USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Deklaracja polityki Erasmusowej

Deklaracja Polityki Erasmusowej (Erasmus Policy Statement) 2021-2027

Nasza Uczelnia jest instytucją młodą, utworzoną w 2004 roku i od początku istnienia stawiała na rozwój i postępowość. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że współpraca międzynarodowa pomiędzy uczelniami jest kluczowa z punktu widzenia podwyższenia poziomu kształcenia. Z tego powodu współpraca międzynarodowa jest jednym z elementów planu rozwoju Uczelni.

Priorytety

Naszym celem jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia za granicą i przygotowanie ich do znalezienia w przyszłości swojego miejsca w Zjednoczonej Europie, która dąży do ujednolicenia i wyrównania standardów nauczania oraz ekonomicznych i społecznych standardów życia. Rozważając możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej, ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie stara się ponownie o uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa na lata 2021-2027; Karta umożliwi pełną realizację strategii Uczelni w ramach Programu Erasmus. ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie dąży do rozszerzenia współpracy międzynarodowej poprzez nawiązywanie nowych kontaktów zagranicznych, promowanie mobilności studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych a także uczestniczenie w projektach międzynarodowych na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Starania o pozyskanie nowych uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacja współpracy międzynarodowej jest jednym z priorytetów Uczelni na najbliższe lata. Studenci, którzy wezmą udział w programie będą mogli uzyskać cenne doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o znajomość kultury różnych państw. Nauczyciele akademiccy, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu wykładów na uczelniach zagranicznych, poprzez wyjazdy do uczelni partnerskich będą mogli czerpać wiedzę z doświadczeń innych nauczycieli oraz czerpać korzyści dla swojego rozwoju naukowego.

ANS im. H Cegielskiego w Gnieźnie poszukuje partnerskich uczelni w krajach należących do Unii Europejskiej. Wytypowanie uczelni, jako potencjalnego partnera, odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

  • uczelnia posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa,
  • prowadzi zbieżny z ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie kierunek studiów/ profil kształcenia,
  • kursy są w językach nowożytnych, głównie angielskim i niemieckim.

Nawiązanie kontaktów z uczelniami odbywa się także dzięki bezpośrednim kontaktom kadry akademickiej, która dzięki swojej otwartości i  aktywnej postawie rozszerza istniejące już umowy o nowe obszary współpracy.

Uczelnia stara się pozyskać partnerów zwłaszcza z północy Europy. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że uczelnie z tego regionu  Europy mają doskonale przygotowaną ofertę studiów w języku angielskim na kierunkach inżynierskich i medycznych. Także system edukacji w tych krajach, pozostawiający duży wybór studentowi co do kształtowania własnej ścieżki studiów, sprzyja mobilności i umożliwia elastyczne projektowanie wymiany studenckiej oraz kadry akademickiej. Zabiegamy także o kontakty z instytucjami z Europy Środkowej jako najbliższego nam regionu.

Głównym celem Uczelni jest zwiększenie liczby osób wyjeżdżających na stypendium jak i stworzenie lepszej oferty dla studentów przyjeżdżających. Do tej pory na stypendia zagraniczne wyjeżdżało mniej osób niż to przewidywały umowy bilateralne. Poprzez działania promocyjne pracowników Biura Erasmus oraz zaangażowaną postawę Ambasadorów będziemy dążyć do większej aktywizacji naszej społeczności akademickiej do uczestniczenia w programie. Chcielibyśmy również gościć więcej wykładowców z Uczelni partnerskich i tym samym zachęcić w przyszłości studentów ANS do partycypowania w programie. Uczelnia dostrzega również, iż wymiana kadry pomaga zacieśniać więzy miedzy instytucjami partnerskimi, co owocuje współpracą międzynarodową na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Uczelnia zapewnia wszystkim uczestnikom programu Erasmus równe traktowanie i dąży do zapewnienia równego dostępu do mobilności wszelkim grupom defaworyzowanym; studenci ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie korzystali w przeszłości ze stypendium w ramach programu POWER, dającego studentom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnym położeniu możliwość wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne. Jednocześnie dbamy o integrację przyjeżdżających studentów i kadry ze społecznością akademicką ANS. Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od uczestników programu Erasmus i na wszystkich etapach mobilności dokłada wszelkich starań do zapewnienia wysokiej jakości wsparcia. Osiągnięcia i zaliczenie przedmiotów uzyskane w innych uczelniach i przedsiębiorstwach zagranicznych są automatycznie uznawane na podstawie stosownych dokumentów. Starania Uczelni obejmują również dążenie do pełnej digitalizacji działań administracyjnych związanych z programem, korzystaniem z narzędzia Erasmus Dashboard, wykorzystaniem Erasmus Mobile App oraz wdrożeniem Europejskiej Karty Studenta, popularyzowaniu różnego typu mobilności, w tym Blended Mobility, a także promowaniu postaw i działań przyjaznych dla środowiska.

Przed rozpoczęciem mobilności

Współpraca w ramach międzynarodowych projektów, a co za tym idzie modernizacja i internacjonalizacja studiów,  jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Uczelni. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych powinno prowadzić do zrównoważonych korzyści dla każdej ze stron umowy i wzrostu zaangażowania w tego typu aktywność społeczności akademickiej. W pierwszym etapie podpisywania umów międzyinstytucjonalnych należy jasno i przejrzyście określić cele, rolę każdego z uczestników projektu oraz oczekiwane rezultaty i osiągnięcia. Osoby odpowiedzialne za realizację międzynarodowych projektów dołożą wszelkich starań, aby w przyszłe międzynarodowe przedsięwzięcia zaangażować jak największą liczbę studentów i wykładowców. Administracja Uczelni zapewni odpowiednie zaplecze organizacyjne, regulacyjne i prawne dla realizacji postanowień umów wielostronnych. Zasady partycypacji, sposób finansowania i cele projektu będą przejrzyste i dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem. Uczelnia będzie publikować i aktualizować na bieżąco katalog przedmiotów kierunkowych oraz przedstawi informację na temat systemu oceniania i dystrybucji ocen. Programy szkolenia i kształcenia będą oparte o umowy Mobility Agreements i Learning Agreements. Uczelnia dołoży wszelkich starań by zapewnić przygotowanie kulturowe i językowe uczestnikom programu poprzez umożliwienie uczestnictwa w kursach językowych oraz spotkaniach z Ambasadorami, będzie służyć pomocą uczestnikom przyjeżdzającym do ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w zakresie zakwaterowania, ubezpieczenia i uzyskaniu wizy.

W trakcie mobilności

Mimo, iż Uczelnia nie jest duża, pracownicy Biura Erasmus oraz wykładowcy z niezwykłą starannością podchodzą do zapewnienia studentom zagranicznym kształcenia na wysokim poziomie, gwarantującym bezpieczeństwo oraz integrację w życie społeczności akademickiej oraz asymilację kulturową. Studenci przyjeżdzający niezmiennie uczestniczą w kursach języka polskiego i od pierwszego dnia mobilności zostają otoczeni opieką Samorządu Studenckiego i Ambasadorów. Podczas trwania mobilności uczestnicy wyjeżdzający i przyjeżdzający mogą liczyć na stały kontakt z Biurem Erasmus oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów na każdym etapie.

Po zakończeniu mobilności

Uczelnia bezzwłocznie poświadczy mobilność po jej zakończeniu wystawiając dokumenty takie, jak Mobility Certificate, Transcript of Records oraz Learning Agreement After the Mobility.

ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie uznaje działania i osiągniecia kadry i pracowników korzystających z programu. Zaangażowanie w międzynarodowe przedsięwzięcia będzie brane pod uwagę przy okresowej ewaluacji pracowników oraz rozpoznawane jako istotny aspekt zawodowego rozwoju. Udział studenta w programie edukacyjnym będzie odnotowany w Suplemencie do Dyplomu i potwierdzony certyfikatem a wszystkie zaliczenia będą automatycznie uznawane przez uczelnię macierzystą.

Po zakończeniu mobilności wszyscy uczestnicy Programu są zaangażowani w promowanie idei mobilności podczas spotkań otwartych, rozmów wydziałowych oraz poprzez aktywność w mediach społecznościowych i na stronie  internetowej Uczelni. Postępy z realizacji danego przedsięwzięcia będą monitorowane, zrelacjonowane w okresowych raportach i opublikowane. Informacje na temat danego projektu powinny regularnie ukazywać się na stronie internetowej Uczelni w celu upowszechniania idei międzynarodowej współpracy i promocji projektu. Finalne efekty realizacji danego projektu zostaną upowszechnione poprzez odpowiednie wydawnictwo i opracowania.

Rezultaty

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie Erasmus i innych projektach wielostronnych w ramach Uczelni dokona się przemiana, mająca na celu modernizację, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Europie.

Celem Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie jest zwiększenie liczby studentów i kadry akademickiej, internacjonalizacja studiów oraz wzmocnienie współpracy z sektorem gospodarczym. Program Erasmus jest wyjątkowo atrakcyjny dla młodych ludzi. Oferta studiowania lub odbycia praktyki za granicą jest jednym z ważnych argumentów w procesie pozyskiwania nowych kandydatów. Uczelnia czyni nieustanne starania, aby poprawić jakość i przydatność kształcenia.

W celu ściślejszego powiązania sektora edukacji z sektorem gospodarczym w Uczelni powołano Konwent, składający się z władz ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Celem spotkań Konwentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych jest między innymi omówienie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z określonych dziedzin nauki. Efektem końcowym konsultacji z przedstawicielami sektora gospodarki powinno być dostosowanie istniejących i zaprojektowanie nowych kierunków/specjalności kształcenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.

Mobilność studentów i kadry naukowej sprzyja podwyższaniu jakości kształcenia. Dzięki uczestnictwu w programach międzynarodowych Uczelnia nie tylko wzmacnia dotychczasowe mechanizmy kontroli jakości kształcenia, ale także je udoskonala i wprowadza zmiany dostosowując proces edukacji do najwyższych międzynarodowych standardów. Prowadzenie zajęć przez dydaktyków z innych krajów oraz możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku zwiększa kompetencje zawodowe, społeczne i interkulturowe studentów. Absolwent, stypendysta programu Erasmus, jest dobrze przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku, z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.

Uczestnictwo w programach międzynarodowych podwyższa prestiż Uczelni, przyciąga dobrych studentów oraz aktywną kadrę akademicką. Także mobilność pracowników administracji, udział w międzynarodowych szkoleniach, jest okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat dobrych praktyk, co usprawnia zarządzanie Uczelnią. Wreszcie uczestniczenie w projektach strategicznych na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk prowadzi do wieloaspektowego rozwoju kadry, pomaga Uczelni modernizować się i szybko dostosowywać do zmieniających się potrzeb edukacyjnych Zjednoczonej Europy.

Uczelnia zobowiązuje się promować idee i wytyczne zawarte w Karcie Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego  oraz w odpowiedni sposób eksponować jej zapisy zarówno na stronie internetowej jak i w budynkach Uczelni.

Deklaracja polityki Erasmusowej 2014-2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie jest uczelnią, dla której współpraca międzynarodowa stanowi ważny element działalności i rozwoju. Celem uczelni jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia za granicą i przygotowanie ich do znalezienia w przyszłości swojego miejsca w zjednoczonej Europie, która dąży do ujednolicenia i wyrównania edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych standardów życia. PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2014-2020.

Starania o pozyskanie nowych uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacja współpracy międzynarodowej jest jednym z priorytetów uczelni na najbliższe lata. Studenci, którzy wezmą udział w programie będą mogli uzyskać cenne doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o znajomość kultury różnych państw. Nauczyciele akademiccy poprzez wyjazdy do uczelni partnerskich będą mogli czerpać wiedzę z doświadczeń innych nauczycieli co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

Internacjonalizacja studiów na trzech poziomach – mobilności studentów, kadry akademickiej i administracyjnej – jest jednym z elementów strategii rozwoju PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie poszukuje partnerskich uczelni w krajach należących do Unii Europejskiej. Wytypowanie uczelni, jako potencjalnego partnera, odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

  • uczelnia posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa,
  • uczelni prowadzi zbieżny kierunek studiów/profil kształcenia,
  • kształcenie prowadzone jest jednym z wiodących języków nowożytnych (głównie w j. angielskim/niemieckim).

Nawiązanie współpracy z uczelniami partnerskimi odbywa się także dzięki bezpośrednim kontaktom kadry akademickiej, która dzięki swojej otwartości i  mobilności rozszerza istniejące już umowy o nowe obszary kooperacji. Jednym z głównych celów uczelni jest zwiększenie liczby osób wyjeżdżających na stypendium jak i stworzenie dobrej oferty dla studentów przyjeżdżających. Do tej pory na stypendia zagraniczne wyjeżdżało mniej osób niż to przewidywały umowy bilateralne. Chcielibyśmy również gościć więcej wykładowców z uczelni partnerskich i tym samym zachęcić w przyszłości studentów PWSZ do partycypowania w programie. Uczelnia zapewnia wszystkim uczestnikom programu Erasmus równe traktowanie oraz stara się o integrację przyjeżdżających studentów i kadry ze społecznością akademicką PWSZ. Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od uczestników programu Erasmus.

Współpraca w ramach międzynarodowych projektów, a co za tym idzie modernizacja i internacjonalizacja studiów,  jest jednym z głównych celów strategii rozwoju uczelni. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych powinno prowadzić do zrównoważonych korzyści dla każdej ze stron umowy i wzrostu zaangażowania w tego typu aktywność społeczności akademickiej. W pierwszym etapie należy jasno i przejrzyście określić cele, rolę każdego z uczestników projektu oraz oczekiwane rezultaty i osiągnięcia. Osoby odpowiedzialne za realizację międzynarodowych projektów dołożą wszelkich starań, aby w przyszłe międzynarodowe przedsięwzięcia zaangażować jak największą liczbę studentów i wykładowców. Administracja uczelni zapewni odpowiednie zaplecze organizacyjne, regulacyjne i prawne dla realizacji postanowień umów wielostronnych. Zasady partycypacji, sposób finansowania i cele projektu będą przejrzyste i dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem. Postępy z realizacji danego przedsięwzięcia będą monitorowane, relacjonowane w okresowych raportach i publikowane. Finalne efekty realizacji danego projektu zostaną upowszechnione poprzez odpowiednie wydawnictwo i opracowania.
Udział studenta w programie edukacyjnym będzie odnotowany w Suplemencie do Dyplomu, i potwierdzony certyfikatem. Zaangażowanie się w międzynarodowe przedsięwzięcia będzie brane pod uwagę przy okresowej ewaluacji pracowników oraz rozpoznawane jako istotny aspekt zawodowego rozwoju.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie Erasmus i innych projektach wielostronnych w ramach uczelni dokona się przemiana, mająca na celu modernizację, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Europie. Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie jest zwiększenie liczby studentów, internacjonalizacja studiów oraz wzmocnienie współpracujący z sektorem gospodarczym. Program Erasmus jest wyjątkowo atrakcyjny dla młodych ludzi. Oferta studiowania lub odbycia praktyki za granicą jest jednym z ważnych argumentów w procesie pozyskiwania nowych kandydatów. Uczelnia czyni nieustanne starania, aby poprawić jakość i przydatność kształcenia. W celu ściślejszego powiązania sektora edukacji z sektorem gospodarczym w  uczelni powołano Konwent, składający się z władz PWSZ w Gnieźnie oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Celem spotkań Konwentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych jest między innymi omówienie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z określonych dziedzin nauki. Efektem końcowym konsultacji z przedstawicielami sektora gospodarki powinno być dostosowanie istniejących i zaprojektowanie nowych kierunków/specjalności kształcenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.
Mobilność studentów i kadry naukowej sprzyja podwyższaniu jakości kształcenia. Dzięki uczestnictwu w programach międzynarodowych uczelnia nie tylko wzmacnia dotychczasowe mechanizmy kontroli jakości kształcenia, ale także je udoskonala i wprowadza zmiany dostosowując proces edukacji do najwyższych międzynarodowych standardów. Prowadzenie zajęć przez dydaktyków z innych krajów oraz możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku zwiększa kompetencje zawodowe, społeczne i interkulturowe studentów. Absolwent, stypendysta programu Erasmus, jest dobrze przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku, z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur. Uczestnictwo w programach międzynarodowych podwyższa prestiż uczelni, przyciąga dobrych studentów oraz aktywną kadrę akademicką. Także mobilność pracowników administracji, udział w międzynarodowych szkoleniach, jest okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat dobrych praktyk, co usprawnia zarządzanie uczelnią.