USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Nowe terminy składania prac dyplomowych

Data publikacji: 04 maja 2020W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w PWSZ Gniezno, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, decyzją JM Rektora przedłuża się termin złożenia prac dyplomowych.

  • do dnia 30 września br. dla terminów ustalonych w Regulaminie studiów § 40 ust. 9

„(…) 9. Student ma obowiązek złożyć pracę dyplomową w formie określonej w ust. 5 – w terminie do:
1) końca lutego – na studiach kończących się semestrem zimowym
2) końca czerwca – na studiach kończących się semestrem letnim (…)”

  • do dnia 31 grudnia br. dla terminów ustalonych w Regulaminie studiów § 40 ust. 10

„(…) 10. Rektor na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 3 miesiące, w razie:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem
2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta. (…)”

ZARZĄDZENIE REKTORA 30/2020