USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Jakość kształcenia

PWSZ w Gnieźnie jako publiczna szkoła wyższa podlega wytycznym określonym Prawem o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.). Poza misją i celami uczelni, które zakładają dbanie o jakość kształcenia, obowiązki w tym zakresie są regulowane Ustawą. Zewnętrznymi instytucjami działającymi niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia są Komisje Akredytacyjne, takie jak Polska Komisja Akredytacyjna, dokonująca oceny na danym kierunku studiów, podejmująca decyzje o posiadaniu uprawnień jednostek do prowadzenia studiów na danym kierunku.

Akredytacje PKA

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, a także do oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła dotychczas kontrolę jakości kształcenia w PWSZ w Gnieźnie na 5 kierunkach inżynierskich natomiast Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych dwukrotnie przyznała akredytację dla kierunku pielęgniarstwo. Wszystkie oceny, które otrzymała uczelnia są pozytywne.


Pozytywne opinie jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków PWSZ w Gnieźnie

Rankingi

Wizją PWSZ w Gnieźnie jest stworzenie wyższej uczelni, kształcącej kadrę poszukiwaną na rynku pracy. W 14. edycji Rankingu Szkół Wyższych 2013 przygotowanego wspólnie przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita nasza Uczelnia otrzymała najwięcej punktów rankingowych w kategoriach: preferencje pracodawców – 78,95 (2 najlepszy wynik w tej kategorii) oraz nasycenie kadry o najwyższych kwalifikacjach – 100 i własna baza dydaktyczna – 100. W rankingu brano pod uwagę pięć grup kryteriów: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

PWSZ w Gnieźnie została uhonorowana trzykrotnie certyfikatem „Uczelnia Liderów” za wysoką jakość kształcenia oraz  kształcenie dla rynku pracy oraz współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

W 2015 r. Kapituła V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przyznała PWSZ w Gnieźnie tytuł Uczelnia Liderów oraz wyróżnienie Primus.

„W opinii Komisji Certyfikacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podejmuje ważne i efektywne działania zorientowane na budowanie trwałych, wieloobszarowych relacji z otoczeniem zewnętrznym, co przekłada się na praktyczny wymiar kształcenia. Niezaprzeczalnym atutem Uczelni jest baza infrastrukturalna, która zapewnia studentom pogłębianie wiedzy w komfortowych warunkach. Zdaniem Komisji PWSZ w Gnieźnie, dzięki przyjętemu modelowi kształcenia, daje silną rękojmie wysokiej jakości dydaktyki, w oparciu o najnowsze zdobycze naukowo-badawcze i osiągnięcia praktyki gospodarczej.”

 Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” (2015)

Analizy i dokumenty

Tabele rozkładu ocen w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Czym jest „rozkład ocen” na uczelni?

Z powodu różnych tradycji kulturowych i akademickich w ramach europejskich systemów edukacyjnych opracowano nie tylko różne krajowe skale ocen, lecz również różne sposoby ich stosowania w tym samym kraju, na różnych kierunkach studiów lub w różnych instytucjach. O ile uwzględnienie tych różnic jest konieczne, o tyle ważne jest również, aby były one przejrzyste w obrębie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, by właściwie rozumieć i prawidłowo porównywać oceny przyznane w różnych krajach, na różnych kierunkach czy też w różnych instytucjach.

Studenci odbywający studia za granicą mają prawo do sprawiedliwego przeliczania ocen połączonego z procesem przenoszenia osiągnięć (i punktów) z jednej instytucji do drugiej. Przejrzystość wyników w nauce jest również ważna dla absolwentów starających się o pracę w kraju lub za granicą, aby zapewnić przejrzystość i spójność informacji dotyczących wyników w nauce danego studenta, każda instytucja szkolnictwa wyższego powinna przedstawić – oprócz swojej krajowej/instytucjonalnej skali ocen oraz objaśnień do niej – tabelę statystycznego rozkładu ocen zaliczających (tabelę rozkładu ocen) przyznawanych studentom w ramach danego kierunku studiów, wraz z praktycznym opisem stosowania skali ocen w tym programie.

Pojęcie tabeli rozkładu ocen po raz pierwszy wprowadzono w 2009 r. w Przewodniku dla użytkowników systemu ECTS. Tabela rozkładu ocen zastąpiła poprzednio stosowaną i już nieużywaną skalę ocen ECTS (A, B, C, D, E). Nawet w przypadku, gdy transfer ocen nie jest konieczny zgodnie z lokalną praktyką akademicką uczelni przyjmujących, opracowanie tabeli rozkładu ocen ułatwia sprawiedliwe traktowanie studentów mobilnych po ich powrocie do uczelni wysyłającej. Dobrą praktyką jest również przekazanie wewnętrznym komisjom egzaminacyjnym szczegółowych danych statystycznych dotyczących oceniania podczas egzaminów, aby zwiększyć przejrzystość tego procesu oraz wskazać wszelkie rozbieżności, które mogą wymagać szczegółowej analizy.

Tabele te umożliwiają porównanie rozkładu ocen w danej instytucji z rozkładem statystycznym ocen wystawionych w grupie odniesienia w innej instytucji. W tabelach przedstawiono rozkład statystyczny ocen pozytywnych przyznawanych na danym kierunku studiów w konkretnej instytucji. Dodatkowo, poza tabelą rozkładu ocen, podano także informacje na temat wskaźnika powodzenia (success rate) w przypadku studentów stanowiących grupę odniesienia. Danych tych nie należy jednak wykorzystywać do transferu ocen.

Opis zasad przygotowania tabeli rozkładu ocen

Tabele rozkładu ocen opracowano w ujednoliconym formacie dla grup odniesienia składających się ze studentów realizujących studia na tym samym kierunku (obejmując ostatnie dwa zakończone lata akademickie).

Opracowywanie tabel rozkładu wymagało podjęcia następujących kroków:

1. Określono grupę odniesienia, którą stanowi całkowita suma ocen zaliczających wystawionych na danym kierunku studiów w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich.

2. Wyliczono rozkład ocen, uwzględniając tylko oceny zaliczające w grupie odniesienia, a następnie obliczono procent wystawionych poszczególnych ocen i procent skumulowany. W rezultacie otrzymano tabelę rozkładu ocen, w której znajduje się procentowy wskaźnik dotyczący każdej oceny i procent skumulowany dla każdej określonej grupy odniesienia. Informacje dotyczące wskaźników powodzenia nie są uwzględniane w tym wyliczeniu, stanowią one dodatkową informację ogólną.

3. Obliczono wskaźnik powodzenia: procent ocen niezaliczających (2) z sumy liczby ocen zaliczających  i niezaliczających w danej grupie odniesienia.

 Tabele rozkładu ocen 2017 r.

 Tabele rozkładu ocen 2018 r.

 Tabele rozkładu ocen 2019 r.