USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Pielęgniarstwo I stopnia

Organizacja praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

Szanowni Studenci kierunku Pielęgniarstwo,

„Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” wskazują, że „……. W okresie aktywnej fazy epidemii COVID-19 zajęcia w bezpośrednim kontakcie z pacjentami nie powinny się odbywać. Możliwe jest tylko dobrowolne, na zasadach wolontariatu podejmowanie, przez studentów kierunków medycznych i nie tylko, aktywności wspomagającej służby medyczne i sanitarne…………….”

„……..studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych (wymienionych w rozporządzeniu MNiSW w sprawie standardów kształcenia), którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności……”

Podjęto decyzję o realizowaniu dopuszczalnych 20% online zajęć o charakterze praktycznym, pozostała część godzin realizowana będzie w czasie późniejszym w podmiotach leczniczych, ze względu na nie przyjmowanie Studentów, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

Podmioty lecznicze z którymi uczelnia ma podpisane porozumienia, deklarują chęć współpracy ze Studentami w ramach wolontariatu. W przypadku podjęcia wolontariatu zgodnie z rozporządzeniem możliwe byłoby zaliczenie efektów uczenia się/kształcenia się obejmujące umiejętności praktyczne.

zaświadczenie i podanie_ZP_PZ_20-21

Możliwe jest pokrycie przez Uczelnię kosztów wyposażenia ochronnego studentów, którzy do wolontariatu przystąpią w szpitalach covidowych.

Kierowanie PRZEZ UCZELNIĘ na praktykę jest możliwe w tej chwili wyłącznie jeśli studenci zostaną zaszczepieni – takie są wymogi szpitali.

Praktyki zawodowe są integralną częścią danego przedmiotu w procesie kształcenia na studiach pierwszego stopnia.

Organizację ćwiczeń, zajęć praktycznych i przebieg praktyk zawodowych oraz warunki ich zaliczenia określa:

zarządzenie nr 4/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

załącznik nr 1 do zarządzenia – Regulamin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) dla studentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

załącznik nr 2 do zarządzenia – Dzienniczek zaliczenia efektów uczenia się

Praktyki zawodowe są szczegółowo planowane w kolejnych semestrach roku akademickiego i rozpisane w oddziałach specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz w Pielęgniarskim Ośrodku Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „NURSE-MED” w Gnieźnie.

Studenci mają możliwość realizowania praktyki zawodowej w miejscu zamieszkania i/lub miejscu pracy pod warunkiem złożenia– poprawnie wypełnionej i zaakceptowanej karty praktyki zawodowej oraz umowy porozumienia między Uczelnią a placówką medyczną.

Karta zgłoszenia praktyki zawodowej – Aktualizacja 2022-06-13

Porozumienie praktyki indywidualne – Aktualizacja 2024-01-12

Ponadto, aby realizować praktykę student musi posiadać:

  • aktualne ubezpieczenia NNW i OC,
  • orzeczenie lekarskie specjalisty medycyny pracy
  • do wglądu wpisanych do Książeczki zdrowia szczepień przeciwko HBV (WZW typu B)

Opiekunem praktyk zawodowych studentów z ramienia ANS Gniezno odbywających praktyki poza uczelnią jest dr hab. Grażyna Bączyk, profesor ANS Gniezno

Terminy składania Kart zgłoszenia praktyki zawodowej:
– praktyki „letnie” po pierwszym roku – do 10 maja
– praktyki realizowane w semestrze zimowym – do 31 października
– praktyki realizowane na semestrze letnim – do 31 grudnia

Osoby do kontaktu i miejsce składania kart zgłoszenia praktyki:

mgr Magdalena Malawko
e-mail: m.malawko@ans-gniezno.edu.pl
tel. 61 424 26 90 wew. 328

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich ANS Gniezno
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

Celem praktyk jest zdobywanie zgodnie z efektami kształcenia wiedzy, doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i poszerzanie kompetencji osobistych i społecznych w rzeczywistych warunkach pracy pielęgniarki/pielęgniarza (oddziały kliniczne i specjalistyczne oraz poradnie środowiskowo-rodzinne i ośrodki edukacyjno-wychowawcze) w efekcie czego studenci (przyszli absolwenci) będą mogli pełnić samodzielne role zawodowe. Praktyki realizowane są zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku studiów oraz celami kształcenia. Cele kształcenia opisane są w programach nauczania poszczególnych przedmiotów tzw. kartach opisu modułu kształcenia. Wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności pielęgniarskich oraz kompetencji społecznych zawarte są w Dzienniczku zaliczenia efektów kształcenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia danego przedmiotu w toku studiów i przypisania punktów ECTS, którego dokonuje koordynator przedmiotu.