USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr Agnieszka Matłoka

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: a.matloka@ans-gniezno.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9831-1418

WYKSZTAŁCENIE:
2004 – Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych w zakresie chemii analitycznej Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Specjalność: chemia analityczna (2004)
1993 -1998 – Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierunek studiów chemia (1998)
1989 – 1993 – II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie; rodowita gnieźnianka

OBECNIE PEŁNIONE FUNKCJE w Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie; Uczelnia Państwowa:
1). Członek Senatu Uczelni na kadencję 2020-2024
2). Adiunkt w Instytucie Nauk Technicznych; Adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu Prowadzi zajęcia dla studentów:
Na kierunkach TRANSPORT; technologie chemiczne w ochronie środowiska/ recykling środków transportu; seminarium dyplomowe; obciążenia środowiska przez środki transportu; gospodarka odpadami w transporcie;
Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI: statystyka matematyczna/ statystyka opisowa; ochrona zasobów naturalnych
Na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia II -stopnia: statystyka medyczna na
KIERUNKACH TECHNOLOGIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z przedmiotów chemii analitycznej, z analizy instrumentalnej, chemii fizycznej, elementów walidacji i oceny statystycznej wyników; analityka surowców kosmetycznych; produkty naturalne w kosmetyce; receptura kosmetyczna; bezpieczeństwo techniczne (odnośnie substancji w kosmetykach);

3). Promotor i recenzent licznych prac dyplomowych inżynierskich na kierunkach ochrony środowiska, inżynierii środowiska; technologii chemicznej.
4). Komitet Organizacyjny Maratonu Chemicznego, Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Instytut Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej; funkcja sekretarz (w latach 2013-2020)
5). Autorka i współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych pełen mój dorobek naukowy dostępny jest w https://orcid.org/0000-0002-9831-1418

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:
2021 rok – Certyfikat nr LSM/CH 42/2021 zaświadczenie o ukończeniu ‘Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej”; w dniu 29.06.2021 r uczestniczyła w 8 godzinnym szkoleniu; miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie; podmiot prowadzący szkolenie Laboratorium Symulacji Medycznej; Europejskie Centrum Doradztwa sp.zo.o. z projektu (nr POWR.05.03.00-00-0007/19)
2021 rok -Certyfikat nr LSM/PS 31/2021 zaświadczenie o ukończeniu “Podniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego”; w dniu 12.06.2021 r uczestniczyła w 8 godzinnym szkoleniu; miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie; podmiot prowadzący szkolenie Laboratorium Symulacji Medycznej; Europejskie Centrum Doradztwa sp.zo.o. z projektu (nr POWR.05.03.00-00-0007/19)
2019 rok – Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Platforma e-lerningowa Moodle dla nauczycieli” w dniu 6 listopada 2019 r uczestniczyła w 6-godzinnym szkoleniu, realizowanym w Gnieźnie przez firmę Planeta Edu Jacek; Warszawa; organizator Planeta Edu Jacek Krzymowski 2019 rok – udział w Szkoleniu dotyczący (JSA) Jednolitego Systemu Antyplagiatowego odbywającego się w Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium; 01 luty 2019 r; godz.9.30-13.20 https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/harmonogram/
2007 rok – Szkolenie „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szkołach wyższych” zorganizowane przez zespół ds. Nauki i Szkolenia Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, 23 kwiecień 2007 r., Warszawa (Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)
2004 rok -Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu dla przedstawicieli placówek ochrony zdrowia zorganizowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych we współpracy z partnerem hiszpańskim w ramach umowy twinningowej PL01/IB/EC/06b – (8 godzin wykładów) MARKET SURWEILLANCE MEDICAL DEVICES 2004
2001 rok – Kurs wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 26 – 29 listopada 2001, Poznań – (Certyfikat ukończenia kursu) 1999 rok – Kurs „Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – teoria, metodyka i metody optymalizacji warunków analizy”, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie, 20 – 24 września 1999, Lublin – (Zaświadczenie ukończenia kursu)
1998 rok – Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowania pedagogicznego, (nr 320);Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998 rok (Dydaktyka chemii 120 godz.; Psychologia 90 godz.; Pedagogika 60 godz.; Praktyki pedagogiczne 150 godz.)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE:
chemia analityczna i instrumentalna; chemia fizyczna, analiza jakościowa i ilościowa metody chromatografii gazowej i cieczowej (HPLC z detektorem DAD, TLC, GC; GC-MS, HPLC-MS) w rozdzielaniu i identyfikacji składu mieszanin, metody spektrofotometryczne UV-VIS, IR; absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS); ocena statystyczna wyników; oznaczanie jakościowe i ilościowe kationów i anionów oraz zanieczyszczeń organicznych (np. formaldehydu) w próbkach środowiskowych; udział realizacji projektu interdyscyplinarnego naukowo-badawczego we współpracy PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie z Działem Konserwacji Muzealiów nt.– „Oznaczanie zawartości polietylenoglikoli w próbkach drewna archeologicznego w konserwowanych zabytkach – metoda spektrofotometryczna”; oraz projektu nt. „Oznaczania zawartości fosforu ogólnego w próbkach gleby pobranej ze stanowisk archeologicznych w Biskupinie, metoda spektrofotometryczna; (realizowany w ramach prowadzonych dyplomowych pracy inżynierskich) rezultatem publikacje naukowe.

PUBLIKACJE POD AFILIACJĄ ANS
Mariusz Fejfer, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak; Spectrophotometric Determination of PEG in Waterlogged Archaeological Wood and Impregnation Solutions; (Received 01 Oct 2019, Accepted 01 May 2020, Published online: 24 Jun 2020); Studies in Conservation vol.66, issue 3, p.182-189 (2021) https://doi.org/10.1080/00393630.2020.1783488

Agnieszka Matłoka, Karol Ciesielski, Ryszard Gołdyn, Sandra Strzelińska, Klaudia Wekwerth, Agata Kozłowska, Jerzy Siepak; Wizja rekultywacji Jeziora Jelonek w Gnieźnie ; PRZEGLAD KOMUNALNY nr 4(343) str. 47-51 (2020)

Marta Bugajewska, Agnieszka Matłoka, Piotr Krajewski, Marek Sozański Szkodliwość azbestu w świadomości społecznej; PRZEGLĄD KOMUNALNY, nr 4(409) str.64-67, (2018)

Marta Bugajewska, Agnieszka Matłoka; Warto poznać – składowanie i technologie neutralizacji odpadów azbestowych; Ekonatura – Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 2(171), s. 22-24 (2018)

Agnieszka Matłoka, Sławomir Binkowski, Beata Dudzińska-Bajorek, Jerzy Siepak, Szymon Nowaczyk, Iwona Binkowska; MIEDŹ – WPŁYW NA ROŚLINY, ZWIERZĘTA, ZDROWIE CZŁOWIEKA I ROLA MIKROORGANIZMÓW; Aura Ochrona Środowiska nr 6; str.11-14 (2017)

Anna Kowszewicz, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak; Negatywne i pozytywne oblicze morfiny – wpływ na zdrowie człowieka, inne organizmy żywe i obecność w środowisku; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 7 (152); str.6-9 lipiec (2016)

Agnieszka Matłoka; Piękno zespołu parkowo-pałacowego w Dobrzycy w odsłonach zmieniających się pór roku; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (141); str.19-21 sierpień (2015)

A. Matłoka, J. Karliński-Kociuba, Ł. Pilaczyński, M. Fejfer, S. Nowaczyk, J. Siepak An examination of the level of phosphorus in the soil as an indicator of human activity in prehistory at archaeological site no. 15a in Biskupin; EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XXIII, nr 2 (135),p.71-79; (2015)

Budnik, I., Matłoka, A., Siepak; Quantitative determination of iso-alpha acids in beers from Polish market by UV spectrophotometric method and the statistical evaluation of results; J.Ekologia i Technika;, R. 23, nr 4 , 201-205 (2015)Katarzyna Darul, Agnieszka Matłoka; Stres u koni a l-tryptofan ; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (129); str.12-15 (2014)

Matłoka, A. , Wiktorska, M. ,Karliński-Kociuba, J. ,Pilaczyński, Ł. ,Nowaczyk, S. ,Siepak, J.; Pilotażowe badania poziomu fosforu w glebie rolnej z Powidza i w warstwie kulturowej ze stanowiska archeologicznego nr 15a w Biskupinie Ekologia i Technika; R. 22, nr 6 316—324 (2014)

Agnieszka Matłoka; Joanna Bleja; PEG w kosmetykach – czy bezpieczny dla zdrowia i środowiska; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (118); str.7-9 wrzesień (2013)

Agnieszka Matłoka; Zrozumieć mowę wiernego przyjaciela psa i być odpowiedzialnym opiekunem; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 3 (112); str.9-11marzec (2013)

Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek; Leki a ochrona środowiska; rozdział w Z myślą o środowisku….; Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie; str.41-46; (2013)

Agnieszka Matłoka; Rozwój synogarlicy tureckiej;;Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (106); str.13-14wrzesień (2012)

Janusz Sławiński, Agnieszka Matłoka; Bezodpadowe i bezemisyjne oczyszczalnie spalin z SO2/NOx na przykładzie technologii oczyszczania gazów odlotowych z wykorzystaniem wiązki elektronów (EBFGT); Ekologia i Technika 4/2012

Agnieszka Matłoka, Małgorzata Łabędzka; Bor – dlaczego ważne jest oznaczanie tego mikroelementu w glebie? Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (93); str.14-16; sierpień (2011)

Agnieszka Matłoka, Przemysław Kępa; E-odpady narastającym, ale rozwiązywanym problemem w Australii; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 6 (91); str.5-6; czerwiec (2011)

Natalia Wąsowicz, promotor: Agnieszka Matłoka ;Oznaczanie jonów wapnia i magnezu w próbkach ścieków z przemysłu ziemniaczanego oraz ich wykorzystanie;; II Międzyuczelniane Seminarium studenckich Kół Naukowych „ Technologie dla Ochrony Środowiska” 14-15 grudnia (2011); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.38-39; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-9-0

Agnieszka Kamińska, promotor: Agnieszka Matłoka, Analiza jakościowa i metoda spektrofotometryczna oznaczania jonów żelaza (III) w wodzie gruntowej o podłożu torfowym z Półwyspu Biskupińskiego; II Międzyuczelniane Seminarium studenckich Kół Naukowych „ Technologie dla Ochrony Środowiska” 14-15 grudnia (2011) Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.19-20; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-9-0

Agnieszka Matłoka; E-odpady elektryczne i elektroniczne – Problemem Błękitnej ; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 12 (85); str.4-7; grudzień (2010);

Agnieszka Matłoka; Karol Ciążyński; Formaldehyd w aspekcie ochrony środowiska i zdrowia człowieka; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (82); str.5-8; wrzesień (2010)

Jadwiga Szołkowska-Malińska; Agnieszka Matłoka Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie (2010); skrypt; ISBN 978-83-926698-2-1(skrypt dla studentów)

Katarzyna Zarębska, Agnieszka Matłoka ; Oznaczanie zawartości formaldehydu w reakcji z kwasem chromotropowym w wyciągu wodnym z opakowań tekturowych do przechowywania pizzy – metoda klorymetryczna; ,Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania” 15-16 marca (2010); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.112-115; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-3-8

Monika Garstka, promotor: Agnieszka Matłoka; Walidacja metody spektrofotometrycznej oznaczania formaldehydu w wyciągu wodnym opakowań tekturowych; ,Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania” 15-16 marca (2010) ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.122-125; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-3-8

PUBLIKACJE

Gas chromatography–mass spectrometry identification of photoproducts of hexahydroquinoline derivatives: Potential calcium channel antagonists; JadwigaMielcarek, Agnieszka Matłoka Journal of Chromatography B; Volume 819, Issue 1, 5 May 2005, Pages 17-23; Part of DOI: 10.1016/j.jchromb.2005.01.014; Part of ISSN: 1570-0232

Identification of Photoproducts of Hexahydroquinoline Derivatives by GC-EI-MS and HPLC-ESI-MS; Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Paweł GrobelnyDrug Development and Industrial Pharmacy Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 31, 2005 – Issue 9 Pages 861-869; DOI: 10.1080/03639040500271852; Part of ISSN: 0363-9045; Part of ISSN: 1520-5762

GC-MS w identyfikacji fotoproduktów pochodnych heksahydrichinoliny – potencjalnych antagonistów kanału wapniowego; Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; Materiały Konferencji Naukowej -” Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków” str.151- 155; 18-19 września 2003; Wyd. Uczelni Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; ISBN 83-88732-17-X

Metoda GC-MS w identyfikacji produktów fotodegradacji nowej grupy antagonistów wapnia;Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek, Włodzimierz Augustyniak, Grażyna Nowacka,Sympozjum LEK „Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku”, 26-27 wrzesień 2002,Kraków, (komunikat ustny)

Photochemical Study of Hexahydroquinoline Derivatives – A New Group of Calcium Antagonists; Mielcarek J, Safak C, Simsek R, Matloka A.;Archiv der Pharmazie 2002 May;335(2):77-82

Trwałość fotochemiczna leków, Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Olga Szamburska;Medicinskoje obrazowanje XXI wieka; Sbornik naucznych trudow – Materiały mieżdunarodnoj konferencji; WITEBCK str243-245 2002

Produkty fotodegradacji nowej grupy potencjalnych antagonistów wapnia; Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek, Cihat Safak (PR.I. P-43)XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „FARMACJA W XXI WIEKU” ,I TOM, Streszczenia; 19-22 września 2001; POZNAŃ; ISBN83-88572-15-6

Spectral and photochemical properties of calcium antagonist from the group of hexahydroquinoline derivatives.;Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Rahime Simsek, Cihat Safak,Annals of the Polish Chemical Society, September, p.238, 2001

Comparison of analytical methods for investigating the photostability of 1,4-dihydropyridine derivatives in compliance with recommendations of ICH; Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; International Journal Of Pharmaceutical Medicine; 15,231-236, 2001; DOI: 10.2165/00124363-200110000-00010; Part of ISSN: 1364-9027

Analysis photochemical stability of felodipine performed in compliance with recomendations of ICHDrug, Clinical and Toxicological Analysis – Section IV; Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia; VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej 9-14 lipca; SIVP28 s.349 2000 GLIWICE

Catalytic Properties of the Iron Modified ZSM-5 for the Oxidation Reactions; S. Kowalak, K. Nowińska, W. Kruszyna, A. Matłoka, E. Klemm, G. Emig, A. ReitzmannCatalysis and chemical technologies for a sustainable future ;4th European Congress on Catalysis; P/II/313,Rimini ITALY sept.5-10 1999

Synteza Mezoporowatych sit molekularnych zawierających cynk; Krystian Stawiński, Agnieszka Matłoka, Stanisław Kowalak; Zeolity – synteza, adsorpcja, kataliza V FORUM ZEOLITOWE 7-9 maj 1998 KRAKÓW