USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Bazy danych

Alexander Street Press
Dostęp do Akademickiej bazy danych Nursing Assistant Education in Video wydawnictwa Alexander Street Press. Nursing Assistant Education in Video to baza 40 filmów instruktażowych przeznaczonych dla sanitariuszy. W każdym filmie, wiodący eksperci w tej dziedzinie demonstrują krok po kroku kluczowe procedury oraz zasady postępowania z pacjentami.  Nursing Assistant Education in Video umożliwia bliskie zapoznanie się z niuansami tego zawodu przed rozpoczęciem praktyki w środowisku klinicznym.
BAZY WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI – WBN:
EBSCO
EBSCO Publishing oferuje dostęp online do pakietu podstawowego baz danych w ramach licencji krajowej. EBSCOhost udostępnia 12 wielodziedzinowych baz pełnotekstowych i bibliograficznych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje międzynarodowe w języku angielskim. Baza obejmuje swym zakresem: nauki medyczne i biomedyczne, ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologie, religie, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, nauki techniczne i wiele innych.Uwaga!!! Baza dostępna z komputerów umieszczonych w sieci PWSZ oraz z komputerów domowych (po uzyskaniu haseł dostępu u bibliotekarza).
Nature
Elektroniczne czasopismo dostępne w ramach krajowych licencji akademickich, które opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). W ramach licencji konsorcyjnej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne (tzn. w roku 2014 dostęp do roczników 2010-2014 itd.), a roczniki z okresu licencji (od 2010) będą archiwizowane na serwerze krajowym.
Science AAAS
Elektroniczne czasopismo dostępne w ramach krajowych licencji akademickich, które publikuje szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. bez krajowej archiwizacji.
ScienceDirectBaza ScienceDirect zawiera  elektroniczną wersje pełnotekstowych artykułów czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier z listy Science Direct Freedom Collection, które są udostępniane w formie baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na  serwerze wydawcy. Licencja krajowa obejmuje około 1851 tytułów głównie czasopism anglojęzycznych od 1995 roku  do bieżącego, oraz archiwa do 3 wybranych roczników 2006-2010. Zakres tematyczny bazy obejmuje nauki inżynieryjne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, przyrodnicze, medyczne, społeczne i humanistyczne. Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kluczem.
Scopus
Baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie pochodzi spoza USA. Baza Scopus zawiera także indeks Hirscha. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta bez prawa archiwizacji.
SpringerSpringer umożliwia dostęp do około 1130 tytułów  pełnotekstowych czasopism elektronicznej w zdecydowanej większości anglojęzycznych z rocznikami sięgającymi co najmniej 1997 roku. Baza ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje nauki techniczne, biologiczne, ekonomiczne, informatyczne, ochronę środowiska i inne. Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kwadratem.
Web of KnowledgeWeb of Knowledge obejmuje pakiet Web of Science zawierający 3 bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities Citation Index od rocznika 2009 oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism z nauk ścisłych, społecznych, humanistycznych.
Indeks cytowań Web of Science jest powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym, a także uniwersalnym narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego osób i instytucji.
Wiley
Kolekcja czasopism obejmująca  1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu. Dostęp do bazy z serwera wydawcy Wiley Online Library.
POZOSTAŁE BAZY:

BazTech
Baza danych bibliograficzno-abstraktowa o zawartości czasopism technicznych (dotyczących inżynierii, techniki, nauk ścisłych i ochrony środowiska) tworzona od 1998 roku przez 20 bibliotek akademickich i branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej.

ibuk.pl
Czytelnia on-line wydawnictw PWN. Udostępnia spisy treści książek. Dostęp do zawartości publikacji i wykonywanie wydruków jest odpłatne np. poprzez sms.

Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne
Baza zawiera informacje o polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych dostępnych w Internecie.