USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Data publikacji: 03 września 2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II).”

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 II. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/1917 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia na projekty z zakresu tworzenia „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II).”

III. Cel projektu:                                                                                 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznej na kierunkach pielęgniarstwo. Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od kwietnia 2020 r. przez okres ok. 2 lat.

 IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Prace projektowo-remontowe mające na celu stworzenie warunków technicznych na potrzeby instalacji i uruchomienia Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
 2. Zakup oraz instalacja sprzętu i wyposażenia niezbędnego do utworzenia Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.
 3. Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego wobec kadr technicznych/dydaktycznych niezbędnego do uruchomienia Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 4. Działania informacyjno – promocyjne projektu.

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z Wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,
  w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Realizacja działań mających na celu zaplanowanie sposobu funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie do lokalnego/regionalnego rynku pracy, na potrzeby którego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie realizuje kształcenie.
 4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych.
 5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych.

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Karta Zgłoszenia Partnera

       2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (np. aktualny KRS),

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

62-200 Gniezno

poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia”.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej pwsztar.edu.pl informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Ofertę może złożyć tylko i wyłącznie podmiot leczniczy, który zatrudnia min. 5 pielęgniarek/położnych i realizuje działalność leczniczą na terenie miejscowości będącą jednocześnie siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
 5. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
Kryteria oceny merytorycznejPunktacja
1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa0 – 10 pkt
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby )0 – 20 pkt
3. Propozycja działań merytorycznych realizowanych przez Partnera0 – 30 pkt

Maksymalna liczba: 60 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

X. Procedura odwoławcza:

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
 5. Po zakończeniu negocjacji na stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie www.pwsz-gniezno.edu.pl zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-225-monoprofilowe_centra_symulacji.html

Gniezno, dnia 30.08.2019 r.