USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dla Pracownika Uczelni

Zapraszamy do skorzystania z oferty na wyjazdy zagraniczne dofinansowane ze środków programu Erasmus+ w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych przeznaczone dla pracowników Uczelni. W programie mogą brać udział zarówno wykładowcy jak i pracownicy administracyjni ANS Gniezno.

Program daje możliwość:

  • Zwiększenia kompetencji zawodowych
  • Rozwijania umiejętności językowych i cyfrowych
  • Poszerzania kontaktów w sferze szkolnictwa wyższego
  • Wzmocnienia kompetencje społecznych i organizacyjnych
  • Poznawania nowych kultur
  • Wymiany dobrych praktyk

Wyjazdy szkoleniowe – STT

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni ANS Gniezno mogą realizować mobilności w instytucjach zagranicznych, np. przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach edukacyjnych, w tym uczelniach, w celu sprawdzenia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji właściwych dla ich zakresu obowiązków w Uczelni (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu job shadowing, staff week, itp.). Ze względu na równe traktowanie wszystkich kandydatów zalecamy, aby planowany wyjazd nie przekraczał 7 dni. Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć pod poniższym linkiem: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Wyjazdy dydaktyczne – STA

Nauczyciele akademiccy mogą realizować mobilności w uczelniach zagranicznych, z którymi ANS Gniezno podpisała aktualnie obowiązującą umowę międzyinstytucjonalną nowego Programu Erasmus+  2021-27. Ze względu na równe traktowanie wszystkich kandydatów zalecamy, aby planowany wyjazd nie przekraczał 7 dni. W przeciągu tygodnia nauczyciel akademicki jest zobowiązany zrealizować minimum 8 jednostek dydaktycznych. Listę uczelni partnerskich można znaleźć pod poniższym linkiem: https://ans-gniezno.edu.pl/erasmus/dla-studenta/kraje-do-ktorych-mozna-wyjechac/

Wyjazdy STT i STA – informacje praktyczne:

  • Ze względu na środki przyznane Uczelni liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. Zgłoszenia pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy są traktowane priorytetowo. Priorytetowo traktuje się również pracowników zatrudnionych w Uczelni na podstawie umowy o pracę. W przypadku równej liczby zrealizowanych mobilności pracowników, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wartość merytoryczna wyjazdu
  • Pracownicy mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży, wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu (tzw. „green travel”), jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy, licząc podróż w obie strony. Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+ są: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). 

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W RAMACH ERASMUS+

  1. Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie zasad wyjazdów pracowników PWSZ w ramach programu Erasmus+
  2. Zasady przyznawania dofinansowania

Więcej informacji na stronie: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

WZÓR_Wniosek pracownika o zgodę do Rektora

Zgłoszenie pracownika na zagraniczny wyjazd dydaktyczny

Zgłoszenie pracownika na szkolenie zagraniczne

Staff mobility for teaching

Staff mobility for training

WZÓR_Informacja o koncie osobistym

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE: