USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007

Data publikacji: 18 grudnia 2008

Jedenastego października o godzinie 14:00 w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie zebrały się władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, członkowie Senatu, pracownicy PWSZ oraz młodzież pierwszego roku studiów dziennych i zaproszeni goście. Wszyscy obecni przybyli na uroczystość inauguracji nowego Roku Akademickiego 2006/2007.

Dwa lata temu, jesienią 2004 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie rozpoczęła swoją samodzielną działalność dydaktyczną, przyjmując uroczyście pierwszych immatrykulowanych studentów. Uczelnia obecnie kształci ok. 540 studentów z Gniezna i okolic.

Tegoroczną uroczystość, jak nakazuje tradycja, otworzył Rektor PWSZ- prof. dr hab. Józef Garbarczyk. Powitał wszystkich dostojnych gości a szczególnie młodzież, która rozpoczęła studia w PWSZ. Następnie zapoznał zebranych z działalnością Uczelni w minionym roku akademickim, uwzględniając przede wszystkim prace nad stworzeniem bazy naukowo-dydaktycznej przy ul. Wrzesińskiej.

Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie indeksów nowym studentom.
Immatrykulacja, prowadzona przez Prorektora ds. studiów dra inż. Wacława Kawczyńskiego, była niewątpliwie dużym przeżyciem dla najliczniejszej grupy uczestników uroczystości – studentów pierwszego roku. Ślubowanie bowiem składa się nie tylko Uczelni, ale przede wszystkim sobie wypowiadając słowa: Ślubuję (…) dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości (…). To wypowiedziane zdanie jest zobowiązaniem wobec Uczelni i przede wszystkim wobec samego siebie, wymaganiem i zadaniem do wypełnienia postawionym nie komu innemu, jak tylko sobie. Jak powiedział Rektor prof. dr hab. Józef Garbarczyk, nauczyciele akademiccy zrobią wszystko aby dopomóc i ułatwić zdobywanie wiedzy studentom, jednak to tylko pomoc w ciężkiej pracy, jaką studenci sami musza się wykazać.

Przemawiali również i składali życzenia zaproszeni goście, między innymi JE Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Ks. prof. dr hab. Henryk Józef Muszyński, Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski, Prezydent Miasta Gniezna Jaromir Dziel oraz Przewodniczący Rady Miasta Robert Gaweł.

Wkład inauguracyjny pod tytułem: „Humanizowanie nauki „ wygłosił prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk . Mogliśmy zapoznać się z interdyscyplinarną nauką jaką jest ergonomia, jej współczesną problematyką i namysłem naukowym.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie tradycyjnej pieśni studenckiej Gaudeamus igitur wykonanej przez Chór Seminarium Duchownego, który rozpoczął w tym roku akademickim swoją działalność jako Chór Akademicki Miasta Gniezna.