USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Fizjoterapia

1. Praktyki studenckie są integralną częścią studiów, realizowane są zgodnie z programem nauczania oraz planem zajęć. Wymiar praktyk określa rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Celem praktyk studenckich jest doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

3. Praktyka zawodowa odbywa się w podmiotach leczniczych spełniających kryteria, zgodne z regulaminami praktyk. Uczelnia kieruje studentów do podmiotów, z którymi ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie nawiązała współpracę w zakresie realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia.

 NAZWA PODMIOTU LECZNICZEGOADRES PODMIOTU LECZNICZEGO
1Leśny Dom SenioraPiastowo 13a, 88-410 Piastowo
2Fizjo-KamaŻwirki i Wigury 7, 62-200 Gniezno
3Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SPZOZOrzeszkowej 27, 62-200 Gniezno
4Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Degi UM w Poznaniu (przedmiot Wyroby medyczne/ Zaopatrzenie ortopedyczne i wyroby medyczne)28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
5Szpital Pomnik Chrztu PolskiŚw. Jana 9, 62-200 Gniezno
6Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w SłupcyTraugutta 7, 62-400 Słupca
7Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza KusocińskiegoPowstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno
8CORE Clinic w PoznaniuDroga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
9Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP Specjalistyczny Zespół Opieki ZdrowotnejAdama Mickiewicza 95, 63-100 Śrem
10Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w ŚremiePromenada 7, 63-100 Śrem
11Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra PiotrowskiegoPoznańska 15, 62-200 Gniezno
12Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Pułaskiego 71/1, 33-380 Krynica -Zdrój
13ARKA Centrum Rekreacji Wypoczynku i RehabilitacjiBałtycka 103, 76-107 Jarosławiec
14Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Ośrodek Miłosiernego SamarytaninaOs. Orła Białego 20 62-200 Gniezno
15„SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.ul. Solankowa 77 88-100 Inowrocław
16Centrum Medyczne “Hipokrates” w Gnieźnie Sp. z o.o.Jabłoniowa 23 62-200 Gniezno
17Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

4. Opiekunem praktyk w podmiocie medycznym jest mgr fizjoterapii z minimum 5-letnim doświadczeniem w zawodzie.

5. Praktyki odbywają się wg planu praktyk.

6. Student może realizować praktykę we własnym zakresie. W tym przypadku musi złożyć wniosek o realizację praktyk w placówce,  której profil działalności spełnia wymogi co do programu praktyki i pokrywa cały ich zakres. Wybór miejsca praktyki musi zostać zatwierdzony przez Opiekuna  Praktyk z ramienia uczelni.

A. W takiej sytuacji student jest zobowiązany do złożenia poniższych dokumentów w  DKS:

► Dostarczenia wypełnionego wniosku: „Podanie dla studentów fizjoterapii o  praktykę – Wybór Własny” (Załącznik nr 1),

► Dostarczenie oświadczenia dla opiekuna praktyk w jednostce medycznej  o  posiadaniu stopnia naukowego minimum magister z 5 letnim doświadczeniem (Załącznik nr 2).

B. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów przez Opiekuna Praktyk z ramienia uczelni, student może realizować praktyki w wskazanym miejscu.

C. Po spełnieniu powyższych warunków, Uczelnia zawiera porozumienie na realizację praktyk w danej placówce.

7. Student może złożyć wniosek o odbycie praktyk z zakresu fizykoterapii i masażu w jednostce, z którą Uczelnia ma nawiązaną współpracę (podania z prośbą realizacji praktyki z uczelni Załącznik nr 3).

8. Warunki, jakie powinien spełniać student rozpoczynający praktykę zawodową szczegółowo opisane są w regulaminie praktyk.

9. Ubezpieczenie – student idąc na praktykę jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków- NNW, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zawodzie medycznym- OC,

10. Praktyki realizowane są przez studentów pod kierunkiem opiekuna praktyk z ramienia uczelni i opiekuna praktyk w miejscu, w którym praktyka będzie się odbywać.

11. Praktyki zawodowe składają się z :

A. praktyki asystenckiej (150h) – po II semestrze studiów,

B. wakacyjnej praktyki z kinezyterapii (300h) – po IV semestrze studiów,

C. praktyki z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (100h) – w czasie V semestru studiów:

► Fizjoterapia w geriatrii,

► Fizykoterapia i masaż.

D. wakacyjnej praktyki profilowanej – wybieralnej (200h) – po VI semestrze studiów:

► Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii,

► Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii,

► Fizjoterapia w pediatrii,

► Fizjoterapia w geriatrii.

E. praktyki z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (100h) – w czasie VII semestru studiów:

  ► Fizjoterapia w reumatologii,

  ► Fizjoterapia w psychiatrii,

  ► Fizykoterapia i masaż.

  F. praktyki z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (200h) – po VIII semestrze studiów:

  ► Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii,

  ► Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii,

  ► Fizjoterapia w chirurgii,

  ► Fizjoterapia w pediatrii,

  ► Fizjoterapia w medycynie sportowej.

  G. praktyki z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna (510h) – w czasie X semestru studiów:

  ► Fizjoterapia w wieku rozwojowym,

  ► Fizjoterapia w reumatologii,

  ► Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii,

  ► Fizjoterapia w pulmonologii,

  ► Fizjoterapia w chirurgii,

  ► Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie,

  ► Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej,

  ► Fizykoterapia i masaż.

  12. Termin składania dokumentów praktyki:

  ● Semestr V, semestr VII oraz semestr X – do 15 grudnia roku kalendarzowego.

  ● Semestr II, semestr VI, semestr VII oraz semestr VIII – do 15 maja roku kalendarzowego.

   13. Dokumenty dotyczące praktyki zawodowej należy dostarczyć do Pani Magdaleny Dobrychłop w DKS, budynek nr 3, pokój 203.

   14. Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć Opiekunowi Praktyk z ramienia uczelni w wyznaczonym terminie.

   PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKIPO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI  
   – Ubezpieczenie OC i NNW,
   – Skierowanie na praktykę (z DKS),
   – Oświadczenie dla opiekuna praktyk w jednostce medycznej (wybór własny) (z DKS),
   – Ankieta ewaluacyjna,   
   – Aktualne orzeczenia od lekarza medycyny pracy
   – Wypełniony prawidłowo dzienniczek praktyk,
   –  Wypełniona ankieta ewaluacyjna,
   –  Skierowanie na praktykę z potwierdzeniem jednostki medycznej,
   –  Podpisane oświadczenie opiekuna praktyk(wybór własny),
   – Lista/y obecności

   LINKI DO DOKUMENTÓW:

   Zarządzenie Rektora 80/2020
   Regulamin Praktyk zawodowych z rekrutacji w roku akademickim 2018/2019
   Regulamin Praktyk zawodowych od rekrutacji w roku akademickim 2019/2020
   Dziennik Praktyk Dla Semestru IV,V,VI,VII,VIII,X
   Wytyczne Wypełniania Dziennika Dla Semestru IV,V,VI,VII,VIII,X
   Dziennik Praktyk Dla Semestru II Praktyka Asystencka
   Wytyczne Wypełniania Dziennika Dla Semestru II Praktyka Asystencka
   Lista obecności
   Ankieta Ewaluacyjna
   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2
   Załącznik nr 3