USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email: j.garbarczyk@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Józef Bogdan Garbarczyk ur. 5. marca  1944 Wdowiec;( żona Sabina +2009) ojciec dwóch synów i dziadek czterech wnuków

Matura -Liceum Ogólnokształcące Chodzież 1962

Rodzaj ukończonych studiów wyższych: Wydział Mat. Fiz. Chem. UAM –mgr chemii 1967

Przebieg pracy zawodowej:

1967-1969 – praca w przemyśle na stanowisku st. technologa,
1970-1973 – Studia Doktoranckie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
1973 -2014- Politechnika Poznańska , Wydział Technologii Chemicznej
2004  i nadal Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gniezno

Data uzyskania stopni i tytułów naukowych:

Doktor nauk chem. – 1974r., Instytut Chemii UAM,
Doktor hab. nauk chem. 1987r.Wydział Chemii UAM;
Tytuł Profesora  nauk chemicznych 1997

Staże naukowe i wizyty studyjne zagraniczne:

1972 i 1973r – Moskwa – I. Związków Heteroorganicznych. A.N. ZSRR (prof. J.T. Struczkow)
1979 – Parma (Włochy) – Uniwersytet, Instytut Chem. Strukt. ( prof. G.D.Andretti, prof. M. Nardelli),
1990, 1994 i 1995 – Essen – Uniwersytet, Lab. Badań Rentgenograficznych ( prof. R. Boese).
Uniwersity of Surrey  – Guildford  (Wielka Brytania),
Ecole d’Application de Haute Polymere – Strasbourg (Francja)

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
W Politechnice Poznańskiej

1977 – 1979  wybrany członek Rady Wydziału jako przedstawiciel adiunktów,
1976 – 1981 członek Rady Zakładowej ZNP
1987 – 1990 Prodziekan,
1990 -1993 Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej,
1993 – 1996  Prorektor ds. Studiów Politechniki

Poza PolitechnikąProjekt autorski:
„Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie”   
2004-2017 Założyciel i pierwszy rektor PWSZ w Gnieźnie
2010 -2012 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół      Zawodowych w Polsce
2012-2015  Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce
2005– i nadal założyciel i pierwszy prezes  Gnieźnieńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH.
Dyscyplina naukowa,specjalność:
nauki chemiczne : fizykochemia polimerów, krystalochemia, rentgenografia
Problematyka badań naukowych koncentruje się wokół następujących trzech zagadnień:

A. analizy zjawiska polimorfizmu w semikrystalicznych polimerach liniowych.
Dotychczas przedmiotem badań były: poliamid-6, polietylen, poli(1,4-fenyleno)sulfid oraz izotaktyczny polipropylen. Badania z tej tematyki obejmują prace eksperymentalne oraz prace teoretyczne metodami modelowania molekularnego. Zaproponowałem między innymi nowy mechanizm transformacji odmiany beta polipropylenu w odmianę alfa. Praca ta jest wielokrotnie cytowana. Wyniki badań     opublikowane  zostały w czasopismach o zasięgu międzynarodowym( m.i. w Die Makromolekulare ChemiePolymer) a także prezentowane na wielu  konferencjach krajowych i zagranicznych. Jeden patent

Bmetod wytwarzania mieszanin i kompozytów polimerowych, analizy struktury nadmolekularnej takich układów jak też zjawisk na granicy faz. W ostatnich latach analizowano mieszaninę iPP/PC, iPP/PA6 oraz POE/PMMA a także kompozyty polipropylenu z włóknami naturalnymi (len, konopie). Prace publikowano m.i. w Polymer, Journal of Material Sciences , Colloid &Polym Sciences., prezentowane na wielu konferencjach  Wyniki badan były również  przedmiotem patentów

Canaliza struktur krystalicznych i molekularnych związków organicznych, wśród których       znajdują się układy o znaczeniu biologicznym (m.i. alkaloidy, tioamidowe pochodne furanu, tiofenu, pirolu i tiazolu) oraz związki modelujące polimery (związki fenylosiarkowe, fenylosulfonowe oraz pochodne triazyn). Prace te mają na celu rozszyfrowanie aranżacji przestrzennej rozważanych układów w fazie stałej oraz wyjaśnienie wpływu  oddziaływań  intra‑ i intermolekularnych, szczególnie tzw. oddziaływań słabych na strukturę cząsteczek. Ogółem z tej tematyki opublikowano 15 prac (m.i. w Die Makromolekulare Chemie, Polymer Communications, Acta Crystallographica).Powyższa tematyka badawcza realizowana była w ramach centralnych programów badawczych (C.P.B.P. 01.12 oraz RP.II.10) oraz grantów KBN

Ogółem dorobek naukowy obejmuje 72 prace publikacje, 67 referatów, wykładów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, 9 patentów3 opracowania monograficzne oraz 1 współedytorstwo książki „Organic Crystal Chemistry” wydanej przez Oxford University Press i International Union of Crystalography.

CHARAKTERYSTYKA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO

Organizacja od podstaw (latach 1973-75) pracowni dydaktycznej – laboratorium dla przedmiotów krystalografia, rentgenografia i mineralogia oraz fizykochemia polimerów

Opracowanie wykładów  z przedmiotów: Fizykochemia PolimerówPodstawy Chemii Polimerów, Chemia Ciała Stałego, Krystalochemia, oraz Rentgenografia z podstawami budowy aparatury naukowej.

W latach 1975‑ 2014 pod moim kierunkiem wykonanych zostało  ponad 190  prac  dyplomowych

Od roku 1992 kierowałem zespołem  uczestniczącym w realizacji międzynarodowych projektów dydaktycznych w ramach programów Tempus I, ( 1992-95) i Tempus II (1995-98).  W projekcje brały udział następujące uczelnie: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka – Filia Bielsko Biała, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet w Essen (Niemcy), Uniwersity of Surrey  – Guildford  (Wielka Brytania), oraz Ecole d’Application de Haute Polymere – Strasbourg (Francja).

Pełniłem funkcję zastępcy krajowego koordynatora programu Tempus II.

Uzyskane środki z tego projektu pozwoliły  na zakup aparatury naukowej – dydaktycznej. W ramach projektu kilkunastu studentów odbyło staże w ośrodkach zagranicznych, głównie wykonując prace dyplomowe oraz fragmenty doktoratów. Miały tez miejsce wyjazdy pracowników naukowych.

Owocem tego projektu była też jedna publikacja w czasopiśmie zagranicznym o programie nauczania z zakresu recyklingu materiałowego

Z mojej inicjatywy jako dziekana wydziału, w roku akademickim 1992/93, na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, uruchomiony został nowy kierunek studiów Ochrony Środowiska. Jestem współautorem programu nauczania dla tego kierunku.

UDZIAŁ W ROZWOJU KADRY NAUKOWEJA.

Kierowanie zespołem badawczym w Politechnice Poznańskiej :

Utworzenie i kierowanie od roku 1980 Pracownią Fizyki Polimerów i Krystalochemii.

W latach 1998-2007 – Kierownik Zakładu Polimerów w Politechnice Poznańskiej.

B. Promotorstwo doktoratów: pod moim kierunkiem wykonano 14 rozpraw doktorskich. Dwie  osoby  z kierowanego przeze mnie zespołu uzyskały stopień doktora habilitowanego.

C. Opracowane recenzje prac habilitacyjnych i dorobku naukowego : 8

D. Recenzje rozpraw doktorskich25E. Ocena dorobku naukowego o tytuł : doktora honorowego (prof. dr Reynaersa     z KU Leuven (Belgia),oraz   doktora honoris causa (Prof dr hab A. Włochowicza ATH Bielsko Biała).

F. Ocena dorobku na tytuł profesora: 5

GRecenzje wydawnicze książek : 11

H. Wykłady na ‘szkołach letnich’ (‘warsztatach –workshops) krajowych i zagr. Łącznie 6

I. Wykłady wygłoszone na zaproszenie w uczelniach zagranicznych. : Łącznie 6

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJI NAUKI

A. Organizacja konferencji naukowych :
– ogólnopolskie sympozja „Polimery‑Siarkowe”, w latach 1978‑82, jako wiceprzewodniczący kom. Organizacyjnego
– międzynarodowe sympozja  „Organic-Crystal Chemistry” organizowane przez UAM i PP w latach 19771991, jako sekretarz i wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego.

B. Członkostwo z wyboru w towarzystwach naukowych:
– członek  z wyboru Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego  (wybrany dwukrotnie w latach 1985 i 1989),wiceprzewodniczący Komisji Nauk Chem. Oddziału Poznańskiego PAN (w latach 1994-1997 ) ,
– członek z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 1999) oraz Komisji Oddziału Poznańskiego,
–  członek z wyboru Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych (1997-2000)
–  członek  z wyboru Komitetu Krystalografii  PAN– od 1999 – 2018
– członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

C. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi :
Universität GH Essen (Niemcy),
Uniwersity of Surrey  – Guildford  (Wielka Brytania),
Uniwersity of North Texas – Denton (USA),
Universität GH Kassel (Niemcy)

D.Współpraca z ośrodkami krajowymi:

UAM, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka, Akademia Techniczno Humanistyczna Bielsko-Biała.

E. Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism międzynarodowych :
Journal of Materials Education (USA)– od 1997-  2011,
 International Journal of Polymeric Materials (USA) od 1998-2011 

WYRÓŻNIENIA:

 Odznaczenia:Złoty Krzyż Zasługi-1994,   Medal Edukacji Narodowej -1997,   Medal Św. Wojciecha  2000,Medal „Labor omnia vincit” , Statuetka  Hipolita Cegielskiego Lider pracy Organicznej 2013j,statuetka   Złotego   Hipolita wraz z tytułem „Wybitna osobistość pracy organicznej” 2019Medal Koronacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Gniezna 2009Honorowe Obywatelstwo Miasta Gniezna 2017Statuetka Gnieźnieńskiego Orła Białego 2017

Nagrody:Ministra Edukacji za prace naukowe:

– zespołowa III stopnia (1977)– indywidualna III stopnia za pracę habilitacyjną 1988

Wyróżnienia za prace wynalazcze:

–  Złoty medal na 54 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki ” Eureka Brussels – 2005 za projekt „Composites obtained from thermoplastic polymers and short flax or hemp fibres”. Jako współautor
–  Srebrny medal na 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE Paryż 2006 za projekt: „Kompozyty polimerów termoplastycznych z krótkimi włóknami lnu i konopi”. Jako współautor
–  Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze- Warszawa 2006
Publikacje
Artykuły i doniesienia naukowe

Garbarczyk J.,Kałuski Z.,Bratek-Wiewiórowska M.D.,Skolik J.,Wiewiórowski M., Further investigations on the structure  and   chemistry  of angustifoline and its    derivatives. IV.  Molecular  and crystal structure of 13-epihydroxy-15(5′-   hydroxymethylfuryl-2′)-lupanine hydrobromide and the mechanism of its     formation. Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Sci.Chim., (1974), 22, 651-664

Żuk A.,Garbarczyk J.,Pelowska J.,Jęczalik J.,Wpływ warunków polimeryzacji na krystaliczność polimerów trójtianu. Polimery, (1976),3,105-107,(1976)

Skrzypczak-Jankun E.,Kałuski Z.,Garbarczyk J., X-ray crystal structure study of some 1,1′-trimethylenebis-pyrimidine deri-Part I. Preliminary crystallographic study  of photodimers  T-C3-U,  EtU-C3-U, EtU-C3-T, and EtU-C3-etU.Roczniki Chem., (1976),50, 547-551

Żuk A.,Garbarczyk J.,Ratow A.H.,Kowtun A.H., Zubar .P.,   Isledovanije mechanizma  wzaimodiejtwija  stiroła  s  prostymi efiramiallilowo spirta. Chark.Politechn.Inst., (1977), 135, 30

Kałuski Z.,Garbarczyk J.,Gusiev A.I.,Strutchkov J.T.,Skolik J., Wiewiórowski M.,Further studies on the stereochemistry of   sparteine isomers and its  derivatives.  II.  Molecular  and   crystal   structure   of 13-hydroxylupanine.Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Sci.Chim., (1977), 25, 347,

Bańczyk L.,Jarzynowski M.,Żuk A.,Garbarczyk J., Niektóre  zagadnienia  hydrodynamiczne  kolumny  jedno-   i dwupółkowej z wypełnieniem ruchomym. Inż.Chem., (1977), 7, 803,

Garbarczyk J.,Sterzyński T., Einfluss der  Verarbeitungsparameter auf die thermischen Eingeschaften und Kristallstruktur von PTFE. Plaste und Kautschuk, (1978) 3, 165

Żuk A.,Garbarczyk J.,Perkowska B., Influence of the modifiers on the structure and  properties  of polymers. I. Changes in crystalline area of polyamide-6 under  the influence of temperature up to 200-C. Appl.Polymer Sci.,Appl.Polymer Symp., (1979), 35, 83-88

Bańczyk L.,Jarzynowski M.,Żuk A.,Garbarczyk J., Wymiana masy w układzie H 0-H SO na złożu fluidalnym. Inż.Chem., (1979), 9, 3,

Garbarczyk J., Żuk ,The synthesis and properties of di(1,4-phenothiazine).Phosph.Sulfur Relat.Elem., (1979), 6, 351-352

Garbarczyk J.,Sterzyński T., Einfluss der Abkulbedingungen auf die   Struktur    von  Plaste und Kautschuk, (1980), 8, 433-435.

Andretti G.D.,Garbarczyk J.,Królikowska M., Molecular and Crystal Structure of 1,4-bis(phenylthio)benzene. Struct.Commun., (1981),10, 789-792.

Garbarczyk J.,Paukszta D., Influence of additives on the structure and properties of polymers.2.Polymorphic transitions of isotactic polypropylene by aminosulphur compounds. Polymer, (1981),22, 562-564.

Garbarczyk J. Crystal and molecular structure of S,S-[sulfonyl-(1,4-phenylene)]di(thiobenzoate)   as a  model compound   for  the respective polymers.  Chem., (1984), 185, 2033-2041.

Garbarczyk J.Structure of [1,4]benzothiazino[3,2-i]phenothiazine, C18H10N2S2. Acta Cryst., (1985), C41, 1062-1064.

Garbarczyk J., A study on  the  mechanism  of  polymorphic  transition a -> b in isotactic polypropylene.Chem., (1985), 186, 2145-2151.

Garbarczyk J.,Paukszta D., Influence of  additives  on  the  structure  and  properties  of polymers. 3.Study of a -b transition in  isotactic polypropylene at various temperatures  and times of heating. Colloid Polymer Sci., (1985), 263, 985-990.

Garbarczyk J., Molecular and crystal structure of bis(4-mercaptophenyl) sulfide as a model compound for poly(1,4-phenylenesulfide).  Chem., (1986), 187, 2489-495.

Garbarczyk J., A study on the crystalline structure of polyglycine I and II at low temperatures. Morphology and Polymers, str. 509-513, Editor: B. Sedlacek Walter  de  Gruyter,  Berlin-New  York, 1986.

Garbarczyk J., Study on the structure of poly(1,4-phenylenesulphide). Polymer Commun., (1986), 27, 335-338.

Ratajczak-Sitarz M.,Katrusiak A.,Kałuski Z., Garbarczyk J., Structure of 4,4′-bipheldithiol.Acta Cryst., (1987), C43, 2389-2391.

Schultz G.,Hargittai I.,Kolonits M.,Garbarczyk J., Molecular structure of 4,4′-sulfandiyl-bis-thiophenol from electron diffraction. Mol.Struct., (1987) 160, 267-274.

Andrzejewska E., Żuk A.,Garbarczyk J., Polymerization of   1,3,5-trithiane in the solid state  initiated by UV-irradiation. I.  Polymerization  conditions and  polymer characterization. Polym. Sci.,A. Polym. Chem., (1988), 26, 3151-3158.

Ratajczak-Sitarz M.,Katrusiak A.,Kałuski Z., Garbarczyk J., Structure of 4,4′-thiodi(alpha-toluenethiol). Acta Cryst., (1988), C44, 315 -317

Garbarczyk J.,Sterzyński T.,Paukszta D., Influence of  additives  on  the  structure  and  properties  of polymers. 4.                                 Study of phase transition in isotactic polypropylene by synchrotron radiation. Polymer Communications, (1988), 30, 153-157.

Paukszta D., Garbarczyk J., Sterzyński T., Influence of electric field on polymorphism in isotactic polypropylene Organic Crystal Chemistry, str. 192- 200, Oxford University Press, I.U.Cr. series, (1991) (Ed.: Garbarczyk J., Jones D )

Sterzyński T., Garbarczyk J.,Influence of the electric field on the microscopic structure of POE/PMMA      J. Mat. Sci., 26(23), 6357, (1991)

Królikowska, J.Garbarczyk Crystal structure   of   N-methyl-2-(N-methylthioamide)-pyrrol, C H  N S. Z. für Kristal.(1992), 198, 315-317.

Garbarczyk, M.Królikowska, Crystal structure of N-methyl-2-thioamide-thiophene, C H NS.. Z. für Kristal.(1992), 198, 318-320.

Garbarczyk, M.Królikowska Crystal structure of 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-bis(p- chloropheny- lene)-ethane, C  H Cl .Z. für Kristal.(1992), 198, 320-321.

Garbarczyk, M.Królikowska, Crystal structure  of   3,3 bis(mercaptomethylene)-dibenzofurane C  H  O S.. Z. für Krist. (1992), 198, 322-325.

Włochowicz, J. Garbarczyk Structural analysis  of  an  interphase  region   of   isotactic polypropylene Polym. Int. (1994), 34, 253-256

Paukszta, J. Garbarczyk, T Sterzyński, Structure of  polypropylene-polycarbonate  blends  crystallized under pressure Polymer, (1995), 36(6), 1309-1313

Królikowska, J.Garbarczyk, Structure of N,N-(2-benzothiazolidene) trifluorotioacetamide 1995. für Krist.  – przyjęto do druku,1995.

Garbarczyk, G. Kamyszek, Refinement of molecular and crystal structure of poly‑(p‑phenylene sulphide ether Proceedings of International Society for Optical Engineering (X-ray Investigations of Polymer Structure, SPIE Washington, 1996, vol. 3095, p. 107-110,

Paukszta, J.Garbarczyk Nature of polypropylene/composite – processing and preliminary structural investigations Proceedings of International Society for Optical Engineering (X-ray Investigations of Polymer Structure, SPIE Washington, 1996, vol. 3095, pp.111-116

D. Maksimov, T. Sterzynski, J. Garbarczyk Structure and properties of injection moulded blends of liquid crystal polymer (40 PET/60 PHB) with poly(butylene terephtalate), Mech. Comp. Mater. (1996) 32(5), 676-689

J-B. Beak, W Brostow, J. Garbarczyk, G. Łagocki, K-H. Seo Structure of blends of poly(p-phenylene sulphide) (PPS) with poly(p-sulphide ether) (PPSE), J. Polymeric Mater. (1997),vol. 36,65-74.

Kamyszek, J. Garbarczyk, I. Hamerton, B. Howlin, Prediction of Tg of polyaylethersulphones, Publikacja w książce pt “Structure-Physical Properties Relantionships of Block Copolymers and Polymer Blends”, Wyd. Pol. Szczecińskiej 1997 Edytor: Z. Rosłaniec, E. Fray, str. 155-161

Kozlowski R., Wladyka-Przybylak M., Garbarczyk J., Łagocki G. The Flame Retardant of the Polypropylene Using Magnesium Components World Textile Congress, Industrial, Technical & High Performance Textiles, University of Huddersfield, 1998,  Proceedings str. 92-105-

Garbarczyk. G. Kamyszek, R. Boese Crystal Structure and Conformational Analysis  of 2- Thioamide derivatives of Thiazole J. Mol. Struct., 1999, vol. 479, p. 21-30,Recycling of Polymers – the Programme for the Course of Environmental Protection J.Mater. Educ. 1999, vol.. 21(5&6).

Helwig, D. Paukszta, J. Garbarczyk. S. Borysiak Composites Based on Polypropylene and Flax Fibres – A Study of the Performance and Some Physical and Mechanical Properties Artykuł w książce pt. NATURAL POLYMERS AND COMPOSITES , Wyd.: CIP-Brasil Catalogacao-na-publicacao, Emrapa Instrumentacao Agropecuaria  (ISBN 85-86463-07-8) Edytorzy : L. H. C. Mattoso, A. Leao, E. Frollini str. 520 – 526

STELLER, D. ŻUCHOWSKA, W. MEISSNER, D. PAUKSZTA, J. GARBARCZYK Crystalline structure of polypropylene in blends with thermoplastic elastomers after electron beam irradiation Radiat. Phys. Chem. 75 (2006) 259-267

POGORZELEC-GLASER, J. GARBARCZYK, CZ. PAWLACZYK, E. MARKIEWICZ2 Electrical conductivity in new imidazolium salts of dicarboxylic acids Materials Science-Poland,. 24, No. 1, (2006, )245-252

COFTA, S. BORYSIAK, B. DOCZEKALSKA, J. GARBARCZYK Odporność kompozytów polipropylen-drewno na rozkład powodowany przez grzyby
    Polimery  51, (2006), 276-279

HYBIAK, J. GARBARCZYK, Silver nanoparticles in isotactic polypropylene, Part 1: Silver nanoparticles as metallic nucleating agents for β-iPP polymorph. POLIMERY 2014, 59, nr 7—8, 585.

HYBIAK, S. CHMIELEWSKA, J. GARBARCZYK Silver nanoparticles in isotactic polypropylene Part II. Molecular modelling of polypropylene chains arrangement on the surface of silver nanoparticles. POLIMERY 2015, 60, nr 11—12, 700.

Artykuły przeglądowe i opracowania monograficzne

Kałuski, E.Grzesiak, J.Garbarczyk Struktura odmian alotropowych siarki (Opracowanie monograficzne) Materiały Konf. II Ogólnopol.Symp.Polimerów Siarkowych, str. 5-35,1980 Wyd.Politechnika Pozn.

Garbarczyk Additives and polymorphism of isotactic  polypropylene  (Artykuł przeglądowy) Zeszyty  Naukowe  PŁ-  Inżynieria  Włókiennicza   i   Ochrona            środowiska Materiały II Szkoły Rentgenografii Polimerów2/16, 1993, str. 135- 151

Garbarczyk The atom-atom method in  structural  analysis  of  polymers  and organic compounds      (Artykuł przeglądowy) Zeszyty  Naukowe  PŁ-  Inżynieria  Włókiennicza   i   Ochrona środowiska  -Materiały II Szkoły Rentgenografii Polimerów, 2/16, 1993,str.  205-216

Ważniejsze publikacje w materiałach postkonferencyjnych i innych

Garbarczyk, A.Żuk, Z.Zamojcin Analiza połączeń siarki metodą fluorescencji rentgenowskiej Materiały Konf. I Ogólnopol.Symp.Polimerów Siarkowych 58-62,1978 Wyd.Politechnika Poznańska

Garbarczyk, A.Żuk, F.Żmidziński Wpływ starzenia termicznego na strukturę kordowych włókien poliamidowych Prace z Inż.Materiałowej 223-233,1979, Wyd.Politechnika Pozn.

Garbarczyk, M.Przystałowski Wpływ siarki na energię oddziaływań międzycząsteczkowych w polimerach Materiały Konf. II Ogólnopol.Symp.Polimerów Siarkowych 65-69,1980 Wyd.Politechnika Poznańska

Komunikaty i referaty na konferencjach międzynarodowych

Żuk, J.Garbarczyk, B.Perkowska Changes of crystalline structure of polyamide-6 under the influence of tempera- ture up to 200°  IUPAC Symp. on long-term properties of polymers and polymeric materials, Sztokholm 1976

Żuk, J.Garbarczyk, J.Pelowska Determination of the supermolecular structure of trithiane polymers. Międzynarodowa Konf.Naukowa SIMPLAST Warszawa 1975

Garbarczyk Changes in crystalline structure of poly-p-phenylenesulphide on thermal treatment. IUPAC – Symp. on Macromolecules MACRO-DUBLIN, Dublin 1977

Garbarczyk, T.Sterzyński Einfluss der Verarbeitungsparameter auf die thermischen Eingeschaften und Kristallstruktur von PTFE.Internationale Fachtagung PLAST PRÄZIS, Drezno 1978

Garbarczyk, M.Przystałowski Crystal Lattice Energy of Poly-p-phenylenesulphide and Poly-p-phenylene-oxide. Pre-Congress Symp. on Org.Crystal-Chemistry, Poznań-Dymaczewo -1978

Garbarczyk, A.Żuk The synthesis and properties of di(1,4-phenothiazine) VIII Int.Symp. on Sulphur Org.Chemistry, Portoroż 1978

Garbarczyk, A.Żuk, K.Ratajczak Izmienije kristaliczeskoj struktury polimierow wyzwannojediejstwiem niskich tiempieratur.IV Międzynarodowe Mikrosymp.RWPG, MORFOLOGIA POLIMEROW, Łódź -Burzenin,1979

Garbarczyk, D.Paukszta Wlijanije aminosiernych stabilizatorow na kirstaliczeskuju strukturu izotakti-czeskogo polipropiliena. IV Międzynarodowe Mikrosymp.RWPG, MORFOLOGIA POLIMERÓW, Łódź- Burzenin, 1979

Garbarczyk, D.Paukszta The polymorphic changes of polypropylene caused by sulphur containing compounds. V European Crystallographic Meeting, Kopenhaga, 1979

Garbarczyk, T.Sterzyński Einfluss der Abkulbedingungen auf die Struktur von Polyamidgussteilen. Internationale Fachtagung TECHNOMER, Karl Marx Stadt , 1979

Garbarczyk Crystal and Molecular Structure of 4,4′-Dimercaptodiphenylene-sulphide. IX Int.Symp. on Sulphur Org.Chemistry, Ryga 1980

Garbarczyk, P.Florysiak Changes in crystalline structure of polyamide-6 at low temperature. IUPAC Int.Symp.on Macromolecules MACRO-STRASBOURG, Strasbourg 1971

Garbarczyk, T.Sterzyński Einfluss der Berarbeitung von Polyamide-6 bei tiefen Temperaturen auf Kristallstruktur und Massanderung.Internationale Fachtagung PLAST PRÄZIS, Drezno 1982

Garbarczyk The mechanism of b[-L a phase transition in isotactic polypropylene IUPAC Int.Symp.on Macromolecules MACRO 83, Bukareszt 1983

Garbarczyk Structural studies of phenylsulphide derivatives. XIII Congress and General Assembly of the Int.Union of Crystallography, Hamburg 1984

Garbarczyk, D.Paukszta Investigations on the b[-L a polymorphic transition in isotactic polypropylene. XIII Congress and General Assembly of the Int.Union of Crystallography, Hamburg 1984

Garbarczyk, Z.Kałuski A refinement of crystal structure of 13-hydroxy-15–5′-hydroxy- methylfuryl-2′)-lupanine hydrobromide. IUPAC – 14 Int.Symp.on the Chem.of Natural Products, Poznań ,1984

Garbarczyk A study on crystalline structure of polyglycine I and II at low temperatures. 17 European Conference on Macromolecules Physics, Praga 1985

Garbarczyk, M.Królikowska Structure of 3,3′-bis mercaptomethylene dibenzofurane. X European Crystallographic Meeting, Wrocław 1986

Garbarczyk, D.Paukszta Study on the behaviour of the a and b forms of isotactic polypropylene at low temperature.Intern. Symp. on Organic-Crystal Chemistry, Poznań – Rydzyna 1986

Garbarczyk Study on the structure of poly(1,4-phenylenesulphide). Intern. Symp on Organic-Crystal- Chemistry, Poznań – Rydzyna 1986

Garbarczyk, D.Paukszta Application of atom-atom potential method to predict shrinkage of crystalline phase of isotactic polypropylene. Int.School CRYSTALLOGRAPHIC COMPUTING, Lipsk 1986

Garbarczyk Study on  Structure   of   Small   Molecular Phenylsulphide Derivatives as Models for Appropriate Polymers 31th IUPAC International Symposium on Macromolecules, Merseburg (NRD)  30 06 – 4 07 1987

Garbarczyk, T. Sterzyński Structural Study of PE and iPP during melting and Recrystallization by Synchrotron Radiation Bayereuther Polymer Symposium : „Polymere Funktionns und Struktur Materialen „ Bayreuth (RFN) 10-12 04. 1989

Paukszta, J. Garbarczyk, T. Sterzyński b-Modification of Isotactic Polypropylene and Electric Field XII European Crystallographic Meeting, Moskwa 20-29 08 1989 Coll. Abstr. 51-1, 401

Garbarczyk. M. Królikowska Structure of N-(Methyl)-2-tiofuranamide XII European Crystallographic Meeting, Moskwa 20-29 08 1989 Coll. Abstr 30-1, 232

Sterzyński, J. Garbarczyk The influence of Electric Field on the Microscopic Structure of PEO/PMMA blends. VI Annual Meeting, PPS, 17-20 04. 1990 Nicea Francja

Garbarczyk, D.Paukszta Structure of  isotactic  polypropylene   crystalized   under pressure., VIII. Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Rydzyna, 26-30 07 1992

Królikowska, J.Garbarczyk Aromaticity of Five-membered substitued heterocycles., VIII. Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Rydzyna, 26-30 07 1992

Królikowska,J.Garbarczyk,D.Lehmann,T.Jagodziński Structure of thioamide Derivatives  of  Thiazole  in  Solid State 9th Internat. Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Rydzyna,1994,

Garbarczyk, T. Sterzyński, Crystallization of iPP/PA6 blends under pressure European Regional  Meeting   –  The   Polymer Processing Society, Strasbourg,  08 1994, Coll.Abst.,p.227.

Jurga, P. Hruszka, J. Garbarczyk, E.C. Reynhardt The influence of Heat Treatment on DSC and NMR Spectra of Poly-p-phenylenesulphide) Intern. Symposium on Polymer Morphology and Electrical Properties,Łodź, 1995