USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Współpraca ze szkołami

ANS im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie jest dla studentów ale również dla społeczności miasta i powiatu, dlatego działanie Uczelni nie ogranicza się tylko do rozwoju Uczelni ale także do szerokiej współpracy z różnego typu szkołami, przedszkolami, Gnieźnieńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i innymi instytucjami i organizacjami. Wyrazem tej współpracy jest kilkanaście porozumień zawartych ze szkołami na terenie powiatu gnieźnieńskiego i powiatów ościennych i tym samym objęcie patronatem naukowym młodzieży. Wzajemna współpraca umożliwia uczniom szkół średnich korzystanie z nowoczesnych laboratoriów, których brakuje w szkołach ponadgimnazjalnych. Wśród najmłodszych dzieci promujemy podstawową wiedzę z chemii, fizyki i nauk o zdrowiu. Studenci ANS w Gnieźnie czynnie angażują się w życie kulturalne i społeczne w Gnieźnie. Wspierają akcje charytatywne i angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym. Studenci i pracownicy kierunku pielęgniarstwo służą pomocą medyczną podczas imprez masowych i promują zdrowy styl życia.

Bardzo ważną częścią działalności Uczelni są także konferencje i sympozja ogólnopolskie, jak również wykłady otwarte dla społeczności Gniezna.

Studenci aktywnie włączają się w przedsięwzięcia kulturalne i sportowe miasta. Natomiast pracownicy Uczelni we współpracy z wykładowcami i studentami inspirują pewne niepowtarzalne wydarzenia kulturalne, które integrują społeczność akademicką z mieszkańcami Gniezna i okolic. To właśnie ANS w Gnieźnie po raz pierwszy doceniła potencjał talentów w mieście i stała się mecenasem talentów pozanaukowych za sprawą organizacji w 2010 i 2011 r. Akademickiego Przeglądu Talentów Różnych. W Przeglądzie brali udział wykonawcy indywidualni i zespoły muzyczne, kabarety, żonglerzy, tancerze, fotograficy amatorzy, osoby o zdolnościach manualnych, np. rysunkowych, teatralnych, recytatorskich, wynalazcy itp. Obecnie podobną imprezę o nazwie Kalejdoskop Talentów organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Co roku w maju Uczelnia organizuje Święto ANS, podczas którego odbywają się wydarzenia kulturalno-sportowe dla społeczności akademickiej i mieszkańców Gniezna i okolic.

Wykładowcy służą swoją wiedzą miastu jako eksperci w pracach związanych z rozwojem Gniezna. Uczelnia oferuje gnieźnieńskim firmom i instytucjom współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczych w dziedzinach: transportu, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz zarządzania. ANS w Gnieźnie współpracuje z największymi firmami w powiecie i regionie. Przedmiotem współpracy są praktyki i staże studenckie oraz konsultacje w sprawie prac dyplomowych. Wynikiem współpracy są innowacyjne tematy prac inżynierskich.