USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zasady przyznawania świadczeń dla studentów

Świadczenia dla studentów na semestr letni 2023/24.

Od 5 marca do 18 marca (termin organizacyjny) uruchomiono wnioskowanie o świadczenia dla studentów.

W przypadku gdy:

– otrzymywałeś stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2023/24 i warunki w oparciu o które otrzymałeś stypendium NIE uległy zmianie – złóż wniosek o stypendium na semestr letni bez składania załączników;

– wnioskujesz pierwszy raz lub warunki w oparciu o które otrzymałeś stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym uległy zmianie – złóż pełen wniosek o stypendium na semestr letni wraz z niezbędnymi załącznikami i aktualizacją dochodu;

– zaistniała sytuacja losowa uprawniająca do złożenia wniosku o zapomogę – złóż wniosek wraz  załącznikami;

Wnioski należy:

  • wypełnić w systemie USOS web (zakładka „dla wszystkich” – kafelek „wnioski”)
  • wydrukować i złożyć u Pani Iwony Gałęzewskiej – Rektorat ul. Wyszyńskiego 38 wejście B.

Wnioski złożone do 18 marca (godz. 13.00) zostaną rozpatrzone jeszcze w marcu, wnioski złożone po 18 marca zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie.

Regulamin świadczeń dla studentów 2023/24:

https://bip.ans-gniezno.edu.pl/zarzadzenie/z-62-2023

Instrukcja korzystania z wniosków przez USOSweb

https://ans-gniezno.edu.pl/wp-content/uploads/2023/10/Modul-stypendia-instrukcja-dla-studentow-USOSweb.docx

Świadczenia dla studentów:

Zapraszamy do składania wniosków w sprawie przyznania stypendium na semestr zimowy 2023/2024. 

– socjalnego, 

– socjalnego w zwiększonej wysokości

– ​dla osób z niepełnosprawnością 

– ​zapomogi

Wnioski można składać w trakcie roku akademickiego.

Wnioski przyjmuje Pani Iwona Gałęzewska
w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-pt
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

Stypendia Rektora:

Terminy składania wniosków: do 10 listopada 2023 do godz. 15:00 (termin nieprzekraczalny!).

Miejsce: Kampus Wrzesińska, B3 p.203.

Dotyczy studentów II stopnia:

Absolwentom innych uczelni rozpoczynającym naukę na studiach drugiego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, ubiegającym się o stypendium rektora w pierwszym roku studiów, uwzględnia się średnią ocen zgodnie z załączonym do wniosku zaświadczeniem o średniej arytmetycznej wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń otrzymanych podczas poprzedniego roku akademickiego na uczelni macierzystej

1. Stypendia socjalne

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-pt
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-pt
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

3. Zapomoga

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-pt
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

4. Stypendium Rektora

przyjmowanie wniosków:

Beata Sander w godzinach od 9.00 do 15.00 pn-pt,
Kampus przy ul. Wrzesińskiej, pok. 203, B3
adres e-mail: b.sander@ans-gniezno.edu.pl

5. WYPŁATY

informacja w sprawie wypłaty stypendium:
Pani Samanta Zamiar w godzinach od 8.00 do 15.00 pn-pt,
tel. (61) 424 29 42 wew. 327
s.zamiar@ans-gniezno.edu.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  • Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
  • Łączny okres, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
  • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopni

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.