USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Data publikacji: 27 września 202124 września 2021 roku odbyło się Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.  Założeniem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych i tworzenie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznej. Dzięki temu studenci mają szansę na zapoznawanie się z sytuacjami, które będą im towarzyszyć w przyszłości podczas pracy. Co ważne – do projektu zaangażowana została najnowsza technologia. Dr Anna Basa dodała: – Przez ponad rok realizowaliśmy zadanie, które polegały na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych z zakresu dostosowania obiektu na potrzeby centrum, opracowania programu rozwojowego uczelni, zakupu wyposażenia – mówiła prowadząca koordynatorka projektu, dodając iż całość ma służyć przede wszystkim kształtowaniu przyszłych kadr: – Wszystko po to, by studenci pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, mogli kształcić się metodą symulacji medycznej, odwzorowującej realne sytuacje w warunkach laboratoryjnych, spełniające kryteria wierności otoczenia, wyposażenia oraz sytuacyjnych warunków rzeczywistych – mówiła.

“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo.

Data realizacji od 01.04.2020 do 31.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Wartość całkowita: 2 557 536,52 zł

w tym z UE: 2 155 491,77 zł

z dotacji celowej 402 044,75 zł