USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

FIZJOTERAPIA – jednolite studia magisterskie

STUDIA STACJONARNE

5-letnie, jednolite magisterskie

OPIS KIERUNKU

Jednolite studia magisterskie na kierunku FIZJOTERAPIA przygotowują do nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Absolwenci są przygotowani do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, dotkniętych utratą lub obniżeniem zdolności funkcjonalnych z powodu różnych chorób lub urazów.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwent jest gotowy do świadczenia profesjonalnego, kompleksowego wsparcia w przywracaniu sprawności ruchowej, łagodzeniu dolegliwości bólowych oraz poprawie ogólnej kondycji fizycznej swoich podopiecznych. Jego rola w obszarze fizjoterapii obejmuje nie tylko praktyczne działania terapeutyczne, lecz także edukację pacjentów w zakresie samoopieki oraz promocję zdrowego stylu życia. Znajomość najnowszych metod i technik terapeutycznych, jak również możliwość ścisłej  współpracy z multidyscyplinarnym zespołem medycznym, umożliwiają osiągnięcie optymalnych efektów terapeutycznych oraz skuteczne zarządzanie procesem rehabilitacji.

Warto podkreślić, że w 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która określa fizjoterapeutę, jako niezależny zawód medyczny, taki sam jak: lekarz, pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 z późn.zm.).

MODUŁY TREŚCI PROGRAMOWYCH:

 • biomedyczne podstawy fizjoterapii
 • nauki ogólne
 • podstawy fizjoterapii
 • fizjoterapia kliniczna
 • metodologia badań naukowych
 • praktyki fizjoterapeutyczne
 • autorska oferta zajęć dotycząca m.in.: diagnostyki obrazowej, psychologii w sporcie, języka migowego, muzykoterapii, telerehabilitacji czy fizjoterapii  w stomatologii.

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

w obszarze wiedzy

 • zna i rozumie problematykę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
 • zna i rozumie mechanizm działania czynników fizykalnych na organizm człowieka oraz oddziaływanie zabiegów fizykalnych w leczeniu osób z różnymi chorobami i  dysfunkcjami
 • zna i rozumie wskazania i przeciwskazania do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii
 • zna zalecenia do stosowania fizjoterapii w określonych stanach chorobowych
 • zna zasady działania i stosowania wyrobów medycznych w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami
 • zna i rozumie specjalistyczne zagadnienia z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby fizjoterapii, planowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów
 • zna i rozumie zagadnienia związane z kształtowaniem, podtrzymywaniem i przywracaniem sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, a także zasady promocji zdrowia
 • zna i rozumie prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania podmiotów zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami
 • zna i rozumie etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego badania naukowego

w obszarze umiejętności

 • potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii
 • potrafi interpretować wyniki badań czynnościowych oraz przeprowadzać testy funkcjonalne niezbędne do doboru środków fizjoterapii i interpretować ich wyniki
 • potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować programy fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także  w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji
 • potrafi kontrolować efekty postępowania fizjoterapeutycznego
 • potrafi dobierać wyroby medyczne stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz poinstruować pacjenta, jak z nich korzystać
 • potrafi zastosować działania z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami dla planowania, doboru, modyfikowania oraz tworzenia różnych form zajęć rekreacyjnych i sportowych dla osób ze specjalnymi potrzebami
 • potrafi zastosować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia, profilaktykę niepełnosprawności, a także pierwotną i wtórną profilaktykę chorób
 • potrafi postępować zgodnie z zasadami etycznymi i bioetycznymi w wykonywaniu czynności właściwych dla zawodu fizjoterapeuty
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie naukowe oraz zinterpretować, udokumentować oraz zaprezentować jego wyniki

w obszarze kompetencji społecznych

 • jest gotowy do nawiązania i utrzymania pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych
 • jest gotowy do prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia w trakcie działań związanych z wykonywaniem zawodu
 • jest gotowy do przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki zawodowej
 • jest gotowy do przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób

Studiuj fizjoterapię – wpływaj na zdrowie i sprawność

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Fizjoterapia jako integralna część nauk medycznych nieustannie się rozwija, dlatego rozwój kariery zawodowej absolwentów, związany jest z wyborem ścieżki specjalizacyjnej oraz miejscem docelowej pracy. Fizjoterapeuta może rozwijać swoje kompetencje uzyskując certyfikaty w ramach szkoleń fizjoterapeutycznych, specjalizacji czy studiów podyplomowych  w zakresie m.in.:

 • fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych w tym: kardiologii, pulmonologii
 • fizjoterapii w chorobach układu ruchu w szczególności: w ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii
 • fizjoterapii w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
 • fizjoterapii w pediatrii
 • fizjoterapii w geriatrii
 • fizjoterapii w sporcie i masażu leczniczym
 • fizjoterapii w odnowie biologicznej
 • terapii manualnej
 • osteopatii
 • doboru i sprzedaży zaopatrzenia medycznego
 • promocji zdrowia

PERSPEKTYWY PRACY PO FIZJOTERAPII

Absolwenci tego kierunku studiów, najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia
 • przychodnie sportowo – lekarskie
 • kluby sportowe
 • sanatoria i uzdrowiska
 • hospicja
 • domy opieki
 • centra odnowy biologicznej i SPA
 • placówki oświatowe: szkoły, centra kształcenia osób dorosłych itp.

Z roku na rok, rośnie również liczba fizjoterapeutów, którzy decydują się otworzyć własny gabinet fizjoterapeutyczny.

STUDIA I PRAKTYKI ZA GRANICĄ

Studenci kierunku FIZJOTERAPIA, mogą również wyjechać na studia lub na praktyki zawodowe do naszych uczelni partnerskich w ramach programu ERASMUS+ w takich państwach jak:

PROGRAM STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW- FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE