USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dla Pracownika Uczelni

Zapraszamy do skorzystania z oferty na wyjazdy zagraniczne dofinansowane ze środków programu Erasmus+ w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych przeznaczone dla pracowników Uczelni. W programie mogą brać udział zarówno wykładowcy jak i pracownicy administracyjni ANS Gniezno.

Program daje możliwość:

  • Zwiększenia kompetencji zawodowych
  • Rozwijania umiejętności językowych i cyfrowych
  • Poszerzania kontaktów w sferze szkolnictwa wyższego
  • Wzmocnienia kompetencje społecznych i organizacyjnych
  • Poznawania nowych kultur
  • Wymiany dobrych praktyk

Wyjazdy szkoleniowe – STT

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni ANS Gniezno mogą realizować mobilności w instytucjach zagranicznych, np. przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach edukacyjnych, w tym uczelniach, w celu sprawdzenia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji właściwych dla ich zakresu obowiązków w Uczelni (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu job shadowing, staff week, itp.). Ze względu na równe traktowanie wszystkich kandydatów zalecamy, aby planowany wyjazd nie przekraczał 7 dni. Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć pod poniższym linkiem: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Wyjazdy dydaktyczne – STA

Nauczyciele akademiccy mogą realizować mobilności w uczelniach zagranicznych, z którymi ANS Gniezno podpisała aktualnie obowiązującą umowę międzyinstytucjonalną nowego Programu Erasmus+  2021-27. Ze względu na równe traktowanie wszystkich kandydatów zalecamy, aby planowany wyjazd nie przekraczał 7 dni. W przeciągu tygodnia nauczyciel akademicki jest zobowiązany zrealizować minimum 8 jednostek dydaktycznych. Listę uczelni partnerskich można znaleźć pod poniższym linkiem: https://ans-gniezno.edu.pl/erasmus/dla-studenta/kraje-do-ktorych-mozna-wyjechac/

Wyjazdy STT i STA – informacje praktyczne:

  • Ze względu na środki przyznane Uczelni liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. Zgłoszenia pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy są traktowane priorytetowo. Priorytetowo traktuje się również pracowników zatrudnionych w Uczelni na podstawie umowy o pracę. W przypadku równej liczby zrealizowanych mobilności pracowników, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wartość merytoryczna wyjazdu
  • Pracownicy mogą ubiegać się o ryczałt na koszty podróży, wynikający z realizacji podróży niskoemisyjnymi środkami transportu (tzw. „green travel”), jeśli podróż taka przebiega na ponad połowie realizowanej trasy, licząc podróż w obie strony. Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+ są: autobus, pociąg, rower, a także carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów). 

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W RAMACH ERASMUS+

  1. Zarządzenie nr 53/2023 w sprawie zasad wyjazdów pracowników Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa w ramach programu Erasmus+
  2. Zasady przyznawania dofinansowania

Więcej informacji na stronie: https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

WZÓR_Wniosek pracownika o zgodę do Rektora

Zgłoszenie pracownika na zagraniczny wyjazd dydaktyczny

Zgłoszenie pracownika na szkolenie zagraniczne

Zgłoszenie pracownika dydaktycznego na wyjazd mieszany

Deklaracja Green Travel

Oświadczenie Green Travel

Staff mobility for teaching

Staff mobility for training

WZÓR_Informacja o koncie osobistym

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE: