USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Projekt pt.: “Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”

Nazwa projektu: „Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nr umowy – POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20


Główne cele projektu:

 • Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni.
 • Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni.
 • Opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię.
 • Wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in  zapewnienie wsparcia w postaci pomocy dydaktycznych.
 • Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Termin realizacji projektu:
Umowa na realizację w/w projektu została podpisana dnia 30 grudnia 2020 roku. Projekt będzie realizowany w przedziale czasowym: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt obejmował będzie organizację i realizację zintegrowanych działań w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w następującym zakresie:

 • Obszar 1 – Struktura organizacyjna.
 • Obszar 2 – Architektura.
 • Obszar 3 – Technologie wspierające.
 • Obszar 4 – Procedury.
 • Obszar 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego.
 • Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Jednostka finansująca projekt:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie projektu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nr umowy – POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20
Wartość projektu: 4 191 693,19 zł
Wartość dofinansowania – 100%

Stopień realizacji zadań projektu Uczelnia dostępna – lipiec 2022

Stopień realizacji zadań projektu Uczelnia dostępna – kwiecień 2023