USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

PIELĘGNIARSTWO – studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE

3 – letnie licencjackie (6 semsetrów)

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO prowadzone są już od 2009 roku i kształcenie realizowane jest tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym). Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Nabywają umiejętności w zakresie sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi, przestrzegania praw pacjenta z uwzględnieniem kultury i tradycji narodowych oraz wyznania i religii. Ponadto studenci uczą się asystowania lekarzowi w czasie drobnych zabiegów i operacji, wykonywania samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz  promocji i edukacji zdrowotnej.

Absolwenci Pielęgniarstwa, uzyskują kwalifikacje zawodowe zgodne z standardem kształcenia MEiN (Ministerstwa Edukacji i Nauki) i są przygotowywani do samodzielnego wykonywania zawodu. Po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, mogą udzielać świadczeń zdrowotnych na rynku usług medycznych, są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Troska o pacjenta wypływa nam z serca!

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA STUDIACH

Program studiów stacjonarnych obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 • nauk podstawowych – tj.: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia
 • nauk społecznych – tj.: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski
 • nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – tj.: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
 • nauki w zakresie opieki specjalistycznej – tj.: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie

Zajęcia praktyczne odbywają się warunkach symulowanych MCSM (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej) i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Są to m.in.: oddziały internistyczne, geriatryczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, oddziały położnicze, ginekologiczne i noworodkowe, a także gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz żłobki i hospicja.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Wykłady, seminaria i ćwiczenia oraz symulacje prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów nauk medycznych, doktorów nauk o zdrowiu i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się one w salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczny aspekt procesu kształcenia, dlatego większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeń i symulacji w nowoczesnych salach MCSM oraz laboratoriach: mikrobiologicznych, biochemicznych i biofizycznych. Zajęcia te studenci realizują są w kilkuosobowych grupach, nabywając jednocześnie umiejętności pracy zespołowej. Poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

W 2021 roku Instytut Nauk o Zdrowiu wzbogacił swoją bazę dydaktyczną o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci PIELĘGNIARSTWA zdobywają praktyczną wiedzę oraz ćwiczą swoje umiejętności m.in. z komunikacji z pacjentem w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków szpitalnych.

W pełni wyposażonych salach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, znajdują się:

 • sala egzaminacyjna OSCE pielęgniarstwo i pomieszczenie kontrolne
 • sala pielęgniarstwa wysokiej wierności
 • sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe czynności ratunkowe)
 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 • sala ćwiczeń umiejętności technicznych
 • sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane czynności ratunkowe)

Do podstawowych zadań realizowanych w MONOPROFILOWYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ należy:

 • nauka i doskonalenie umiejętności miękkich: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji, komunikacja werbalna i pozawerbalna z pacjentem jego rodziną oraz zespołem wielospecjalistycznym, przydzielanie i koordynacja zadań, właściwe wykorzystanie dostępnych sił i środków, zapobieganie zdarzeniom niepożądanym
 • nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta bądź pacjenta standaryzowanego
 • nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów do naczyniowych
 • nauka umiejętności technicznych z udziałem pacjentów standaryzowanych, np. zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną.

Pomieszczenia MCSM są wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz inne fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka. Dzięki temu studenci pielęgniarstwa mogą w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – ćwiczyć umiejętności i procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów.

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z PIELĘGNIARSTWA

Główne miejsca pracy pielęgniarki to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwa są również przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.