Profesor
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: m.umbreit@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Miejsca pracy

 • Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmacji Akademii Medycznej / Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 1959 – 1960 – laborant a po zakończonych studiach  jako pracownik naukowy : 1965-1986 i 1991 – 2009 z przerwą na pracę w Université de Constantine (Algeria) 1986 – 1991. – na etacie wykładowcy –  maître de conference .
 • Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie – od 1.03.2009 r.-  do teraz.

Wykształcenie

 • 1960 – 1965   -Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Poznaniu
 • 1953 – 1959   -Liceum Ogólnokształcące w Koninie oraz I LO  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 1946 – 1953   -Szkoła Podstawowa w:  Rzgowie k/Konina, Fordonie k/Bydgoszczy i Koninie

Stopnie naukowe     

 • 2011.02.23– nominacja przez Prezydenta RP na stanowisko profesora nauk farmaceutycznych – wręczona 2011-04-01.
 • 2009 – 11. 01 przejście na emeryturę w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
 • stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej /Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
 • 1986    – 1991 – maître de conference a Université de Constantine (Algeria).
 • 1986     stanowisko docenta .
 • 1984    – doktor habilitowany nauk farmaceutycznych.
 • 1974    –  specjalizacje: I stopnia z analizy farmaceutycznej i II stopnia z analizy leków
 • doktor nauk farmaceutycznych.
 • magister farmacji.

Praca zawodowa – stanowiska:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Nauk o Zdrowiu

 • 2019 –  profesor zwyczajny PWSZ w Gnieżnie
 • 2009 –  profesor nadzwyczajny PWSZ, dr hab.n. farm.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydział Farmacji w Akademii Medycznej/Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • 2009  –  emerytura
 • 2003  –  2009 -profesor nadzwyczajny AM/UMP, dr hab. farm.
 • 1986  –  1991  – maître de conference a Université de Constantine (Algeria)
 • 1986  –  2003  – docent, dr hab. farm.
 • 1973  –  1986  – adiunkt, dr n. farm.
 • 1967  –  1973  – starszy asystent, mgr farm.
 • 1965  –  1967  – asystent, mgr. farm.
 • 1959  –  1960  – laborant

Funkcje w Akademii Medycznej / Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu:

 • 2005 – 2011-Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji ds. Finansów i Zaopatrzenia.
 • 2003 – 2011- delegat Senatu AM/UM do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr.5 im. Karola Jonszera Akademii Medycznej w Poznaniu – trzy kadencje.
 • 1983-1985 – Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
 • 1974-1985 –  Członek trzech kolejnych kadencji Komisji Rektorskich ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.
 • 1977 – Opiekun grupy studentów Wydziału Farmacji z Poznania przebywających na miesięcznej praktyce zawodowej w Moskwie i studentów z Moskwy przebywających na praktyce w Poznaniu.
 • 1972-1980 – Członek Rady Wydziału i Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego AM w Poznaniu.
 • 1972-1973 –  Członek zespołu ds. związanych z popularyzacją zawodu farmaceuty i rekrutacją na studia farmaceutyczne.
 • 1974-1978 – Członek grupy problemowej przy Przewodniczącym Zespołu V powołanego przez Sekretarza Sekcji Wyższych Szkół i Placówek Medycznych Rady Głównej i Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
 • 1971-1973 – Przedstawiciel asystentów, wykładowców i adiunktów w Radzie Wydziału Farmaceutycznego.
 • 1968-1986 i 1991-2011 Członek Rad  Pedagogicznych dla studentów I roku  studiów farmaceutycznych Wydziału Farmaceutycznego.
 • 1979-1986 r. i w następnych latach 1992-2009 członek Rad Pedagogicznych dla studentów I-roku Oddziału Analityki Medycznej.

 Członkostwo i funkcje w organizacji studenckiej i prestiżowych organizacjach naukowych i społecznych

ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH:

 • 1961 – 1963 Członek Rady Wydziałowej ZSP Wydziału Farmacji w Poznaniu
 • 1962 – 1963 Członek Rady Uczelnianej ZSP AM w Poznaniu, Członek Prezydium RU ZSP AM w Poznaniu, Wice Przewodniczący RU ZSP AM w Poznaniu
 • 1963 – 1965 Członek Rady Uczelnianej ZSP AM w Poznaniu, Członek Prezydium RU ZSP AM w Poznaniu, Przewodniczący RU ZSP AM w Poznaniu – ok.3 000 członków
 • 1963 – 1965 Członek Senackiej Komisji ds. Młodzieży AM
 • 1962 – 1967 Członek Rady Okręgowej ZSP w Poznaniu
 • 1962 – 1968 Wice Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Studentów Akademii Medycznych przy Radzie Naczelnej ZSP (Warszawa) – ok. 45 000 członków ZSP, w tym czasie prezes prezesów  siedmiu Rad Wydziałowych Farmacji ZSP, decernent (1966 – 1968) nad Studenckim Ruchem Naukowym  (STN) we wszystkich Akademiach Medycznych  oraz nad czasopismem „Nowy Medyk”.
 • Organizator praktyk wakacyjnych polskich studentów Farmacji min. we Włoszech (Neapol) i innych krajów jak: ZSRR, Czechy, Jugosławia.
 • Inicjator i współorganizator (1964 r.) Konkursów Prac Magisterskich na Wydziałach Farmaceutycznych w Polsce . W roku – 2019 r – odbył się 55 – konkurs Wydziałowy i także odbył się 55-Konkurs Ogólnopolski – jest to jedna z trzech ciągłych „imprez” studenckich w Polsce o najdłuższej tradycji.

 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE: Członek od 1965

 • 1967 – 1973 Członek Zarządu i Skarbnik Zarządu Oddziału Poznańskiego PTFarm (dwie kadencje)
 • 1973 – 1982 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTFarm (trzy kadencje) oraz 1986 – 1989 -członek
 • 1979 – 1986 Członek Prezydium Zarządu Głównego PTFarm oraz Przewodniczący Komisji Propagandy Zawodu ZG PTFarm (dwie kadencje) (Warszawa)
 • 1995 – 2001 Prezes Zarządy Oddziału Poznańskiego PTFarm (dwie kadencje)
 • 1995 – 1998 Członek Prezydium Zarządu Głównego PTFarm
 • 1997 – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej z okazji 50 – lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – „Przemysł Farmaceutyczny – Technologia i Ekonomia” Poznań. 17 października 1997 r.
 • 1998 – 2001 Prezes Zarządu Głównego PTFarm (Warszawa)
 • 1998 – 2001 Przedstawiciel Polskich Farmaceutów do Zgromadzenia Generalnego Światowej Federacji Farmaceutycznej  – (FIP)
  ( Federation International Pharmaceutique) z udziałem w Walnych Zgromadzeniach FIP w Barcelonie (1999) i Wiedniu (2000).
 • 2019 – nadal członek Zarządu Oddziału Poznańskiego PTFarm.

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE: – Członek od 1978 r.

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK – Członek od 1993r.

POLSKIE TOWARZYSTWO KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ: – Członek od 1998 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO TOKSYKOLOGICZNE – członek od 1998 r.

POLSKA AKADEMIA NAUK:

 • Komitet Chemii Analitycznej – Podkomitet Chemii Farmaceutycznej-członek od 02.1999 r. do 2002 r.
 • Komisja Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii Analitycznej –członek od 2003 r. – 2006r.

EUROPEAN ASSOCIATION OF PHARMA BIOTECHNOLOGY– członek/założyciel od 04.2000 r. i nadal.

Światowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) – członek indywidualny od 2002 r. do 2007 r.

INTERNATIONAL SOCIETY OF INORGANIC PHOSPHATE – od 1999 roku jeden z projektodawców o organizatorów założenia Towarzystwa. . Towarzystwo powołano w 2010 roku.

PUBLICITY COMMITTE FOR  EUROPE – 3RD PHARMACEUTICAL SCIENCE WORD CONGRESS IN AMSTERDAM , FIP ( 2007) – member of Committee sins 2005.

TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNO – EKONOMICZNE –  członek od 14. 11. 2006 r. a także od 2006 r Członek Honorowy Towarzystwa oraz w/w Towarzystwie członek zespołu konsultantów w czasopiśmie poświęconemu głównie gospodarce lekiem – „Aptekarz” .

 STOWARZYSZENIE IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO:

 • 1994 – Zarząd Główny – członek założyciel
 • 1994 – 2000 – Członek Prezydium Zarządu Głównego
 • 1996 – nadal –  Sekretarz Kapituły Nagrody im. E. Kwiatkowskiego przyznawanej   „Za wybitne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Polonią a Macierzą ( XIII edycji ).
 • 2000 – 2003 – Wiceprezes  Zarządu Głównego
 • 2003 – nadal wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stowarzyszenia (sześć kadencji)

LIONS CLUB POZNAŃ-ROTUNDA

 • 1994 – Członek
 • 1996 – 1997 – Wiceprezes Clubu
 • 1998 – 1999 – Prezydent Clubu

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO (1918-1919) 

 • Członek od 1998r.,
 • 2004 –  nadal  – Członek Zarządu Głównego (dziesiąta – 3 letnia kadencja kadencja),
 • 2007 – 2014  – Przewodniczący Zarządu Koła Poznań– Centrum II . (trzecia kadencja).
 • 2014 – nadal wiceprzewodniczący Zarządu Koła Poznań– Centrum II .

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W POZNANIU

 • 2000 – 2006 – Członek założyciel i przewodniczący Rady Fundatorów (dwie kadencje)
 • 2006 – nadal – Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów.

FUNDACJA SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO FARMACEUTÓW         POLSKICH

 • 2001–nadal – Członek założyciel i Przewodniczący Rady Fundatorów .

FUNDACJA POLONIA GOSPODARCZA ŚWIATA

 • 2015 – nadal – Członek założyciel i Wiceprzewodniczący Prezydium Rady

Wyróżnienia  krajowe i  międzynarodowe.

Odznaczenia Krajowe:

 • Odznaka XX-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich-1970 r.
 • Studencka Odznaka „Za wiedzę i aktywność” (SOWA z czerwonym krzyżem) – 1973 r.Srebrne Odznaczenie im J. Krasickiego-1974 r.
 • Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia -1974 r.Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego -1976 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi-1976 r.Honorowa odznaka Miasta Poznania-1978 r.
 • Odznaka Honorowa SZSP-1979 r.
 • Odznaka brązowa „Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju” 1981 r.Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski-1984 r.
 • Medal XL Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej-1984 r.
 • Odznaka i tytuł „ Racjonalizator produkcji” – 1986 r.
 • Medal pamiątkowy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „85 Rocznica Wybuchu Powstania  Wielkopolskiego 1918-1919” Poznań, 27 grudnia 2003 r.
 • Medal pamiątkowy wybity z okazji XV – lecia „ Lions International – 1989 –    2004 District 121 Polska „ Poznań 15. 05. 2004 r..
 • Srebrny Medal „LABOR OMNIA VINCIT” – Za krzewienie idei pracy organicznej przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Poznań,  kwiecień 2008 r.
 • Odznaka Honorowa – medal – WIERNI  TRADYCJI” ZA ZASŁUGI W UPOWSZECHNIANIU WIEDZY I PAMIĘCI O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918/1919 przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu dnia 28 listopada 2009 r.
 • Medal Za zasługi dla Ruchu Studenckiego” ustanowiony w 60 rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich przyznany przez Zarząd Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, Warszawa, 17 kwietnia 2010 roku.- Pałac Staszica.
 • W dniu 2.10 2019 roku z okazji moich 80- tych urodzin. zostałem odznaczony Złotą Odznaką  TPPWlkp „WIERNI TRADYCJI” – za zasługi w działalności w TPP Wlkp.
 • Decyzją Szefa do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr 1649/SU/20 z dnia 7.01.2020 r. zostałem wyróżniony Medalem „Pro Patria”. Dekoracja tym zaszczytnym Orderem odbyła się w Pałacu w Biedrusku w dniu 16. 01.2020 r.

Członkostwo Honorowe Towarzystw Naukowych i Uczelni:

Towarzystw zagranicznych :

 • Dyplom Członka Honorowego Słowackiego Towarzystwa Farmaceutycznego wręczony mi został podczas uroczystego otwarcia XVIII Naukowego Zjazdu PTFarm w Poznaniu 19.września 2001 r.
 • Dyplom Członka Honorowego Węgierskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wręczony został podczas XII Naukowego Zjazdu Węgierskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Budapeszt 8 maja 2003 r.

Uczelni zagranicznej :

 • Diploma according to the Decision of the Senate of the State Medical and Pharmaceutical University „Nicolae Testamitanu” of the Republic of Moldova 03.12.2012  Nr.18. Mr.  Michal H. Umbreit  is avarded thy title of Associate professor for his merits in training medical and medical management staff, in promoting medical science and in developing public health in thy Republic of Moldova. Profesorski dyplom Uniwersytetu Medyczno – Farmaceutycznego został wręczony Profesorowi Michałowi H. Umbreitowi w Kiszyniowie w dniu 3.12. 2012 r , który miał zaszczyt być osobą towarzyszącą Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polski Bronisławowi Komorowskiemu podczas Jego oficjalnej wizyty w Republice Mołdawii.

Towarzystwo krajowe :

 • Dyplom Członka Honorowego Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego wręczony  – Warszawa, 14 listopada 2006 r.

Medale przyznane przez Towarzystwa Naukowe i Uczelnie:

Towarzystwa zagraniczne

 • Medal pamiątkowy Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie wybity z okazji 50 – lecia Wydziału Farmaceutycznego. Bratysława, 14. luty 2003 r.
 • Medal im. Jana Webera Medal przyznany przez Słowackie Towarzystwo Farmaceutyczne Bratysława 14. luty 2003 r. (Medal ten jest odpowiednikiem medalu im. Ignacego Łukasiewicza przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)
 • Medal im. PhMr. Vladimira J. ŽuffuMedal przyznany przez Słowackie Towarzystwo Farmaceutyczne w porozumieniu ze Słowacką Naczelną Izbę Aptekarską ( Slovenska Farmaceuticka Swpolečnost), Bratysława 26. 09. 2003 r(Medal ten jest odpowiednikiem medalu im. Bronisława Koskowskiego przyznawanym przez Naczelną Izbą Aptekarską w Polsce).
 • Medal Jubileuszu „60 DE ANI DE INVATAMINT SUPERIOR MEDICAL IN MOLDOWA – UNIVERSITAS MEDICINAE ET PHARMACIAE „NICOLAE TESTEMTANU” – 1945” Kiszyniów –  maj 2005 r.
 • Medal im. Jana Halasa Medal przyznany przez Słowackie Towarzystwo Farmaceutyczne w porozumieniu z Klubem Historii Farmacji STFarm Bratysława, marzec 2007 r.

Towarzystwo krajowe:

 • Medal im. Ignacego Łukasiewicza „De pharmaciae bene meritis”- nadany przez Zarząd  Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego -1986 r.
 • Medal wydany z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Warszawa 2017 r,

Medale pamiątkowe:

 • W dniu 27 grudnia 2003 r Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak wręczył mi medal pamiątkowy z następującą dedykacją: Szanownemu Panu prof. Michałowi Umbreitowi w dowód pamięci i uznania dla udziału Pana Ojca w zwycięskim czynie niepodległościowym Wielkopolan w latach 1918 – 1919 .