USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uroczyste posiedzenie Rady Uczelni

Data publikacji: 01 września 2020Dnia 31 sierpnia br. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Uczelni, które miało formułę otwartą i zostało zwołane w związku z podsumowaniem dokonań kadencji JM Rektora dra hab. Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ Gniezno.

Przypomnijmy zatem wybrane, najważniejsze dokonania tej kadencji (2017 – 2020):

1. PWSZ Gniezno znalazło się na miejscu listy rankingowej w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” i już po raz trzeci z rzędu, otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

2. Wg ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw (wśród publicznych uczelni zawodowych), w ciągu ostatnich 2 lat pozycja PWSZ Gniezno, znacznie wzrosła, i tak:

 • w 2018 roku – PWSZ Gniezno uplasowało się na 15 pozycji i III. miejscu w Wlkp.
 • w 2019 roku – było na 4 pozycji i I. miejscu w Wlkp.
 • w 2020 roku – w zestawieniu ogólnopolskim uczelnia zajęła 6 miejsce i II. w Wlkp.

3. Uruchomione zostały 2 nowe kierunki studiów (akredytacje uzyskane w 2019 roku)

 • ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA – studia inżynierskie
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia licencjackie

4. Otwarcie Filii w Krotoszynie, to kolejny sukces PWSZ Gniezno. 17 stycznia br. Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku PIELĘGNIARSTWO.

5. Rozwój działalności naukowo – szkoleniowej oraz promowanie rozwoju naukowego wśród wykładowców, to jedne z głównych priorytetów Uczelni, które udało się zorganizować, podczas tej kadencji. Warto przypomnieć 3 duże konferencje medyczne, tj.:

 • „Wczesne wykrycie to życie” – konferencja dotycząca profilaktyki i leczenia raka piersi w ujęciu holistycznym (2018).
 • „Proteza która myśli – postępowanie po amputacjach kończyn i możliwości ich protezowania”, która była adresowana do: lekarzy, fizjoterapeutów, studentów kierunków medycznych (fizjoterapia, pielęgniarstwo) oraz uczniów szkół średnich o profilu medycznym (2018).
 • Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych. Metoda, narzędzia, kadra, od czego zacząć?”, którą jako Uczelnia, współorganizowaliśmy z firmą SIMEDU. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy dotyczącej symulacji medycznej w zakresie zarządzania i organizacji pracy w centrach symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa (2020).

oraz pierwszą konferencję w całości poświęconą analityce informacji, pt.: „Informacja #manipulacja – rola i znaczenie informacji we współczesnym świecie”. (2019)

6. Z roku na rok, sukcesywnie rozszerzamy również współpracę z uczelniami zagranicznymi, umożliwiając w ten sposób naszym studentom, możliwość odbycia części studiów lub praktyk zawodowych w wybranym kraju za granicą. Na chwilę obecną, nasi studenci studiują i praktykują w: Grecji, Bułgarii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii oraz na Malcie, Litwie, Łotwie i w Niemczech.

ZESTAWIENIE UCZELNI I ORGANIZACJI PARTERSKICH, DO KTÓRYCH MOGĄ WYJECHAĆ STUDENCI I PRACOWNICY PWSZ GNIEZNO
Lp.Uczelnia partnerskaOkres obowiązywania umowy bilateralnej
1.Ostfalia University of Applied Sciences NIEMCY2014 – 2020
2.Utenos Kolegija LITWA2015-2021
3.Alytus Kolegija LITWA2014 – 2021
4.Nursing School of Coimbra PORTUGALIA2019 – 2022
5.Ondokuz Mayis University TURCJA2014 – 2020
6.Universitat Politècnica de València HISZPANIA*2015 – 2021
7.Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University UKRAINA2015 – 2021
8.Archipelagos Insitute of Marine Conservation GRECJAlist intencyjny z 28.12.2015 r.
9.Atlas Nova Ltd BUŁGARIAlist intencyjny z 17.09.2015 r.
10.Euroyouth Portugal PORTUGALIAlist intencyjny z 29.02.2016 r.
11.Paragon Europe MALTAlist intencyjny z 11.12.2014 r.
12.Istanbul Sabahattin Zaim University TURCJA2019-2021

Tylko w ciągu ostatnim roku, PWSZ Gniezno podpisało umowy z następującymi uczelniami:

 • Rezekne Academy of Technologies – Łotwa, Rezekne
 • Instituto Politécnico Santarém – Portugalia, Santarem
 • Politecnico de Leiria – Portugalia, Leiria
 • Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU) – Turcja, Istambuł

7. W ramach rozszerzania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, PWSZ Gniezno podpisało, dwie kluczowe umowy:

 • Uczelnia przystąpiła do Wielkopolskiego Związku Publicznych Uczelni Zawodowych, w skład którego, oprócz naszej uczelni wchodzą: PWSZ Kalisz, PWSZ Konin, PWSZ Leszno oraz PWSZ Piła.
 • PWSZ Gniezno podpisało również umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zapewnia rozszerzenie współpracy pomiędzy uczelniami. Główne obszary współpracy w sferze dydaktycznej związane będą z konsultacją programów kształcenia, mających umożliwić absolwentom PWSZ kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia.

8. W ramach pozyskiwania dotacji ze źródeł zew., m.in. dotacji unijnych, PWSZ Gniezno przystąpiło do realizacji następujących projektów:

 • „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” (nr POWR.05.03.00-00-0007/19)

Wartość Projektu wynosi: 2.557.536,52zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo.

 • „Inovsafecare” który dotyczy kształcenia studentów w zakresie innowacyjnych metod zapobiegania zakażeniom i kontroli w placówkach opieki zdrowotnej. Całkowity budżet tego projektu wynosi 337 690,00€.
 • „Studiuj pielęgniarstwo w PWSZ” – projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wartość projektu wynosi: 4.652.440,00 zł

Z dniem 31 sierpnia br. JM dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ Gniezno kończy pełnić funkcję Rektora naszej uczelni. Od 1 września br. stanowisko to obejmuje Rektor Elekt – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński.