 2022;J. Konieczny, Bezpieczeństwo zdrowotne w zdarzeniach masowych. Rekomendacje organizacyjne, Poznań 2022

Nauka

W latach 1990-2023 zorganizował 48 konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem ekologicznym , bezpieczeństwem zdrowotnym, bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej w miastach oraz metodologią badań bezpieczeństwa.

Jest inicjatorem i współorganizatorem oraz był przewodniczącym komitetu naukowego 26 konferencji (lata 1996-2022)w ramach Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego w Inowrocławiu.

Pełnił liczne funkcje doradcze i konsultacyjne dotyczące organizacji ratownictwa w systemie budowy i rozbudowy autostrad , zarządzania kryzysowego , ratownictwa specjalistycznego i medycznego, Centrów Powiadamiania Ratunkowego, kształcenia ratowników medycznych w Ministerstwie Zdrowia , Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji , Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

W ramach pełnionych funkcji odbył podróże studyjne do Szwecji , Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych do jednostek ratownictwa medycznego i specjalistycznego w ruchu komunikacyjnym, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych oraz nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska.