USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

PUP im. Pawła Tyczyny w Humaniu

Współpraca z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem ERASMUS+

W programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami Programu, ale również na realizację mobilności z krajami partnerskimi innych regionów świata (KA107 – w perspektywie 2014-2020 lub KA171 – w perspektywie programu na z lata 2021-2027).

W ramach akcji KA107/KA171 nasza Uczelnia realizuje współpracę z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ANS Gniezno przyjmuje studentów na studia oraz nauczycieli akademickich na wykłady w naszej Uczelni. Wybór partnera z Humania podyktowany jest przede wszystkim owocną dotychczasową współpracą̨ pomiędzy uczelniami – wymianą studentów i kadry dydaktycznej. Zrealizowane w poprzednich edycjach projekty przyniosły 100% satysfakcji uczestnikom mobilności. Kolejnym istotnym aspektem współpracy jest opracowanie programu wspólnych studiów na kierunku Informatyka, a także fakt, iż Humań od 2005 roku jest miastem partnerskim miasta Gniezna, a umowa partnerska przewiduje m. in. rozpowszechnianie wiedzy o obydwu miastach, wymianę̨ kulturową, oświatową̨ oraz sportową.

Obecnie w ramach współpracy z ANS Gniezno realizowany jest projekt wspólnych studiów na kierunku Informatyka na bazie porozumienia zawartego dnia 10.12.2018 r. Celem wspólnych studiów jest uzyskanie podwójnego dyplomu. W ramach oferty na kierunku Informatyka studenci mają możliwość́ realizacji specjalności Systemy informatyczne. Od początku współpracy do końca roku akademickiego 2022-2023 ukończyło naszą Uczelnię trzech studentów. Dla obydwu uczelni projekt jest okazją do wymiany dobrych praktyk, zacieśniania współpracy, a dla studentów ANS Gniezno jest szansą na poznanie kultury oraz zwyczajów Ukrainy. Realizacja projektów KA-107/KA171 przyczynia się̨ także do wykorzystania międzynarodowego doświadczenie w pracy dydaktycznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz wpływa na podwyższenie prestiżu ANS Gniezno i wzajemnej wymiany dobrych praktyk poza granicami UE.