USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Współpraca z biznesem

ANS w Gnieźnie współpracuje z największymi firmami w województwie wielkopolskim i w województwach ościennych. Przedmiotami współpracy są: praktyki i staże studenckiewizyty studyjne w zakładach produkcyjnychwspólne projekty badawcze, innowacyjne tematy prac dyplomowych poruszające zagadnienia służące rozwiązywaniu istotnych dla miasta i regionu problemów oraz studia dualne.

Decyzją Władz Uczelni, na wszystkich kierunkach studiów, tj.: INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz PIELĘGNIARSTWO i FIZJOTERAPIA – uczelnia realizuje praktyczny profil kształcenia. Oznacza to, że ANS w Gnieźnie na bieżąco monitoruje aktualne trendy w gospodarce i zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd też wszystkie programy kształcenia oparte są na zajęciach praktycznych, które realizowane są w formie: ćwiczeń, projektów, laboratoriów, studium przypadków, a część zajęć praktycznych odbywa się również w przedsiębiorstwach i placówkach, z którymi Uczelnia współpracuje. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują absolwentów z wysokimi kwalifikacjami bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika, a wielu studentów ANS Gniezno znajduje zatrudnienie w zawodzie już w czasie trwania nauki.

O wysokich kwalifikacjach absolwentów ANS Gniezno oraz znikomym ich bezrobociu, świadczą również wyniki projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, w którym to w 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się na 1 miejscu listy rankingowej i już po raz III otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

W ANS Gniezno – ZAWODOWCY ZACZYNAJĄ OD STUDIÓW!