USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

Data publikacji: 14 lipca 2020

Projekt pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ”

realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podpisała

z Ministerstwem Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu.

Okres realizacji: od 01.09.2017r. do 30.09.2023r.
Ogólna wartość projektu: 4.652.440,00 zł

Poziom dofinasowania: 4 030.240,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie poprzez wprowadzenie i realizację programu rozwojowego uczelni, wdrożenie programu stypendialnego tj. działań ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa.

Zachęcamy studentów kierunku pielęgniarstwo i kadrę dydaktyczną naszej uczelni do udziału w projekcie.

Co projekt gwarantuje studentom :

 • W ramach projektu wsparcie uzyska 350 studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:
  • 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
  • 2016/2017 (obecnie na II roku studiów),
  • 2017/2018 (obecnie na I roku studiów),
  • 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,w postaci:
 • stypendium w wysokości 500,00 PLN (przeznaczone dla maksymalnie 50% uczestników projektu, którzy uzyskają najlepsze wyniki w nauce, stypendium może być wypłacane dla 1 studenta maksymalnie przez 4 semestry),
 • bezpłatnych wykładów dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów:
 • Opieka długoterminowa,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.
 • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
 • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych
 • Opieka długoterminowa
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.

Dodatkowo szkolenia dla kadry dydaktycznej:

 • Specjalizacja geriatryczna,
 • Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego,
 • Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Realizacja w/w projektu przyczyni się do:

 1. podniesienia atrakcyjności studiów na kierunku pielęgniarstwo,
 2. zwiększenia liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo – licencjat,
 3. podniesienia kompetencji absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

BIURO PROJEKTU:

Rektorat PWSZ w Gnieźnie,

Sekretariat Prorektorów.

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38,

62-200 Gniezno.

Kontakt w sprawie projektu: mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak, tel. 61 424 29 42 w.331, e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego