USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Ryszard Raczyk

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: r.raczyk@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Dyscyplina naukowa – Mechanika

Specjalność naukowa – Budowa i eksploatacja maszyn

Uzyskane tytuły naukowe:

1974 mgr inż. – absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i  Pojazdów

1988 dr inż. – obrona pracy doktorskiej nt. „Stateczność prętów cienkościennych o profilach zamkniętych” w Politechnice Poznańskiej

Pełnione funkcje: wykładowca PWSZ od 2009roku,  Dyrektor Instytutu Zarządzania i Transportu od 2019 roku.

Dorobek naukowo-publikacyjny – skrócony wykaz osiągnięć

2 książki
8 rozdziały w książkach
43 artykuły (autorstwo i współautorstwo) w czasopismach krajowych
6 referatów na konferencjach krajowych
3 referaty na konferencji zagranicznej

Działalność dydaktyczna

wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia projektowe z przedmiotów „Podstawy technologii”, „Podstawy budowy maszyn”, „Środki transportu bliskiego”.

Działalność organizacyjna i naukowa poza Uczelnią

 Ekspert zewnętrzny Narodowy Program Foresight Polska 2020;

Recenzent zewnętrzny do oceny projektów w ramach Działania 1.1 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego ze środków UE –2009/2010

Ekspert w dziedzinie TRANSPORT  przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego do oceny projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 2014 -2020 ze środków UE.