USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

O Programie POWER

Program POWER – dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu na wyjazdy na studia i praktyki mogą ubiegać się:

– studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

– studenci z przyznanym stypendium socjalnym.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

W momencie rekrutacji student musi mieć przyznane stypendium socjalne.

Wyjazd zagraniczny + grant z Erasmusa+ dodatkowe dofinansowanie = praktyki w POWER
(Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej)

Zachęcamy do skorzystania z projektu studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz studentów z przyznanym stypendium socjalnym.