USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zasady dyplomowania

Informacje dotyczące dyplomowania

1. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Student przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest przekazać pracę dyplomową w formie elektronicznej Promotorowi w celu sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy (JSA).

Parametry pracy:

– zapisz jako: Praca_inżynierska_Nazwisko_Imię lub Praca_licencjacka_Nazwisko_Imię;
– format .doc, .docx, .pdf, .txt ;
– wielkość pracy: Maksymalny rozmiar pracy przesłanej do badania za pomocą interfejsu użytkownika JSA to 15MB na plik, przy czym wysłać można więcej niż jeden plik w jednym badaniu. System przeprowadza badanie po wyekstrahowaniu samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania czy grafik, obiekty inne niż tekst są pomijane przez algorytm systemu.

W mailu do Promotora wraz z ostateczną wersją pracy proszę zawrzeć następujące informacje:

– imię i nazwisko autora, nr albumu,
– tytuł pracy dyplomowej,
– tytuł naukowy, imię i nazwisko recenzenta (jeśli jest znane na etapie sprawdzania pracy).

„Raport” zostaje wygenerowany w ciągu 24 – 48 godzin od umieszczenia pracy w systemie antyplagiatowym i może być udostępniony recenzentowi. Promotor informuje studenta o akceptacji/zatwierdzeniu pracy, koniecznych poprawkach (i tym samym kolejny próbach w JSA), bądź niedopuszczeniu do obrony.

Promotor przekazuje do DKS Raport wraz decyzją o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do obrony.

2. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – informacje dla Promotorów

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. (Od 1 października 2018 r. wersja demo, od 4 stycznia 2019 r. – wersja produkcyjna)

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Rola „Promotor”
Użytkownik z rolą „Promotor” przegląda i zarządza badaniami zarejestrowanymi przez użytkownika lub przegląda badanie, które zostało mu udostępnione. Promotor zobowiązany jest:

– dodać plik z treścią pracy w systemie JSA,
– zapoznać się z raportem, analizą tekstu,
– zinterpretować wynik,
– zaakceptować raport lub nie (praca może być poddana trzem próbom w ramach jednego badania),
– przekazać zaakceptowany i podpisany raport (do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich) wraz z decyzją o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu studenta do obrony.

Promotor może udostępnić badanie recenzentowi (z rolą ”Promotor” w systemie JSA)

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma Promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca jest plagiatem czy też nie, do promotora należy ostatecznie decyzja. 
System JSA służy jedynie jako wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora.

 Przydatne linki dla użytkowników JSA:
• Kanał JSA na YouTube – filmy instruktażowe:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT
• Podręcznik użytkownika JSA
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=start

Instytucjonalnym Administratorem JSA w ANS Gniezno jest Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich:

mgr Beata Sander

tel.: (61) 425 72 84 wew. 338

e-mail: b.sander@ans-gniezno.edu.pl

3. DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODEJŚCIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Student przekazuje do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich:
 2. ostateczny egzemplarz pracy dyplomowej, przyjęty i sprawdzony przez promotora w JSA, tj.:
 3. oryginał archiwalny w formie papierowej, dwustronnie drukowany, w oprawie w formie listwy bądź bindowania wraz z oryginałem Karty pracy dyplomowej oraz
 4. w formie elektronicznej (na opisanej płycie – imię, nazwisko, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej);

chyba że rektor zezwoli na złożenie pracy dyplomowej w innej formie;

 • podpisany przez promotora raport badania w systemie JSA.
 • Student zobowiązany jest złożyć w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich pracę dyplomową przyjętą przez promotora w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu. Jest to warunek zaliczenia seminarium w ostatnim semestrze studiów.
 • Student, składając pracę dyplomową w DKS wraz z raportem badania w systemie JSA wypełnia:
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu tej pracy oraz o zgodności wersji papierowej pracy z wersją elektroniczną (według wzoru w załączniku nr 2);
 • wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego (według wzoru w załączniku nr 3);
 • dzienniczek praktyk zawodowych – dotyczy kierunków medycznych.
 • Dział Kształcenia i Spraw Studenckich weryfikuje, czy student spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszych Zasad dyplomowania i informuje Dyrektora Instytutu o wyniku tej weryfikacji. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o wyznaczeniu terminu egzaminu dyplomowego albo o odmowie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.
 • Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dyrektor Instytutu na dzień przypadający nie później niż trzy miesiące od dnia złożenia pracy. Termin egzaminu dyplomowego ogłaszany jest z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Termin złożenia pracy dyplomowej

Student ma obowiązek złożyć pracę dyplomową w terminie do:

1) końca semestru zimowego – na studiach kończących się semestrem zimowym,

2) końca semestru letniego  – na studiach kończących się semestrem letnim z zastrzeżeniem, że w przypadku organizacji przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia termin złożenia pracy wyznaczony jest na 30 czerwca.

4. DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYDANIA DYPLOMU

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz 2 odpisy dyplomu, tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów – ich odpis w języku obcym

Wniosek do pobrania: Wniosek o wydanie jednego odpisu w wersji angielskiej z pakietu podstawowego_art.77_2

Dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/20 – wydanie dyplomu, wraz z odpisami i suplementem – koszt 60 zł.

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 i później podstawowy komplet dokumentów (dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym), jest bezpłatny.

Za dodatkowe, kolejne odpisy dyplomu i suplementu w języku obcym należy uiścić opłatę w wysokości:
– 20 zł za odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym;
– 20 zł za odpis suplementu do dyplomu w języku obcym.

Wniosek do pobrania: Wniosek o wydanie kolejnego odpisu odpisu_art.77_2a

ZASADY DYPLOMOWANIA – KIERUNKI INŻYNIERSKIE

Zarządzenie nr 05/2024 – Zasad dyplomowania w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 05/2024

Załącznik nr 1 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2023 – karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2023 – oświadczenie studenta

Załącznik nr 3 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2023 – wniosek o wyznaczenie egzaminu

Załącznik nr 4 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2023 – ocena promotora

Załącznik nr 5 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2023 – ocena recenzenta

Załącznik nr 6 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2023 – protokół egzaminu dyplomowego

Przykład strony tytułowej pracy inżynierskiej

Prace dyplomowe inżynierskie na kierunku ZIP – wytyczne merytoryczne

Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Transport i Logistyka

Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Informatyka

Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Analityka Bezpieczeństwa

Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej

Archiwalne wykazy zagadnień na egzamin inżynierski:

Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku technologia chemiczna specjalność chemia kosmetyczna

Wykaz zagadnień na egzamin inżynierski dla kierunku Inżynieria Środowiska

ZASADY DYPLOMOWANIA – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Zarządzenie 56/2022

Zasady dyplomowania pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 – karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 – oświadczenie prawa autorskie

Załącznik nr 3 – wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 4 – ocena promotora-recenzenta

Załącznik nr 5 – protokół indywidualny test

Załącznik nr 6 – karta do losowania

Załącznik nr 7 – lista studentów

Załącznik nr 8 – lista studentów zapoznania z OSCE

Załącznik nr 9 – lista studentów przystępujących do egzaminu OSCE

Załącznik nr 10 – wykaz sprzętu

Załącznik nr 11 – wykaz stacji i zadań

Załącznik nr 12 – zadanie do wykonania

Załącznik nr 13 – karta egzaminacyjna

Załącznik nr 13 – karta egzaminacyjna egzamin metodą OSCE

Załącznik nr 14 – zbiorcza karta egzaminu OSCE

Załącznik nr 15 – wyniki egzaminu końcowego

Załącznik nr 16 – protokół z obrony pracy dyplomowej

Załącznik nr 17 – protokół egzaminu dyplomowego

Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej

Zasady ogólne pisania pracy licencjackiej na kierunku Pielęgniarstwo

Przykład strony tytułowej pracy licencjackiej – aktualizacja 17.11.2022

Zasady Ogólne Pisania Pracy Magisterskiej Na Kierunku Pielęgniarstwo II Stopnia

Przyklad Strony Tytulowej Pracy Magisterskiej

ZASADY DYPLOMOWANIA – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Zarządzenie nr 12/2024

Zasady dyplomowania na kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie

Zasady przygotowania pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Załącznik nr 1 – WNIOSEK PROMOTORA O ZATWIERDZENIE TEMATU

Załącznik nr 2 – KARTA PRACY MAGISTERSKIEJ

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE STUDENTA

Załącznik nr 4 – WNIOSEK STUDENTA O WYZANCZENIE TERMINU

Załącznik nr 5 – OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ – PROMOTOR

Załącznik nr 6 – OCENA PRACY MAGISTERSKIEJ – RECENZENT

Załącznik nr 7 – PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY STUDENTA Z PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO – CZĘŚĆ TEORETYCZBA

Załącznik nr 8 – PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z PRZEBIEGU EGZAMINU CZĘŚCI TEORETYCZNEJ

Załącznik nr 9 – KRYTERIA OCENY CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

Załącznik nr 10 – ZADANIE EGZAMINACYJNE – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Załącznik nr 11 – KARTA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Załącznik nr 12 – PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY STUDENTA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Załącznik nr 13 – PROTOKÓŁ ZBIORCZY CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Załącznik nr 14 – PROTOKÓŁ Z OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

Załącznik nr 15 – PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO