USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Praktyki zawodowe – Pielęgniarstwo stopień II


Praktyki zawodowe są integralną częścią danego przedmiotu
 w procesie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Organizację symulacji medycznych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, zajęć praktycznych i przebieg praktyk zawodowych oraz warunki ich zaliczenia określa:

zarządzenie nr 4/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

załącznik nr 1 do zarządzenia – Regulamin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) dla studentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Praktyki zawodowe są szczegółowo planowane w kolejnych semestrach roku akademickiego i rozpisane w oddziałach specjalistycznych.

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej. Miejsca odbywania praktyk zostały ściśle określone w standardach kształcenia i są to m.in.: oddziały z zakresu: nefrologii, stacji dializ, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, chirurgii, pulmonologii, onkologii, pracowni endoskopii, pracowni hemodynamiki, a także placówki podstawowej opieki zdrowotnej i zakłady opieki długoterminowej.

Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym odbywa się praktyka, a nadzór nad realizacją praktyk sprawuje opiekun praktyk z uczelni.

Wybrane placówki medyczne, z którymi współpracujemy:

 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
 • Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
 • Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 • Centrum Dializ Fresenius, Ośrodek Dializ Nr 72 w Gnieźnie
 • Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej NURSE-MED. S.J. Anna Krzymińska i wspólnicy w Gnieźnie

Studenci mają możliwość realizowania praktyki zawodowej w miejscu zamieszkania i/lub miejscu pracy pod warunkiem złożenia– poprawnie wypełnionej i zaakceptowanej karty praktyki zawodowej oraz umowy porozumienia między Uczelnią a placówką medyczną.

Karta zgłoszenia praktyki zawodowej – Aktualizacja 2022-06-13

Porozumienie praktyki indywidualne – Aktualizacja 2023-04-20

Wykaz oddziałów na których mogą być realizowane praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia na podstawie planu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia – oddziały (plik w załączniku)

Ponadto, aby realizować praktykę student musi posiadać:

 • aktualne ubezpieczenia NNW i OC,
 • orzeczenie lekarskie specjalisty medycyny pracy
 • do wglądu wpisanych do Książeczki zdrowia szczepień przeciwko HBV (WZW typu B)

Opiekunem praktyk zawodowych studentów z ramienia ANS Gniezno odbywających praktyki poza uczelnią jest dr hab. Grażyna Bączyk, profesor ANS Gniezno g.baczyk@ans-gniezno.edu.pl

Terminy składania Kart zgłoszenia praktyki zawodowej:
– praktyki realizowane w semestrze zimowym 2023/2024 – do 17 listopada

– praktyki realizowane w semestrze zimowym – do 31 października
– praktyki realizowane na semestrze letnim – do 31 grudnia

Osoby do kontaktu i miejsce składania kart zgłoszenia praktyki:

mgr Marcelina Jasińska-Grala

e-mail: m.jasinska-grala@ans-gniezno.edu.pl
tel. kom. 797 028 799

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich ANS Gniezno
ul. Wrzesińska 43-55

bud nr 3 sala nr 203-204

Celem praktyk jest zdobywanie zgodnie z efektami kształcenia wiedzy, doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i poszerzanie kompetencji osobistych i społecznych w rzeczywistych warunkach pracy pielęgniarki/pielęgniarza (oddziały kliniczne i specjalistyczne oraz poradnie środowiskowo-rodzinne i ośrodki edukacyjno-wychowawcze) w efekcie czego studenci (przyszli absolwenci) będą mogli pełnić samodzielne role zawodowe. Praktyki realizowane są zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku studiów oraz celami kształcenia. Cele kształcenia opisane są w programach nauczania poszczególnych przedmiotów tzw. kartach opisu modułu kształcenia. Wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności pielęgniarskich oraz kompetencji społecznych zawarte są w Dzienniczku zaliczenia efektów kształcenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia danego przedmiotu w toku studiów i przypisania punktów ECTS, którego dokonuje koordynator przedmiotu.