I. Podstawowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców w ANS Gniezno, prowadzone są w języku polskim. Istnieje możliwość studiowania na prawach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie) lub na innych zasadach (odpłatnie), co określa ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 324 i 323.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2022/2023 trwa do 8 października 2022 roku.

 

Навчання для іноземних абітурієнтів в ANS Gniezno, проводяться виключно польською мовою.

Набір на навчання в академічному навчальному році 2022/2023 триває до 8 жовтня 2022 року.

 

II. Oferta studiów dla cudzoziemców

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

PIELĘGNIARSTWO 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) tryb stacjonarny
PIELĘGNIARSTWO 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) tryb stacjonarny
FIZJOTERAPIA 5-letnie jednolite studia magisterskie tryb stacjonarny

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

INFORMATYKA 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) tryb stacjonarny tryb niestacjonarny
TRANSPORT I LOGISTYKA 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) tryb stacjonarny tryb niestacjonarny
ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA PRODUKCJI
3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) tryb stacjonarny tryb niestacjonarny

INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) tryb stacjonarny

Запрошуємо на навчання до Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Триває набір на академічний навчальний рік 2022/2023. Абітурієнти з України, які хочуть навчатися в нашій Akademii Nauk Stosowanych, мають можливість навчатися на безкоштовній або платній основі залежно від визначених умов.

На майбутніх абітурієнтів чекають місця на стаціонарних і нестаціонарних формах навчаннях за напрямками:

 • ІНФОРМАТИКА
 • ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА
 • УПРАВЛІННЯ І ІНЖЕНЕРІЯ ПРОДУКЦІЇ
 • СЕСТРИНСЬКА СПРАВА
 • ФІЗІОТЕРАПІЯ
 • АНАЛІТИКА БЕЗПЕКИ

III. Rekrutacja dla cudzoziemców na studia I stopnia 

Podstawą rekrutacji na studia jest złożenie w odpowiednim terminie kompletu wszystkich, wymaganych dokumentów.

1. Harmonogram rekrutacji na studia w ANS Gniezno dostępny jest – TUTAJ

2. Komplet dokumentów wymaganych w procedurze rekrutacji na studia w ANS Gniezno, obejmuje:

 • podanie o przyjęcie na studia – prosimy wypełnić formularz on-line (dostępny w systemie IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów)
 • zdjęcie cyfrowe w formacie JPG (wczytane w systemie IRK)
 • kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne – 85 zł (UWAGA! wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
 • świadectwo dojrzałości lub równoważne, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
 • suplement z wykazem przedmiotów i ocen, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie odpowiedniej instytucji (np. macierzystej szkoły), że świadectwo uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (jeśli taka informacja nie widnieje na świadectwie dojrzałości). Zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 (jeśli kandydat posiada) lub wypełniony wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego znajomość języka polskiego – (patrz poniżej – DOKUMENTY DO POBRANIA)
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na kształcenie w ANS Gniezno (dokument wymagany w przypadku kandydatów – osób niepełnoletnich) – (patrz poniżej – DOKUMENTY DO POBRANIA).

3. Dokumenty upoważniające do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości oraz wyżej wspomniany suplement) powinny być opatrzone apostille lub zostać zalegalizowane przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów.

Czytaj więcej – apostille czy legalizacja ?

4. W przypadku obywateli Ukrainy termin przedstawienia dokumentów opatrzonych apostille upływa z końcem pierwszego semestru studiów. W uzasadnionych przypadkach Rektor może w drodze zarządzenia lub indywidualnej decyzji wydłużyć ten termin do momentu dostarczenia w/w dokumentów.

5. W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego znajomość języka polskiego, o którym mowa powyżej, przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny.

 

Набір на навчання для кандидатів з України

Підставою до вступу на навчання є подача у відповідний термін повного комплекту всіх необхідних документів.

1. Графік прийому на навчання в ANS Gniezno доступний – ТУТ

2. Перелік документів необхідних для зарахування на навчання в ANS Gniezno:

 • Вашою заявою на вступ є заповнення онлайн бланку в системі IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów
 • Фото у форматі JPG (завантажене в систему IRK)
 • Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
 • Підтвердження платежу (квитанція) за процедуру кваліфікації (внесена оплата не підлягає поверненню)
 • Результат сертифікату ЗНО або йому рівноцінний документ, перекладений на польську мову присяжним перекладачем, який надає право подавання документів на вступ до ANS Gniezno
 • Додаток із переліком предметів та оцінок, перекладений присяжним перекладачем на польську мову
 • Засвідчення відповідного навчального закладу (наприклад рідної школи), що сертифікат надає право продовжувати навчання у вищому навчальному закладі (якщо така інформація не вказана в сертифікаті ЗНО). Засвідчення повинне бути перекладене на польську мову присяжним перекладачем
 • Сертифікат про знання польської мови на мінімальному рівні B1 (якщо такий сертифікат є) або заповнена заява на екзамен зі знання польської мови
 • Згода батьків або законних опікунів на навчання в ANS Gniezno (документ є необхідним для неповнолітніх кандидатів)

3. Документи, що дають право на навчання (pезультат сертифікату ЗНО + додаток із переліком предметів та оцінок)
мають бути завірені апостилем або легалізовані через відповідні органи до початку навчання.

4. У випадку громадян України термін подачі документів завірених апостилем закінчується в кінці першого семестру навчання. В окремому випадку ректор може шляхом розпорядження або індивідуального рішення продовжити цей термін до надання вищезазначених документів.

5. У випадку подання кандидатом заяви на проведення екзамену на визначення рівня володіння польською мовою буде проведено внутрішній екзамен. Цей екзамен буде проводитися в усній формі онлайн. Детальні умови, порядок і терміни проведення цього екзамену будуть подані найближчим часом.

 

IV. Rekrutacja dla cudzoziemców na studia II stopnia 

Podstawą rekrutacji na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jest złożenie w odpowiednim terminie kompletu wszystkich, wymaganych dokumentów.

1. Komplet dokumentów wymaganych w procedurze rekrutacji na studia w ANS Gniezno, obejmuje:

 • podanie o przyjęcie na studia – prosimy wypełnić formularz on-line (dostępny w systemie IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów)
 • kopię paszportu/dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskany za granicą, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia
 • zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach I stopnia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • zdjęcie cyfrowe zapisane w formacie JPG (wczytane w systemie IRK)
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne – 85 zł (UWAGA! wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 (jeśli kandydat posiada) lub wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego znajomość języka polskiego. Egzamin z języka polskiego ma charakter wewnętrzny i jest przeprowadzany wyłącznie dla potrzeb rekrutacji do ANS Gniezno. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej, a szczegółowe warunki, tryb i terminy przeprowadzenia tego egzaminu, określa Rektor w drodze zarządzenia.

2. Dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo uzyskany za granicą uprawniający do podjęcia studiów II stopnia powinien być opatrzony apostille lub zostać zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów.

3. Jeżeli na dyplomie ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo uzyskanym za granicą brak adnotacji stwierdzającej uprawnienie do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.

4. W przypadku obywateli Ukrainy termin przedstawienia dyplomu opatrzonego apostille lub dokumentów, o których mowa powyżej, upływa z końcem pierwszego semestru studiów, przy czym w uzasadnionych przypadkach Rektor może w drodze zarządzenia lub indywidualnej decyzji wydłużyć termin do przedstawienia ww. dokumentów.

5. Jeżeli w/w dokumenty zostały wydane w języku innym niż język polski, kandydat zobowiązany jest załączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

V. Sposób przeliczania punktów

Podstawą zakwalifikowania się na studia w ANS Gniezno, jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników uzyskanych na egzaminach maturalnych lub egzaminach uzyskanych za granicą lub ocen na dyplomach.

Cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany był egzamin maturalny. Wyniki z zagranicznego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przelicza się w sposób wskazany w tabeli poniżej.

 

Nazwa kraju, w którym wydano świadectwo

PRZELICZNIK

Odpowiednik poziomu podstawowego polskiego egzaminu maturalnego
Odpowiednik poziomu rozszerzonego polskiego
egzaminu maturalnego
 

 

 

 

 

 

 

 

BIAŁORUŚ

Świadectwo Egzamin CT
skala 1-10
skala 1-100
10 – 100%
uwzględniany jest faktyczny wynik uzyskany przez kandydata
9 – 92%
8 – 84%
7 – 76%
6 – 68%
5 – 61%
4 – 53%
3 – 45%
2 – 37%
1 – 30%
skala 3-5
5 – 100%
4 – 65%
3 – 30%
skala 4-10 (dyplom specjalistyczny)
10 – 100%
9 – 88%
8 – 77%
7 – 65%
6 – 53%
5 – 42%
4 – 30%
 

 

 

LITWA

Świadectwo (przedmioty szkolne)
Egzamin państwowy
skala 4-10
skala 1-100
10 – 100%
uwzględniany jest faktyczny wynik uzyskany przez kandydata
9 – 88%
8 – 77%
7 – 65%
6 – 53%
5 – 42%
4 – 30%
 

 

 

 

 

 

 

NIEMCY

Świadectwo (faza kwalifikacji)
Świadectwo (egzamin maturalny)
skala 1-15
skala 1-15
15 – 100%
15 – 100%
14 – 95%
14 – 95%
13 – 90%
13 – 90%
12 – 85%
12 – 85%
11 – 80%
11 – 80%
10 – 75%
10 – 75%
9 – 70%
9 – 70%
8 – 65%
8 – 65%
7 – 60%
7 – 60%
6 – 55%
6 – 55%
5 – 50%
5 – 50%
4 – 45%
4 – 45%
3 – 40%
3 – 40%
2 – 35%
2 – 35%
1 – 30%
1 – 30%
 

ROSJA

Świadectwo/dyplom
Egzamin EGE
skala 3-5
skala 1-100
5 – 100%
uwzględniany jest faktyczny wynik uzyskany przez kandydata
4 – 65%
3 – 30%
 

 

 

 

 

 

UKRAINA

Świadectwo
(przedmioty szkolne)
Świadectwo
(egzaminy końcowe)
Egzamin ZNO
skala 4-12
skala 4-12
skala 100-200
12 – 100%
12 – 100%
W = wynik z przedmiotu – 100
11 – 91%
11 – 91%
10 – 83%
10 – 83%
9 – 74%
9 – 74%
8 – 65%
8 – 65%
7 – 56%
7 – 56%
6 – 48%
6 – 48%
5 – 39%
5 – 39%
4 – 30%
4 – 30%
skala 3-5
skala 3-5
5 – 100%
5 – 100%
4 – 65%
4 – 65%
3 – 30%
3 – 30%
* Szczegółowe zasady rekrutacji określa załącznik do Uchwały nr 437/2021 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Спосіб перерахування балів

Підставою для отримання права на навчання в ANS Gniezno є результат, який визначається на підставі балів, отриманих на ЗНО або екзаменах отриманих за кордоном, або оцінок вказаних у дипломі.

Іноземним кандидатам, які мають іноземне свідоцтво про ЗНО в разі відсутності в ньому польської мови, враховується українська мова в якій здавався екзамен. Результати із ЗНО дають право на отримання ступеня бакалавра або магістра, дані бали перераховуються в наступний спосіб, який зазначений в ТАБЛИЦІ.

Назва країни в якій
було видано сертифікат
Перерахунок
Еквівалент базового
рівня польського екзамену ЗНО
Еквівалент розширеного рівня
польського екзамену ЗНО
УКРАЇНА

 

 

 

 

 

 

 

Сертифікат
(шкільних предметів)

Сертифікат
(кінцевого екзамену)

Екзамен ЗНО
шкала 4-12 шкала 4-12 шкала 100-200
12 – 100% 12 – 100% W = оцінка
предмета – 100
11 – 91% 11 – 91%
10 – 83% 10 – 83%
9 – 74% 9 – 74%
8 – 65% 8 – 65%
7 – 56% 7 – 56%
6 – 48% 6 – 48%
5 – 39% 5 – 39%
4 – 30% 4 – 30%
шкала 3-5 шкала 3-5
5 – 100% 5 – 100%
4 – 65% 4 – 65%
3 – 30% 3 – 30%

 

V. Egzamin z języka polskiego

Egzamin ma charakter wewnętrzny i jest przeprowadzany wyłącznie dla potrzeb rekrutacji na studia w ANS Gniezno. Kandydaci, którzy przystępują do tego egzaminu (forma zdalna on-line), zobowiązani są w podanych poniżej terminach, wypełnić i przesłać na adres rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikującego znajomość języka polskiego (min. poziom B1).

Terminy składania wniosków:

 • I termin: do 9 września br.
 • II termin: do 23 września br.

Szczegółowe informacje na ten temat oraz link do platformy on-line, na której przeprowadzony zostanie w/w egzamin, wszyscy kandydaci otrzymają drogą mailową.

Екзамен з польської мови

Екзамен є внутрішнім і проводиться лише виключно з метою для прийняття на навчання в ANS Gniezno. Кандидати, які складають цей екзамен (дистанційна форма), повинні в зазначені нижче терміни заповнити і відправити на адресу rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl заяву на проведення екзамену, що підтверджує знання польської мови (мінімальний рівень В1).

Терміни подачі заявок:

 • I термін: до 9 вересня 2022 року
 • ІІ термін: до 23 вересня 2022 року

Детальну інформацію про екзамен і посилання на онлайн-платформу, на якій буде проводитися вищезазначений екзамен, буде надіслано всім кандидатам на електрону пошту.

 

VI. Opłaty

Nie pobiera się opłat za studia stacjonarne w języku polskim od cudzoziemców:

 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i posiadają dokument potwierdzający ich status (Karta Pobytu)
 • posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą okazać się w trakcie rekrutacji dokumentem, który potwierdzi powyższy fakt (kopia Karty Pobytu wraz z decyzją o jej przyznaniu);

Dla obywateli Ukrainy którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest powiadomienie o nadaniu nr PESEL ze statusem UKR. Aktualnie w/w status jest ważny do dnia 24.08.2023 r.

 • posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, który został wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i potwierdza biegłość językową cudzoziemca na poziomie co najmniej C1;
 • posiadających ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia (osoby oczekujące na wydanie Karty Polaka mogą w trakcie rekrutacji na studia okazać się decyzją o jej przyznaniu, mając na uwadze, iż od daty wystawienia decyzji nie może minąć więcej niż trzy miesiące.)
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy pamiętać, iż do podania o przyjęcie na studia trzeba załączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają powinowactwo i obywatelstwo członka rodziny – akty urodzenia / małżeństwa oraz paszporty lub dowody w/w osób);
 • posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771):

* art. 159 ust. 1 – w związku z połączeniem z rodziną
* art. 186 ust. 1 pkt 3 – w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej
* art. 186 ust. 1 pkt 4 – jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa art. 186 ust. 1 pkt 3, z którym przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć.

Оплата

Не стягується оплата за стаціонарне навчання польською мовою з іноземців, які:

1. Мають Kartę Pobytu.

2. Мають статус біженця наданий в Польщі або користуються тимчасовим захистом або додатковим захистом.

Для громадян України, які прибули на територію Польщі після 24 лютого 2022 року, підтвердженням використання тимчасового захисту є індефікаційний номер PESEL зі статусом UKR. Вищевказаний статус діє до 24 серпня 2023 року.

3. Мають сертифікат, який посвідчує знання польської мови, як іноземної щонайменше на рівні C1 і який був виданий Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

4. Мають дійсну Kartę Polaka або ж рішення про затвердження польського походження.

5. Є в подружі з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі.

6. Мають дозвіл на тимчасове проживання.

 

VII. Opłaty dla cudzoziemców studiujących na zasadach odrębnych niż wyżej wymienione

Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023, którzy nie spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków uprawniających do studiowania nieodpłatnie, wnoszą opłatę semestralną w wysokości 4400 zł zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 36/2022.

Вартість навчання

Оплата для іноземців, що не підпадають до вищезазначених пунктів, становить 4400 злотих за семестр.

 

VIII. Dokumenty do pobrania / Документи для завантаження

 

IX. Kontakt / контакт

 

Biuro Rekrutacji ANS Gniezno
Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55, bud. nr 4, pok. 203 (II piętro)
tel. (61) 425 -72 -84 wew. 233
facebook – @studiagniezno

    mgr Paulina Guziałek
email: rekrutacja@ans-gniezno.edu.pl

    Yevhenii Khytruk
email: rekrutacja.ukraina@ans-gniezno.edu.pl