USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dzień Rektorski

Data publikacji: 26 października 2022

Zarządzenie nr 73/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa w sprawie: ustanowienia dnia rektorskiego:

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 478 z późn. zm.), § 36 ust. 1 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 31 października 2022r. dniem rektorskim (dniem wolnym) – dla studentów, wykładowców i administracji Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

zarządzenie nr 73_2022