USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Rekrutacja dla cudzoziemców

I. Podstawowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców w ANS Gniezno, prowadzone są w języku polskim. Istnieje możliwość studiowania na prawach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie) lub na innych zasadach (odpłatnie), co określa ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 324 i 323.

I. Основні принципи набору на навчання для іноземних абітурієнтів

Навчання для іноземних абітурієнтів в ANS Gniezno проводиться виключно польською мовою. Існує можливість навчання на правах громадян Польщі (безкоштовно) або на інших підставах (платно), що задекларовано в Законі від 20 липня 2018р., Законі про вищу освіту і науку (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 324 i 323.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024 trwa do 27 października 2023 roku.

Набір на навчання в академічному навчальному році 2023/2024 триває до 27 жовтня 2023 року.

II. Oferta studiów dla cudzoziemców

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU
PIELĘGNIARSTWO3-letnie studia I stopnia (licencjackie)tryb stacjonarny
PIELĘGNIARSTWO2-letnie studia II stopnia (magisterskie)tryb stacjonarny
FIZJOTERAPIA5-letnie jednolite studia magisterskietryb stacjonarny
INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH
INFORMATYKA3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)tryb stacjonarnytryb niestacjonarny
TRANSPORT I LOGISTYKA3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)tryb stacjonarnytryb niestacjonarny
ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI
3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)tryb stacjonarnytryb niestacjonarny
INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)tryb stacjonarny
 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE3-letnie studia I stopnia (licencjackie)tryb stacjonarny

II. Пропозиція навчання для іноземних абітурієнтів

ІНСТИТУТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА (PIELĘGNIARSTWO)3 роки навчання I ступеня (бакалаврат)Денна форма навчання
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА (PIELĘGNIARSTWO)2 роки навчання II ступеня (магістратура)Денна форма навчання
ФІЗІОТЕРАПІЯ (FIZJOTERAPIA)5 років навчання -магістратураДенна форма навчання
ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНИХ НАУК
ІНФОРМАТИКА (INFORMATYKA)3,5 роки навчання I ступеня (інженерія)Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА (TRANSPORT I LOGISTYKA)3,5 роки навчання I ступеня (інженерія)Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
УПРАВЛІННЯ І ІНЖЕНЕРІЯ ПРОДУКЦІЇ (ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI)3,5 роки навчання I ступеня (інженерія)Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
ІНСТИТУТ НАУК ПРО БЕЗПЕКИ
АНАЛІТИКА БЕЗПЕКИ (ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA)3,5 роки навчання I ступеня (інженерія)Денна форма навчання
ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА (BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE)3 роки навчання I ступеня (бакалаврат)Денна форма навчання

III. Rekrutacja dla cudzoziemców na studia I stopnia 

Podstawą rekrutacji na studia jest złożenie w odpowiednim terminie kompletu wszystkich, wymaganych dokumentów.

 1. Harmonogram rekrutacji na studia w ANS Gniezno dostępny jest – TUTAJ
 2. Komplet dokumentów wymaganych w procedurze rekrutacji na studia w ANS Gniezno, obejmuje:
 • podanie o przyjęcie na studia – prosimy wypełnić formularz on-line (dostępny w systemie IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów)
 • zdjęcie cyfrowe w formacie JPG (wczytane w systemie IRK)
 • kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne – 85 zł (UWAGA! wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
 • świadectwo dojrzałości lub równoważne, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
 • suplement z wykazem przedmiotów i ocen, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie odpowiedniej instytucji (np. macierzystej szkoły), że świadectwo uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (jeśli taka informacja nie widnieje na świadectwie dojrzałości). Zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 (jeśli kandydat posiada) lub wypełniony wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego znajomość języka polskiego – (patrz poniżej – DOKUMENTY DO POBRANIA)
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na kształcenie w ANS Gniezno (dokument wymagany w przypadku kandydatów – osób niepełnoletnich) – (patrz poniżej – DOKUMENTY DO POBRANIA).
 1. Dokumenty upoważniające do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości oraz wyżej wspomniany suplement) powinny być opatrzone apostille lub zostać zalegalizowaneprzez odpowiednie organy przed podjęciem studiów.
 2. W przypadku obywateli Ukrainy termin przedstawienia dokumentów opatrzonych apostille upływa z końcem pierwszego semestru studiów, przy czym w  uzasadnionych przypadkach Rektor może w drodze zarządzenia lub indywidualnej decyzji wydłużyć ten termin do momentu dostarczenia w.w dokumentów opatrzonych apostille.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli dokumenty zostały wydane w języku innym niż język polski, kandydat zobowiązany jest załączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 1. W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego znajomość języka polskiego, o którym mowa powyżej, przeprowadzony zostanie egzamin, który ma charakter wewnętrzny dla potrzeb rekrutacji do ANS Gniezno Uczelnia Państwowa.

III. Набір на навчання I ступеня для іноземних абітурієнтів

Підставою для вступу на навчання є подача у відповідний термін повного комплекту всіх необхідних документів.

 1. Графік прийому на навчання в ANS Gniezno доступний – ТУТ
 2. Перелік необхідних документів у процедурі набору на навчання в ANS Gniezno, включає:
 • вашою заявою на вступ є заповнення онлайн бланку в системі IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów
 • фото у форматі JPG (завантажене в систему IRK)
 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
 • підтвердження платежу (квитанція) за процедуру кваліфікації – 85 злотих (УВАГА! внесена оплата не підлягає поверненню)
 • результат сертифікату ЗНО/НМТ або йому рівноцінний документ, перекладений на польську мову присяжним перекладачем, який надає право подавання документів на вступ до Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
 • додаток із переліком предметів та оцінок, перекладений присяжним перекладачем на польську мову
 • засвідчення відповідного навчального закладу (наприклад рідної школи), що сертифікат надає право продовжувати навчання у закладі вищої освіти (якщо така інформація не вказана в сертифікаті ЗНО/НМТ). Засвідчення повинне бути перекладене на польську мову присяжним перекладачем
 • сертифікат про знання польської мови на мінімальному рівні B1 (якщо такий сертифікат є) або заповнена заява на екзамен зі знання польської мови (Дивіться нижче – ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ)
 • Згода батьків або законних опікунів на навчання в ANS Gniezno (документ є необхідним для неповнолітніх кандидатів) – (Дивіться нижче – ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ)
 1. Документи, що дають право на навчання (сертифікат ЗНО/НМТ або йому рівноцінний документ та вище згадані додатки) мають бути завірені апостилем або легалізовані через відповідні органи до початку навчання.
 2. У випадку вступу на навчання громадян України термін подачі документів завірених апостилем закінчується в кінці першого семестру навчання, причому в окремому випадку ректор може шляхом розпорядження або індивідуального рішення продовжити цей термін до надання вищезазначених документів завірених апостилем.

Якщо документи  для вступу на навчання польською мовою,  були видані іншою мовою, абітурієнт зобов’язаний додати переклад цих документів польською мовою перекладених присяжним перекладачем.

 1. У випадку подання кандидатом заяви на проведення екзамену щодо визначення рівня володіння польською мовою, його буде проведено як такий, що має внутрішній характер для потреб набору на навчання в ANS Gniezno Uczelnia Państwowa.

IV. Rekrutacja dla cudzoziemców na studia II stopnia 

Podstawą rekrutacji na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jest złożenie w odpowiednim terminie kompletu wszystkich, wymaganych dokumentów.

 1. Komplet dokumentów wymaganych w procedurze rekrutacji na studia w ANS Gniezno, obejmuje:
 • podanie o przyjęcie na studia – prosimy wypełnić formularz on-line (dostępny w systemie IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów)
 • kopię paszportu/dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskany za granicą, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia
 • zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach I stopnia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • zdjęcie cyfrowe zapisane w formacie JPG (wczytane w systemie IRK)
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne – 85 zł (UWAGA! wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 (jeśli kandydat posiada) lub wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego znajomość języka polskiego. Egzamin z języka polskiego ma charakter wewnętrzny i jest przeprowadzany wyłącznie dla potrzeb rekrutacji do ANS Gniezno. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej, a szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzenia tego egzaminu, określa Rektor w drodze zarządzenia.
 1. Dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo uzyskany za granicą uprawniający do podjęcia studiów II stopnia powinien być opatrzony apostille lub zostać zalegalizowanyprzez odpowiednie organy przed podjęciem studiów.
 2. Jeżeli na dyplomie ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo uzyskanym za granicą brak adnotacji stwierdzającej uprawnienie do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
 3. Jeżeli w/w dokumenty zostały wydane w języku innym niż język polski, kandydat zobowiązany jest załączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

IV. Набір на навчання II ступеня для іноземних абітурієнтів

Підставою для зарахування на навчання II ступеня за спеціальністю «Сестринська справа» є подача у відповідний термін повного комплекту всіх необхідних документів.

 1. Повний комплект документів, необхідних для процедури прийому на навчання в ANS Gniezno, включає в себе:
 • заявка на вступ на навчання – просимо заповнити онлайн бланк (доступний в системі IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów);
 • копія паспорта/документа, що посвідчує особу (оригінал для перегляду);
 • диплом про закінчення I ступеня за спеціальністю «Сестринська справа», отриманий за кордоном, що дає право на отримання II ступеня;
 • атестат про середній бал з усіх предметів, завершених екзаменом на I ступені, з точністю до двох знаків після коми;
 • фото у форматі JPG (завантажене в систему IRK);
 • Підтвердження платежу (квитанція) за процедуру кваліфікації – 85 злотих (УВАГА! внесена оплата не підлягає поверненню);
 • сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні мінімум B1 (якщо кандидат має такий сертифікат) або заяву на проведення екзамену з перевірки знання польської мови. Екзамен з польської мови є внутрішнім і проводиться виключно для потреб набору в ANS Gniezno. Екзамен проводиться в усній формі, а детальні умови, порядок і терміни проведення цього іспиту визначаються за розпорядженням ректора.
 1. Диплом закінчення навчання за спеціальністю «Сестринська справа», отриманий за кордоном, що дає право на отримання II ступеня, мають бути завірені апостилем або легалізовані через відповідні органи до початку навчання.
 2. Якщо на дипломі про закінчення навчання за спеціальністю «Сестринська справа» отриманого закордоном, відсутня відмітка, що підтверджує дозвіл на продовження навчання II ступеня, кандидат зобов’язаний додати підтвердження цього дозволу.
 3. Якщо вище вказані документи були видані іншою мовою, кандидат зобов’язаний додати переклад цих документів польською мовою, перекладених через присяжного перекладача.

V. Sposób przeliczania punktów

Podstawą zakwalifikowania się na studia w ANS Gniezno, jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników uzyskanych na egzaminach maturalnych lub egzaminach uzyskanych za granicą lub ocen na dyplomach.

Nazwa kraju, w którym wydano świadectwoPRZELICZNIK
Odpowiednik poziomu podstawowego polskiego egzaminu maturalnegoOdpowiednik poziomu rozszerzonego polskiego
egzaminu maturalnego
        BIAŁORUŚŚwiadectwoEgzamin CT
skala 1-10skala 1-100
10 – 100%uwzględniany jest faktyczny wynik uzyskany przez kandydata
9 – 92%
8 – 84%
7 – 76%
6 – 68%
5 – 61%
4 – 53%
3 – 45%
2 – 37%
1 – 30%
skala 3-5
5 – 100%
4 – 65%
3 – 30%
skala 4-10 (dyplom specjalistyczny)
10 – 100%
9 – 88%
8 – 77%
7 – 65%
6 – 53%
5 – 42%
4 – 30%
   LITWAŚwiadectwo (przedmioty szkolne)Egzamin państwowy
skala 4-10skala 1-100
10 – 100%uwzględniany jest faktyczny wynik uzyskany przez kandydata
9 – 88%
8 – 77%
7 – 65%
6 – 53%
5 – 42%
4 – 30%
       NIEMCYŚwiadectwo (faza kwalifikacji)Świadectwo (egzamin maturalny)
skala 1-15skala 1-15
15 – 100%15 – 100%
14 – 95%14 – 95%
13 – 90%13 – 90%
12 – 85%12 – 85%
11 – 80%11 – 80%
10 – 75%10 – 75%
9 – 70%9 – 70%
8 – 65%8 – 65%
7 – 60%7 – 60%
6 – 55%6 – 55%
5 – 50%5 – 50%
4 – 45%4 – 45%
3 – 40%3 – 40%
2 – 35%2 – 35%
1 – 30%1 – 30%
 ROSJAŚwiadectwo/dyplomEgzamin EGE
skala 3-5skala 1-100
5 – 100%uwzględniany jest faktyczny wynik uzyskany przez kandydata
4 – 65%
3 – 30%
      UKRAINAŚwiadectwo
(przedmioty szkolne)
Świadectwo
(egzaminy końcowe)
Egzamin ZNO/NMT
skala 4-12skala 4-12skala 100-200
12 – 100%12 – 100%W = wynik z przedmiotu – 100
11 – 91%11 – 91%
10 – 83%10 – 83%
9 – 74%9 – 74%
8 – 65%8 – 65%
7 – 56%7 – 56%
6 – 48%6 – 48%
5 – 39%5 – 39%
4 – 30%4 – 30%
skala 3-5skala 3-5
5 – 100%5 – 100%
4 – 65%4 – 65%
3 – 30%3 – 30%

Cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny.

V. Спосіб перерахування балів:

Підставою для отримання права на навчання в ANS Gniezno є результат, який визначається на підставі балів, отриманих за результатами ЗНО/НМТ або екзаменів, отриманих закордоном, або оцінок вказаних у дипломі.

Назва країни в якій було видано сертифікатПерерахунок
Еквівалент базового рівня польського екзамену ЗНО/НМТ Еквівалент розширеного рівня польського екзамену ЗНО/НМТ
УкраїнаСертифікат(шкільних предметів)Сертифікат(кінцевого екзамену)Екзамен ЗНО/НМТ
шкала 4-12шкала 4-12шкала 100-200
12 – 100%12 – 100%      W = оцінка предмета – 100
11 – 91%11 – 91%
10 – 83%10 – 83%
9 – 74%9 – 74%
8 – 65%8 – 65%
7 – 56%7 – 56%
6 – 48%6 – 48%
5 – 39%5 – 39%
4 – 30%4 – 30%
шкала 3-5шкала 3-5
5 – 100%5 – 100%
4 – 65%4 – 65%
3 – 30%3 – 30%

Іноземним кандидатам, які мають іноземне свідоцтво про ЗНО/НМТ в разі відсутності в ньому польської мови, враховується екзамен з української мови.

VI. Dokumenty do pobrania

VI. Документи для завантаження

VII. Kontakt | Контакт

Biuro Rekrutacji ANS Gniezno
Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55, bud. nr 4, pok. 203 (II piętro)
tel. (61) 425 -72 -84 wew. 333
facebook – @studiagniezno

mgr Paulina Guziałek
email: rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl