USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Profesor Jerzy Siepak na Białorusi

Data publikacji: 07 października 2018

W dniach 22-26 czerwca br. – Dyrektor Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska, prof. Jerzy Siepak, wziął udział w Międzynarodowej Konferencji pt.: „Problemy gospodarki komunalnej w regionach rolniczo – przemysłowych” w Białowieży i na Białorusi.

Konferencję organizowała Politechnika Białostocka. Obrady skupiły się wokół wiodących problemów inżynierii i ochrony środowiska w Puszczy Białowieskiej oraz Białoruskim Parku Narodowym. Wykład wiodący prof. J. Siepaka – „Nowe tendencje naukowo – badawcze w zakresie innowacyjnych rozwiązań w inżynierii i ochronie środowiska”, otworzył pierwszą sesję konferencji.


Prof. J. Siepak przedstawił opracowane przez studenta PWSZ w Gnieźnie – Pana inż. Bartosza Kołodzieja, urządzenie do badania w powietrzu poziom stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5.  Przygotowana do w/w urządzenia aplikacja, pozwala na bieżąco monitorować i informować o poziomie zanieczyszczonego powietrza.

Konferencja skupiła 150 profesorów i doktorów z Polski i z zagranicy. Szczególnie owocne były dyskusje dotyczące ochrony Puszczy Białowieskiej przed kornikiem oraz przed smogiem.

Program zgłoszonych referatów był wysoki merytorycznie.