USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Analityka Bezpieczeństwa

Praktyki studenckie

W ramach Praktyki na kierunku Analityka Bezpieczeństwa funkcjonuje:

 a) praktyka wewnętrzna – odbywana w czasie 4 (czwartego) semestru studiów i realizowana w oparciu o infrastrukturę i kadrę ANS Gniezno (480 godzin – 16 ECST)

 b) praktyka zewnętrzna – odbywana w czasie 6 (szóstego) semestru studiów i realizowana w przedsiębiorstwach lub instytucjach. (480 godzin – 16 ECST)

Termin realizacji praktyki wewnętrznej, która odbywa się na Uczelni, wskazany jest w planie zajęć czwartego semestru.

Termin realizacji praktyki zewnętrznej przez danego studenta jest ustalany na podstawie indywidualnych ustaleń z zachowaniem wymiaru godzinowego  oraz terminów ogólnych praktyk (zakończenie praktyki do końca semestru letniego).

Praktyka zewnętrzna może się odbywać poza miejscem stałego zamieszkania studenta, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy ANS Gniezno, a przedsiębiorstwem lub instytucją. Z uwagi na specyfikę studiów oraz tryb pracy danego przedsiębiorstwa lub instytucji, za zgodą Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, praktyka zewnętrzna może odbywać się hybrydowo – częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tygodniowy czas pracy studenta odbywającego praktykę zewnętrzną jest zgodny z systemem czasu pracy obowiązującym w danym przedsiębiorstwie lub instytucji.

Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia semestru.

Realizacja praktyki

Praktyka zewnętrzna jest realizowana zgodnie z programem studiów i Kartą opisu zajęć (sylabus) –praktyka zawodowa oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ANS Gniezno, a przedsiębiorstwem lub instytucją.

  • Celem odbycia praktyki zewnętrznej student ma obowiązek ustalić z przedsiębiorstwem/instytucją i instytutowym opiekunem praktyk miejsce oraz okres i datę rozpoczęcia praktyki zewnętrznej (termin realizacji praktyki). Ustalenia te wymagają zgody Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie wyrażanej na wypełnionej i podpisanej przez studenta Karcie zgłoszenia praktyki – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu – do pobrania z Działu Kształcenia i Spraw Studenckich lub z załącznika poniżej. Student jest zobowiązany dostarczyć do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich na 1 (jeden) miesiąc przed rozpoczęciem praktyki zewnętrznej wypełnionej i podpisanej (ze zgodą Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie) Kartę zgłoszenia praktyki w celu przygotowania porozumienia z przedsiębiorstwem lub instytucją.
  • Porozumienie sporządza się minimum w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron na podstawie karty zgłoszenia praktyki. Wzór porozumienia określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • Student zobowiązany jest z dniem rozpoczęcia praktyki zewnętrznej do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Najpóźniej 2 tygodnie po odbyciu praktyki zewnętrznej student zobowiązany jest przedstawić instytutowemu opiekunowi praktyk dokumenty potwierdzające odbycie danej części praktyki: sprawozdanie z praktyki zawodowej (dziennik praktyk) wraz z adnotacją zakładu pracy o potwierdzeniu odbycia praktyki i oceną przebiegu praktyki studenta przez zakładowego opiekuna praktyk Wzór sprawozdania w formie dziennika praktyk kierunku Analityka Bezpieczeństwa – stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.
  • Zaliczenie praktyki zewnętrznej odbywa się na podstawie złożonego Sprawozdania z praktyki zawodowej (dzienniku praktyki) – stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać ww. sprawozdanie (dziennik praktyk), a dany wpis powinien być potwierdzony na koniec każdego tygodnia przez opiekuna praktyk ze strony przedsiębiorstwa lub instytucji. Reprezentant przedsiębiorstwa lub instytucji potwierdza w dzienniku praktyk odbycie praktyki przez studenta i dokonuje w dzienniku praktyk oceny przebiegu praktyk studenta.
  • Instytutowy opiekun praktyk wpisuje w dzienniku praktyk ocenę końcową z praktyk oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w protokole zaliczeniowym.

Zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, po zasięgnięciu opinii instytutowego opiekuna praktyk, może zwolnić studenta z obowiązku odbycia Praktyki lub jej części i dokonać zaliczenia tej Praktyki lub jej części na podstawie wykonywanej pracy zawodowej, odbytego stażu lub praktyki, w tym także za granicą, jeżeli ich charakter jest (lub był) zgodny z programem studiów, w tym programem praktyk i założonymi efektami uczenia się na podstawie pisemnego wniosku studenta, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające zgodność wykonywanej (lub wykonanej) pracy/stażu lub praktyki z programem studiów, w tym programem praktyk i założonymi efektami uczenia się.

Do wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych student zobowiązany jest dołączyć:

a) wykonany przez studenta opis obowiązków zawodowych w ramach zatrudnienia, stażu lub praktyki (wykonywane czynności, zajmowane stanowiska, zakres odpowiedzialności)

 b) zaświadczenie przedsiębiorstwa/instytucji o zatrudnieniu studenta lub odbytych przez studenta stażu lub praktyce.

Po rozpatrzeniu wniosku studenta o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie wyraża zgodę lub odmawia zgody na zaliczenie praktyki w tej formie poprzez pisemną adnotację na ww. wniosku i przekazuje wniosek z adnotacją do instytutowego opiekuna praktyk, celem wystawienia przez niego oceny.

W przypadku wyrażenia zgody przez Dyrektora instytutu na zaliczenie praktyki studentowi na podstawie doświadczeń zawodowych, potwierdzonych przez zakład pracy lub instytucję organizującą staże (szkolenia) instytutowy opiekun praktyk na podstawie ww. zgody wpisuje w dzienniku praktyk ocenę końcową z praktyk oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w protokole zaliczeniowym.

Opiekun praktyk:

Opiekunem praktyk jest Pan mgr Karol Geppert k.geppert@ans-gniezno.edu.pl

Regulamin praktyk

1.Zarządzenie Rektora 99/2022 dot. Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów kierunku Analityka Bezpieczeństwa

2. Regulamin praktyk zawodowych dla studentów kierunku Analityka Bezpieczeństwa

Dokumenty do pobrania:

3. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej – załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk

4. Porozumienie w sprawie praktyk studenckich – załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk

5. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej – załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk

6. Sprawozdanie z praktyki zawodowej (dziennik praktyki) – załącznik nr 4 do Regulaminu praktyk

7. Arkusz zaliczeniowy praktyki wewnętrznej – załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk