USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Erasmus+ krok po kroku

Krok po kroku

Program oferuje wsparcie w realizacji fizycznej i mieszanej mobilności studentów szkół wyższych za granicą na wszystkich kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem. Kluczowym elementem programu Erasmus+ jest pobyt za granicą. Okazuje się, że to właśnie on zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Studia za granicą są okazją do tego, by doskonalić swoją znajomość języków obcych, zyskać wiarę w swoje możliwości i nauczyć się niezależności oraz poznać nową kulturę.

Możliwości wyjazdów:

 • wyjazd długoterminowy na studia: od 2-12 miesięcy na każdym cyklu studiów
 • wyjazd długoterminowy na praktyki od 2-12 miesięcy na każdym cyklu studiów
 • wyjazd krótkoterminowy na praktyki: od 5-30 dni z obowiązkowym komponentem wirtualnym

Przed wyjazdem

KROK 1

Wybierz organizację przyjmującą:

tutaj

Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź:

 • termin rejestracji on-line i / lub termin przesłania dokumentów
 • ofertę kursów, punkty ECTS
 • zakwaterowanie
 • praktyczne rady dla studentów zagranicznych
 • kalendarz roku akademickiego
 • program przygotowawczy
 • wymagania dotyczące znajomości języka obcego.

W przypadku wyjazdu na praktyki, organizacją przyjmującą nie musi być uczelnia partnerska. Może to być organizacja europejska, która zagwarantuje Tobie realizację efektów kształcenia. Możesz skorzystać z poniższego linku podczas poszukiwania organizacji przyjmującej: https://erasmusintern.org

KROK 2

Zgłoś się na wyjazd

 1. Zgłoszenia na wyjazd można składać po ogłoszeniu rekrutacji. Terminy zgłoszeń są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni, w mediach społecznościowych oraz na plakatach informacyjnych.
 2. Korzystając z informacji na stronie internetowej ANS Gniezno: https://ans-gniezno.edu.pl/erasmus/dla-studenta/zasady-udzialu-w-programie/ przygotuj:
  – formularz zgłoszeniowy (zgłoś się do Dyrektora Instytutu w celu uzyskania opinii, która jest integralną częścią formularza)
  – deklarację green travel – ryczałt na koszty podróży, wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu, jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy, licząc podróż w obie strony: autobus, pociąg, rower, a także carpooling 
  – oświadczenie o wykorzystanym kapitale mobilności
  – informację o koncie osobistym
  – CV w formie Europass
 3. Złóż komplet dokumentów w Rektoracie – przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38 lub wyślij skan na adres erasmus@pwsz-gniezno.edu.pl.
 4. Niektóre uczelnie zagraniczne mogą wymagać przesłania przed przyjazdem wykazu zaliczeń (czyli Transcript of Records – TR; Karta przebiegu studiów), by ocenić Twoją wiedzę i kompetencje oraz lepiej zorganizować Twój pobyt. Wykaz zaliczeń w języku angielskim otrzymasz w Dziale Kształcenia Studentów.

Twoje dokumnety zgłoszeniowe zostaną zweryfikowane przez Koordynatora Programu Erasmus+. Następnie zostaniesz zaproszony na wewnętrzy egzamin językowy z języka, w którym realizowana będzie praktyka lub studia oraz na rozmowę kwalifikacyjną Komisji Programu Erasmus+. Po zakończeniu rekrutacji, wyniki kwalifikacji na wyjazd będą podawane na stronie internetowej w zakładce: Erasmus+/Dla studenta. Kwalifikując się na wyjazd otrzymasz status stypendysty Programu Erasmus+.

Uwaga!

Ostateczną decyzję co do Twojego przyjęcia na studia/praktyki
podejmuje organizacja przyjmująca. Uczelnia zagraniczna musi potwierdzić, że przyjmie Cię na studia lub praktykę.

Rezygnacja

Wykaż się poczuciem odpowiedzialności. Jeżeli z ważnych powodów rezygnujesz z wyjazdu, złóż pisemną rezygnację podając powód i jak najszybciej przekaż do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Miej na uwadze zaangażowanie w realizację Twojego wyjazdu zarówno ze strony uczelni wysyłającej jak i przyjmującej.

Uwaga! Upewnij się, że nie grozi Ci obciążenie kosztami, np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.

KROK 3

Learning Agreement

 1. Wszyscy stypendyści muszą podpisać  program studiów/praktyki za granicą „Learning Agreement Before the Mobility”.
 2. Propozycja programu studiów/praktyki powinna być uzgodniona z Dyrektorem Instytutu, następnie podpisana przez trzy strony: organizację przyjmującą i wysyłającą oraz studenta.
 3. Podpisując LA musisz brać pod uwagę wystąpienie ewentualnych różnic programowych. Przedmioty, które trzeba zaliczyć po powrocie do Polski będą przedstawione w Karcie Różnic Programowych.

KROK 4

Złóż pozostałe dokumenty

Po otrzymaniu podpisanej umowy LA Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ powiadomi Cię o konieczności złożenia dodatkowych dokumentów. Należy je złożyć możliwie jak najszybciej.

Uwaga! Nie czekaj do ostatniej chwili. Im wcześniej złożysz wymagane dokumenty, tym szybciej otrzymasz stypendium.

 1. UBEZPIECZENIE

Jeżeli wyjeżdżasz do uczelni kraju członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musisz mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Kartę wystawia wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na Twój wniosek. Formularz znajdziesz tu: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Oprócz EKUZ,wykup ubezpieczenie OC i NNW w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia zagraniczne. W przypadku studentów kierunków Fizjoterapia lub Pielęgniarstwo konieczne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zawodzie medycznym.

Uwaga! Upewnij się, że jesteś ubezpieczony w NFZ (czyli, że są za Ciebie odprowadzane składki).

 • TEST JĘZYKOWY W SYSTEMIE OLS

Przed podpisaniem umowy musisz wypełnić test poziomujący znajomość języka Online Language Support (OLS). Link do logowania znajdziesz na poniższej stronie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/online-language-support

 • ZGŁOŚ WYJAZD

Skorzystaj z Serwisu Odyseusz. Zgłoszenie podróży: https://odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

KROK 5

Podpisz umowę finansową z Uczelnią

 1. Umowa Uczelnia-Uczestnik zawarta pomiędzy studentem a Rektorem Uczelni upoważnia Cię do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Otrzymujesz 1 egzemplarz umowy. Drugi zostaje w Twojej Teczce Osobowej Studenta. Kopia dokumentu trafia do Kwestury.
 2. Wypłata dofinansowania następuje w II ratach.
  – I rata 90% z całości należnych funduszy – wypłacona przed wyjazdem w terminie 30 dni od podpisania umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów/praktyki w zagranicznej Uczelni po rozwiązaniu pierwszego testu kompetencji językowej w systemie OLS
  – II rata 10 % – wypłacona po powrocie z mobilności: po złożeniu dokumentów mobilności i rozwiązaniu przez Ciebie drugiego testu językowego w systemie OLS oraz po wypełnieniu raportu uczestnika.

W trakcie pobytu

Zawsze możesz liczyć na naszą radę i pomoc!

W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych zawsze odpowiadamy na korespondencje: erasmus@ans-gniezno.edu.pl

Zmiany w LA

W przypadku konieczności zmiany programu studiów podczas pobytu w uczelni zagranicznej, należy wypełnić część „Learning Agreement During the Mobility”. Zmiany muszą zostać uzgodnione z Koordynatorem Wydziałowym uczelni przyjmującej oraz ANS Gniezno w pierwszych tygodniach wymiany.

Po powrocie

Rozliczenie wyjazdu

 1. Dla potwierdzenia realizacji mobilności wymagane są następujące dokumenty:
  „Learning Agreement After the mobility” z podpisem koordynatora uczelni przyjmującej
  – wykaz zaliczeń (Transcript of Records lub inny równoważny) oraz zaświadczenie potwierdzające okres studiów w uczelni zagranicznej (np. Letter of Confirmation) lub w przypadku praktyki: certyfikat z odbytej praktyki tzw. Traineeship Certificate.
 2. Dokumenty możesz dostarczać sukcesywnie. Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) prawdopodobnie otrzymasz kilka tygodni po zakończeniu studiów. Uczelnia przyjmująca może także przesłać oryginały dokumentów pocztą na adres ANS Gniezno.
 3. Po powrocie musisz również wypełnić raport uczestnika oraz drugi test językowy w systemie OLS, a także w przypadku korzystania z ekologicznych środków transportu – oświadczenia green travel.
 4. Powiadom nas o spełnieniu powyższych warunków wysyłając e-mail na erasmus@ans-gniezno.edu.pl.
 5. Po uzyskaniu ocen z przedmiotów uzupełniających różnice programowe (jeśli takie były w Twoim przypadku) zostaniesz ostatecznie rozliczony z etapu studiów/praktyki odbytej w uczelni zagranicznej. Otrzymasz dokument o uznaniu okresu studiów za granicą potwierdzający dokonanie osiągnięć za granicą lub informację o uzupełnieniu różnic programowych.
 6. Podziel się wrażeniami: opisz swoje wrażenia i prześlij zdjęcia z pobytu za granicą do Koordynatora. Wspomnienia z wyjazdu umieścimy na stronie Uczelni oraz w mediach społecznościowych. Niech inni zobaczą Twój sukces!