USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Ryszard Raczyk

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: r.raczyk@ans-gniezno.edu.pl

Dyscyplina naukowa – Mechanika, Specjalność naukowa – Budowa i eksploatacja maszyn

Uzyskane tytuły naukowe:

1974 mgr inż. – absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

1988 dr inż. – obrona pracy doktorskiej nt. „Stateczność prętów cienkościennych o profilach zamkniętych” w Politechnice Poznańskiej

Pełnione funkcje:

wykładowca PWSZ od 2009roku,

adiunkt PWSZ, obecnie ANS, od 2020 roku do chwili obecnej.

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Transportu w latach 2019 – 2020.

Przewodniczący Rady Programowej wydziału Transport i logistyka – od lutego 2022r.

Członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia od 2023 roku

Dorobek naukowo-publikacyjny – skrócony wykaz osiągnięć

2 książki

8 rozdziały w książkach

43 artykuły (autorstwo i współautorstwo) w czasopismach krajowych

6 referatów na konferencjach krajowych

3 referaty na konferencji zagranicznej

Działalność dydaktyczna

wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia projektowe z przedmiotów „Podstawy technologii”, „Podstawy budowy maszyn”, „Środki transportu bliskiego”; prowadzenie „Seminariów dyplomowych” i promotorstwo ok 35 prac dyplomowych.

Działalność organizacyjna i naukowa poza Uczelnią

Ekspert zewnętrzny Narodowy Program Foresight Polska 2020;

Recenzent zewnętrzny do oceny projektów w ramach Działania 1.1 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego ze środków UE –2009/2010.

Ekspert w dziedzinie TRANSPORT przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego do oceny projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 2014 -2020 ze środków UE.


Monografie, rozprawy, książki, podręczniki

– Raczyk R., Środki transportu bliskiego i magazynowania, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2009 r. (skrypt akademicki)

– Raczyk R. Środki transportu bliskiego i magazynowania, wydanie drugie poprawione i rozszerzone, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013r. (skrypt akademicki)


Rozdziały w książkach krajowych:

– Raczyk R., Storożyński P.: Paletyzacja w wielkoseryjnej produkcji małogabarytowych wyrobów na przykładzie korbowodu silnika spalinowego, rozdz. w monografii pod red. Andrzeja Auguścińskiego pt. p.t. Projektowanie i badania układów mechatronicznych, Wyd. Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2007, str. 303-313,

– Gruszka M., Raczyk R.: Ewolucja w dziedzinie techniki napędów- Rexroth Intra Drive, rozdz. w monografii pod red. Andrzeja Auguścińskiego pt. p.t. Projektowanie i badania układów mechatronicznych, Wyd. Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2007, str. 158-167,

– Raczyk R., Sprus M.: Narzędzia mechatroniczne Mapal Tooltronic – budowa i zasada działania, rozdz. w monografii pod red. Andrzeja Auguścińskiego pt. p.t. Projektowanie i badania układów mechatronicznych, Wyd. Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2007, str. 314-321,

– Matuszewski A., Raczyk R. Analiza konstrukcyjna mechanizmu wymiany narzędzi z magazynu obrabiarki, rozdz. w monografii pod red. Andrzeja Kołodzieja pt. Inżynieria wytwarzania Wyd. PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2008, str. 109-119,

– Raczyk R. Tendencje rozwojowe konstrukcji precyzyjnych narzędzi skrawających, rozdz. w monografii pod red. Andrzeja Kołodzieja pt. Inżynieria wytwarzania Wyd. PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2008, str. 154-167,

– Przychodni S., Raczyk R. Optimization of the wind wheel in a three-blade turbine, rozdz. w edycji pod red. Dudziak M. i Domek G. Modelling and simulation in machine design, Bydgoszcz 2009 str. 343-352,

– Raczyk R., Matuszewski A. Analiza konstrukcyjna mechanizmu wymiany narzędzi z magazynu obrabiarki, rozdz. w monografii pod red. Mariana Dudziaka Pt. Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych Wyd. Politechnika Poznańska Katedra PKM Poznań 2010, str. 147-159,

– Dudziak pod redakcją Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych; Dudziak M., Raczyk R., Przepiera P. Konstrukcja maszyny do formowania warstw bocznych nawierzchni drogi Wyd. Politechnika Poznańska Katedra PKM Poznań 2010, str. 159- 167.


Publikacje w obcojęzycznych czasopismach polskich

– Raczyk R. The organization of materials handling in a distribution plant, Transport

Problems, 2010, Volum5, Issue 2, s. 65-70


Referaty prezentowane na konferencjach naukowych

– Raczyk R. Mapal kompetentny partner w obróbce skrawaniem, Konferencja Innowacyjne

Technologie w Budowie Maszyn, Targi Innowacje-Technologie- Maszyny Polska Poznań

21-22 czerwca 2005

– Raczyk R. Kierunki rozwoju konstrukcji precyzyjnych wielofunkcyjnych narzędzi

skrawających XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów Przemyśl 2007

– Przychodni S. Raczyk R. Optymalizacja koła wiatrowego turbiny trójłopatowej, XIII

Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa Ciechocinek 2008

– Raczyk R., Kierunki rozwoju konstrukcji narzędzi specjalnych do obróbki wiórowej

II Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich

Kalisz 2008

– Dudziak M. Przepiera P. Raczyk R. Konstrukcja maszyny do formowania warstw bocznych

nawierzchni drogi XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Białystok – Białowieża

2009.

– Raczyk R. Organizacja transportu bliskiego w zakładzie dystrybucyjnym XII Konferencja

Naukowo-Techniczna „Napędy Maszyn Transportowych” Katowice 2009.

– Ratajczak P., Waluś K. J., Raczyk R. Measurement of dynamic radius and rotational speed of

a passenger car wheel, XVII Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa MMS, Rokosowo, 2012


Wykaz ważniejszych prac naukowo-badawczych – prace projektowe, ważniejsze

opinie i ekspertyzy

– wykonanie projektu modernizacji przenośnikowej układarki bocznej typu PWB-HZ

polegającej na wymianie szerokości maszyny z 3400 mm na 2900 mm (zlecenie z

f- my PALMARK Marek Płończak nr 53-031/08 JG) – projekt wygenerował

sprzedaż modernizowanej maszyny w latach 2009/2010 w wartości 650.000 zł

– ekspertyza dotycząca oceny konstrukcji drzwi autobusowych dwuskrzydłowych do

autobusów SOLARIS w kontekście zawartej umowy licencyjnej – zlecenie z

Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów „RAWAG” sp z o.o. 2009r.

– ekspertyza dotycząca oceny konstrukcji drzwi autobusowych jednoskrzydłowych do

autobusów SOLARIS w kontekście zawartej umowy licencyjnej – zlecenie z

Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów „RAWAG” sp z o.o. 2009r.


Działalność organizacyjna i naukowa poza Uczelnią

– Narodowy Program Foresight Polska 2020; ekspert zewnętrzny,

– Recenzent zewnętrzny do oceny projektów w ramach Działania 1.1 1.3 Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego ze środków UE – 2009

– Asesor przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego do oceny

projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2007-2013 ze środków UE.


Szkolenia

– 23-26 czerwca 2014 – szkolenie modułowe podnoszące jakość kształcenia w ramach

projektu „Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” – projekt współfinansowany

przez Unię Europejską POKL.04.03.00-00-131/12.

– 24.03.2022. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec

osób z niepełnosprawnością. Organizator My Bisness Academy