USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Kierunki Inżynierskie Instytutu Nauk Technicznych

Praktyki dla kierunków inżynierskich o profilach praktycznych

Studenci wszystkich kierunków inżynierskich o profilu praktycznym (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w 2018 r. lub wcześniej zobowiązani są zaliczyć praktykę  o łącznym wymiarze 12 tygodni (480 godzin). Zgodnie z programem praktyki te odbywają się po II i III roku studiów (w ramach 4. i 6. semestru zajęć dydaktycznych).

Studenci rozpoczynający kształcenie w 2019 r. i później zobowiązani są – w myśl ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 2018 r. – odbyć praktykę o łącznym wymiarze 24 tygodni (960 godzin). Praktyki te odbędą się po drugim, czwartym, szóstym i w trakcie siódmego (względnie ósmego – na studiach niestacjonarnych) semestru.

Podstawowe informacje dotyczące celów, przebiegu i oczekiwanych efektów kształcenia praktyk zawiera „Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach inżynierskich o profilu praktycznym w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie” (zwany dalej „Regulaminem praktyk”), stanowiący załącznik nr 1 do:

Zarządzenia nr 25/2020 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 21 kwietnia 2020r.

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich studentów kierunków inżynierskich.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach inżynierskich

Karta_zgłoszenia_praktyka_załacznik_ne_1

wniosek_o_zaliczenie_praktyki_zalacznik_nr_3

dziennik_praktyki_zalacznik_nr_4

Szczegółowe informacje dotyczące programów praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach kształcenia przedstawione są na „Kartach opisu zajęć” – Praktyka zawodowa. Dokumenty te – dla poszczególnych kierunków – zestawiono poniżej.

Informatyka – praktyka zawodowa I, sem 2

Informatyka  – praktyka zawodowa II, sem 4

Informatyka – praktyka zawodowa III, sem 6

Informatyka – praktyka zawodowa IV, sem 7

Transport – praktyka zawodowa I, sem 2

Transport – praktyka zawodowa II,  sem 4

Transport – praktyka zawodowa III,  sem 6

Transport – praktyka zawodowa IV, sem 7

Zarządzanie i inżynieria produkcji – praktyka zawodowa I, sem 2

Zarządzanie i inżynieria produkcji – praktyka zawodowa II, sem 4

Zarządzanie i inżynieria produkcji – praktyka zawodowa III, sem 6

Zarządzanie i inżynieria produkcji – praktyka zawodowa IV, sem 7

Zadania z zakresu organizacji praktyk w Uczelni realizują współpracując ze sobą: pełnomocnik rektora ds. praktyk, dyrektorzy instytutów, uczelniani opiekunowie praktyk (powoływani przez dyrektorów instytutów dla poszczególnych kierunków kształcenia) oraz Dział Kształcenia i Spraw Studenckich. Zakres ich obowiązków i kompetencji przedstawia „Regulamin praktyk”. Funkcję pełnomocnika Rektora do spraw praktyk pełni dr inż. Piotr Maluśkiewicz z kierunku Transport i Logistyka.

Rolę uczelnianych opiekunów praktyk dla poszczególnych kierunków pełnią:

Informatyka
– dr inż. Łukasz Józefowski

Zarządzanie i inżynieria  produkcji
– dr inż. Piotr Maluśkiewicz

Transport i Logistyka
– dr inż. Ryszard Raczyk (kierunek: transport)

Wybór miejsca praktyki

Student może sam wybrać miejsce odbywania praktyki lub skorzystać z ofert przygotowanych przez Uczelnię. Przy samodzielnym wyborze pamiętać należy, aby proponowane przedsiębiorstwo umożliwiało spełnienie ogólnych celów praktyki, sformułowanych w „Regulaminie praktyk” oraz wymogów szczegółowych zawartych  we właściwej dla kierunku „Karcie opisu zajęć”. Praktyka odbywać się może także w przedsiębiorstwach poza granicami kraju. Możliwe jest wówczas uzyskanie stypendium z programu Erasmus+. Wybrane miejsce odbywania praktyki musi zostać zaakceptowane przez dyrektora instytutu. Znakiem akceptacji jest podpis dyrektora na „Karcie zgłoszenia praktyki”.

Obowiązkiem studenta jest pobranie z Działu Kształcenia i Spraw Studenckich lub ze strony internetowej Uczelni „Karty zgłoszenia praktyki”, stanowiącej załącznik nr 1 do „Regulaminu praktyk”.  Wypełnioną Kartę, z podpisami przedstawiciela przedsiębiorstwa i dyrektora instytutu, należy złożyć w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w celu przygotowania porozumienia miedzy przedsiębiorstwem, w którym odbędzie się praktyka, a Akademią Nauk Stosowanych w Gnieźnie.

Karta_zgłoszenia_praktyka_załacznik_ne_1

Przebieg praktyki

Rozpoczynający praktykę student musi być ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Na terenie przedsiębiorstwa praktykant zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośrednim zwierzchnikiem i opiekunem studenta jest zakładowy opiekun praktyk, wskazany przez przedsiębiorstwo w „Karcie zgłoszenia praktyki”. Przebieg praktyki student dokumentuje wpisami do „Sprawozdania z praktyki zawodowej (dziennik praktyki)”, które muszą być potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk. Sprawozdanie powinno być wnikliwym i obiektywnym opisem przebiegu praktyki. Wszystkie zebrane podczas praktyki informacje należy traktować jako poufne. W szczególności nie mogą one być wykorzystywane w celach reklamowych i marketingowych, a także w sposób, który naruszałby dobre imię przedsiębiorstwa.

W przypadku odbywania praktyki w dwóch przedsiębiorstwach konieczne jest przygotowanie dwóch sprawozdań. Wszelkie nieobecności (nawet usprawiedliwione, np. zwolnienia lekarskie) nie powodują skrócenia czasu praktyki. Dni nieobecności należy odrobić w innym terminie. Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na praktykę. Możliwość tę reguluje Zarządzenie nr 16/2017 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 15 V 2017 r. Informacji w tej sprawie udziela Dział Kształcenia i Spraw Studenckich.

dziennik_praktyki_zalacznik_nr_4 (13)

Zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych studenta 

Podstawowym warunkiem uzyskania zgody na zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych jest wykazanie przez studenta (i udokumentowanie tego), że jego doświadczenia zawodowe gwarantują uzyskanie efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów (patrz – „Karta opisu zajęć” dla danego kierunku).

O zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych – czyli zwolnienie z obowiązku jej odbycia – mogą ubiegać się osoby, które:

– są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych,

– prowadzą samodzielną działalność gospodarczą,

– są absolwentami innych zawodowych szkół wyższych, w których odbyli wymagane programem praktyki zawodowe,

– uczestniczyli w stażach i praktykach gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

Decyzję o zaliczeniu praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych studenta podejmuje dyrektor instytutu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku dołączyć należy sporządzony przez studenta opis czynności (ew. zakres odpowiedzialności) wykonywanych w ramach zatrudnienia, potwierdzony przez przedstawiciela zakładu zatrudniającego studenta. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych składać należy przed każdą z praktyk przewidzianych w programie studiów. Wniosek o zaliczenie praktyki – z akceptacją dyrektora instytutu – dostarczyć należy do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich.

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych studenta – Załącznik nr 3

Zaliczenie praktyki

Zaliczenia praktyki dokonuje uczelniany opiekun praktyk (dla danego kierunku) na podstawie „Sprawozdania z praktyki zawodowej (dziennika praktyk)”, zawierającego m.in. ocenę postawy i zaangażowania studenta, dokonaną przez zakładowego opiekuna praktyk. Uczelniani opiekunowie praktyk zaliczają również praktyki studentom zwolnionym z obowiązku jej odbycia.

Zwrot kosztów dojazdów na praktykę

Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów na praktykę zawodową (20 zł za dzień) w przypadku odbywania praktyki poza siedzibą Uczelni i miejscem zamieszkania.

Wnioski, wg załączonego wzoru,  należy składać w ciągu 14 dni od upływu miesiąca, w którym zakończono praktyki w DKS przy ul. Wrzesińskiej p. 210 b. nr 5

Zarządzenie 37/2022

Załącznik do Zarządzenia nr 37/2022