USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Fizjoterapia – rekomendacje KIF w sprawie praktyk zawodowych

Data publikacji: 13 stycznia 2021Komunikat z Krajowej Izby Fizjoterapeutów z dn. 16 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
w związku z Rozporządzeniem z dnia 23 października 2020r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, które wprowadziło przeniesienie możliwość zaliczenia części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych), poprzez wykonywanie czynności realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot oraz możliwość prowadzenia maksymalnie 20% zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Komisja ds. Kształcenia Przeddyplomowego i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego działająca przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów rekomenduje następujące możliwe rozwiązania realizacji i zaliczenia praktyki zawodowej:

  • sposoby uzyskania efektów uczenia się dotyczące praktyki zawodowej na kierunku fizjoterapia, należy dostosować do warunków kształcenia na odległość
  • można skrócić czas trwania praktyki, o której mowa i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny
  • dla studentów ostatniego roku kształcenia, którzy zaliczyli wszystkie przewidziane programem studiów praktyki, w trakcie wcześniejszych 9 semestrów, zezwala się na realizację efektów uczenia się, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • placówka prowadząca zajęcia praktyczne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, powinna umożliwić obserwację zdalną realizowanych działań terapeutycznych oraz omówienie wykonanej jednostki terapeutycznej
  • studenci powinni przygotowywać raporty z obserwowanych jednostek terapeutycznych, prowadzić dokumentację medyczną, planować i programować postępowanie fizjoterapeutyczne, a także dokonywać przeglądów bibliograficznych zleconych przypadków medycznych
  • stosowanie metody studium przypadku (ang. case study) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis (w miarę możliwości rzeczywistego) przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu. Etapy: dokonanie diagnozy, poszukiwanie rozwiązań, przewidywanie następstw proponowanych rozwiązań, dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami, przeniesienie wniosków na sytuacje w świecie realnym z szerszym zastosowaniem
  • praca w zawodzie realizowana przez studentów posiadających prawo wykonywania zawodu, zarówno w dużych podmiotach, jak i w działalności prywatnej
  • w przypadku, kiedy sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, zaleca się (przy odpowiednim zabezpieczeniu), realizację praktyki w sposób bezpośredni.

Wszystkie działania wynikające z realizacji praktyki z wykorzystaniem technologii zdalnej, powinny zostać opisane w dzienniku praktyk, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr. hab. n. med. Maciej Krawczyk

KIF_rekomendacje w sprawie praktyk zawodowych_grudzień 2020