USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Data publikacji: 20 maja 2019

W dniach 14-16 maja 2019 r. w naszej Uczelni odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Na konferencji spotkali się reprezentanci 30 PWSZ-tek. Oficjalne otwarcie obrad nastąpiło 14 maja wystąpieniem JM dr Małgorzaty Legiędź – Gałuszki Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Skarbnika Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz Rektora PWSZ w Gnieźnie dr hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ. Uczestnicy konferencji wzięli udział w szkoleniu nt. Zasad gospodarki finansowej Uczelni w świetle nowych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20.07.2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym  i Nauce, które poprowadziła Pani Anna Pawełas ekspert Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr OPTIMA. Ostatniego dni konferencji dr Andrzej Kurkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW omówił zagadnienia związane z tworzeniem i nowelizacją statutu uczelni oraz innych wewnętrznych aktów prawnych, a także regulacje dotyczące sytuacji pracowników uczelni w świetle nowych uregulowań prawnych.