USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Inne stypendia

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o stypendium Naukowe Marszałka Województwa wielkopolskiego w roku 2023.

Stypendium naukowe w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z  nauką. Stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego oraz absolwenci tych uczelni, kończący studia w roku składania wniosku.

Wnioski o stypendia naukowe w kategorii „Uczeń” oraz w kategorii „Student” można składać w terminie od 01.09.2023r. do 20.10.2023 r.

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” znajdującym się na stronie Urzędu Marszałkowskiego

https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

WAŻNE !

Na stronie 10 wniosku (punkt 4 – oświadczenie Wnioskodawcy) podpis składa JM Rektor prof. dr hab. Paweł Chęciński (jako „Wnioskodawca).

Zanim wniosek trafi do podpisu do Pana Rektora, musi zostać wcześniej zatwierdzony przez Dyrektora danego Instytutu. Wnioski do zatwierdzenia należy dostarczyć do pok. 203 b. 3 na ul Wrzesińskiej.

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich potwierdza „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia opisane we wniosku.

Podpisany wniosek wraz z załącznikami studenci sami dostarczają do Urzędu Marszałkowskiego w formie wskazanej w regulaminie.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją studentów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendium Prezydenta Miasta Gniezna.

Student zwraca się z prośbą o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gniezna za pośrednictwem władz Uczelni, dlatego wnioski z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich bud. 5 pok. 210 do 27 września 2023 r.

Stypendium naukowe przyznawane jest uzdolnionym studentom publicznych uczelni działających na terenie Miasta Gniezna na pokrycie kosztów nauki,  w tym studentom będącym obywatelami Ukrainy.

Kto zgłasza

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie władzom uczelni wyższych.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

1) nazwę uczelni,

2) dane osobowe studenta,

3) kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 regulaminu,

4) rekomendacje i prezentacje kandydata ubiegającego się o stypendium,

5) udokumentowanie osiągnięć,

6) informacje o innych pobieranych stypendiach,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

8) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen,

9) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA STUDENTÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKI

Stypendium przyznawane jest na okres:

1) od 1 października do 31 grudnia,

2) od 1 stycznia maksymalnie do 31 lipca.

Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem publicznej szkoły wyższej działającej na terenie Miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych,

2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,50,

3) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

4) nie powtarzał roku.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA STUDENTÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY

Stypendium przyznawane jest na okres:

1) od 1 października do 31 grudnia,

2) od 1 stycznia maksymalnie do 30 września.

Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi z Ukrainy, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem minimum II roku, studiującym w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelni Państwowej w systemie studiów stacjonarnych,

2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,00,

3) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

4) nie powtarzał roku.

Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy studentów,

2) przerwania studiów,

3) skorzystania z urlopu dziekańskiego bądź przerwy w studiach,

4) ukończenia studiów,

5) zrzeczenia się prawa do stypendium,

6) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta.

Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium również w przypadku, gdy przestanie spełniać kryteria wymagane do otrzymania stypendium, o których mowa w § 7 regulaminu.

Wysokość stypendium

W myśl uchwały Uchwała Nr XXVII/377/2020 Rady Miasta Gniezna miesięczna kwota stypendium dla studentów wynosi 400 zł brutto.

Uchwała Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna

Uchwała nr LIV/749/2022 Rady Miasta Gniezno

Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody